Veel gestelde vragen

Het Goethe-Institut beschikt over meer dan vijftig jaar ervaring in de uitvoering van Duits taalonderwijs, de bijscholing van leraren en het ontwikkelen van leerplannen, examens en lesmateriaal. Interne en externe evaluaties garanderen de kwaliteit van het aanbod. Het Goethe-Institut is lid van de Association of Language Testers in Europe (A.L.T.E.).

De diploma's van het Goethe-Institut
 • zijn internationaal erkend en hebben een uitstekende reputatie
 • documenteren objectief en onafhankelijk van schoolcurricula en culturele achtergrond taalkennis op alle niveaus van het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader (ERK)
 • staan voor kwaliteit – de examens worden wereldwijd volgens genormeerde kwaliteitsstandaards uitgevoerd
 • bevorderen de motivatie van uw leerlingen door duidelijk gedefinieerde leerdoelen
 • zijn gebaseerd op competentie- en praktijkgerichte examenopgaven
 • tonen alle taalvaardigheden aan: lezen, luisteren, schrijven en spreken
 • bieden toegang tot Duitse universiteiten en hogescholen
 • verbetering van de kansen op de arbeidsmarkt
 • voegen tevens een extra kwalificatie toe aan het profiel van uw onderwijsinstelling
Onder samenwerking verstaan wij goed overleg - vanaf het eerste begin. Samen bepalen wij het voor uw leerlingen geschikte examenniveau en maken we afspraken over het te volgen tijdschema.

STAP 1: Voorbereiding
 • examentraining docenten
  doorgaans in de herfst
 • afspraak van de examendata met het Goethe-Institut
  zo vroeg mogelijk, verzoeken voor examendata voor het lopende schooljaar moeten uiterlijk op 1 maart per mail bij ons binnen zijn. Data worden op bais van beschikbaarheid bepaald.
 • voorbereiding van de kandiaten door de docenten
 • aanmelding van de kandidaten door de instelling bij het Goethe-Institut 
  uiterlijk 4 weken voor het eerste examenonderdeel
 • toezending van het examenmateriaal
  ca. 1 week voor het schriftlelijke examen
STAP 2: Uitvoering
 • schriftelijk examen & eerste correctie door de instelling
 • tweede correctie van het schriftelijke examen door het Goethe-Institut
 • mondeling examen door tandems van één docent van de instelling en één examinator van het Goethe-Institut 
  ca. 14 dagen na het schriftelijke examen
 • verzending van de certificaten door het Goethe-Institut 
  ca. 6 weken na ontvangst van de eerste correctie & voltooiing van het mondeling examen 
 • diploma-uitreiking door de instelling
STAP 3: Evaluatie
 • evaluatie van voorbereiding, uitvoering en resultaten van de examens
 • planning verdere samenwerking
Voor de deelname aan de examenservice geldt een minimum aantal van 6 kandidaten in totaal.

Als u zelf niet voldoende kandidaten hebt, dan kunt u ook samen met een onderwijsinstelling bij u in de regio van onze examenservice gebruik maken.
De trainingen voor docenten vinden in de regel na de zomervakantie in het Goethe-Institut te Amsterdam of Rotterdam plaats.

De data voor de examentrainingen worden in april vastgesteld.
Wilt u automatisch over de nieuwe data geïnformeerd worden, meldt u zich dan aan voor de gratis nieuwsbrief van de bibliotheek en Bildungskooperation Deutsch

De training duurt een dag (10.00 - 16.30 uur) en kost € 100 p.p. inclusief materiaal en lunch.

Voor elk examen moet een bijbehorende examentraining worden gevolgd. Alleen docenten die aan een examentraining voor de af te leggen examen(s) hebben deelgenomen, mogen de examens afnemen.
Deze bevoegheid vervalt, indien in de drie jaar na de deelname aan de exmamentraining geen examen is afgenomen. De examentraining moet dan opnieuw gevolgd worden.

Reeds vaststaande data vindt u onder trainingsdata.

Informatie en aanmelding: Patricia Tilkorn.
De examendata worden in overleg vastgelegd. Het Goethe-Institut probeert alle examenaanvragen te accorderen en hiervoor examenafspraken aan te bieden. Het is echter niet altijd mogelijk qua datum aan de wensen van de scholen te voldoen.
Verzoeken voor examendata voor het lopende schooljaar graag zo vroeg mogelijk en uiterlijk op 1 maart per mail bij ons indienen. De data worden op bais van beschikbaarheid bepaald.

Bij t/m 18 kandidaten vindt het mondelinge examen op vaste data in het Goethe-Institut Amsterdam plaats.
Reeds vaststaande data vindt u onder Examendata.
De examens worden of bij uw onderwijsinstelling of het Goethe-Institut afgenomen:
 • Het schriftelijke examen vindt altijd bij uw instelling plaats. De datum wordt in overleg vastgelegd.
 • Het mondelinge examen vindt vanaf 20 kandidaten bij uw instelling plaats. De datum wordt in overleg vastgelegd.
 • Bij t/m 19 kandidaten vindt het mondelinge examen bij het Goethe-Institut Amsterdam plaats. De datum wordt door het Goethe-Institut vastgelegd.
Als u zelf niet voldoende kandidaten hebt, dan kunt u ook samen met een onderwijsinstelling bij u in de regio van onze examenservice gebruik maken.
De examens worden door docenten Duits van uw instelling en door examinatoren van het Goethe-Institut afgenomen.

Om te mogen examineren moeten de docenten Duits minimaal over het taalniveau C1 beschikken en aan een examentraining van het Goethe-Institut hebben deelgenomen.
 • De docent Duits doet de eerste correctie van het schriftelijke examen, de examinator van het Goethe-Institut de tweede correctie.
 • Het mondelinge examen wordt gedaan door tandems van één docent Duits van de instelling en één examinator van het Goethe-Institut.
De examens worden uitsluitend op de overeengekomen data afgenomen. Mocht een kandidaat op de examendag verhinderd zijn, dan kan hij/zij bij de volgende groep weer opgegeven worden. De mogelijkheid om een examen, of een gedeelte van een examen in te halen bestaat niet.

Voor de Goethe-certificaten op de niveaus B1, B2 en C2 bestaat éénmalig de mogelijkheid om tegen betaling een niet-gehaald examen, of niet-gehaalde examenonderdelen, op een door het Goethe-Institut vast te stellen datum te herkansen. Dit vindt dan plaats in het Goethe-Institut te Amsterdam.
Voor de Goethe-certificaten op de overige niveaus bestaat deze mogelijkheid niet.
Kosten voor de examens
Prijzen per ingeschreven kandidaat

Schooljaar 2019/20
Niveau ERK Examen Prijs
A1 Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 € 65
A2 Goethe-Zertifikat A2: Fit*
Goethe-Zertifikat A2
€ 65
B1 Goethe-Zertifikat B1j*
Goethe-Zertifikat B1
€ 105
B2 Goethe-Zertifikat B2 € 130
C1 Goethe-Zertifikat C1 € 150
C2 Goethe-Zertifikat C2: GDS** € 60
per module

* Examens voor jongeren t/m ca. 16 jaar. Deze examens zijn inhoudelijk afgestemd op de leefwereld van jongeren.
** Alleen in samenwerking met hogescholen en universiteiten.

Kosten voor de herkansing
van niet-gehaalde examenonderdelen

Goethe-Zertifikat B1: per examenonderdeel € 30
Goethe-Zertifikat B2: per examenonderdeel € 40
Goethe-Zertifikat C2: per examenonderdeel € 60
De scholen ontvangen een factuur voor het totaalbedrag van alle aangemelde deelnemers. Het bedrag dient binnen de gestelde termijn op het aangegeven rekeningnummer te worden overgemaakt.
Er mogen bij geen enkel examen hulpmiddelen gebruikt worden.
Advies over de voorbereiding en geschikt materiaal krijgt u
 • bij het Goethe-Institut (Amsterdam: Wolfgang Schreiber)
 • op de examentraining voor docenten
 • bij de contactpersonen van de onderwijsinstellingen die al examens hebben afgenomen
Materiaal ter voorbereiding
 • proefexamens van alle examens van het Goethe-Institut 
  (op het gewenste examen klikken)
 
Ja. Hier vindt u de partners die reeds met ons samenwerken, onderverdeeld naar plaats en naar examen.

De genoemde contactpersonen geven graag informatie over opzet, realisatie en hun ervaringen met de certificering.
Bildungseinrichtungen, die in die Prüfungskooperation aufgenommen werden möchten, können sich ganzjährigbewerben.

Bewerbungsschluss für das jeweils folgende Schuljahr ist jährlich der 1. April.

Über die Zulassung als Partnerschule werden die Bewerber Mitte April informiert.

Anschließend ist die Anmeldung zu den Prüfertrainings möglich.