Veel gestelde vragen

Het Goethe-Institut beschikt over meer dan vijftig jaar ervaring in de uitvoering van Duits taalonderwijs, de bijscholing van leraren en het ontwikkelen van leerplannen, examens en lesmateriaal. Interne en externe evaluaties garanderen de kwaliteit van het aanbod. Het Goethe-Institut is lid van de Association of Language Testers in Europe (A.L.T.E.).

De diploma's van het Goethe-Institut
 • zijn internationaal erkend en hebben een uitstekende reputatie
 • documenteren objectief en onafhankelijk van schoolcurricula en culturele achtergrond taalkennis op alle niveaus van het Gemeenschappelijke Europese Referentiekader (ERK)
 • staan voor kwaliteit – de examens worden wereldwijd volgens genormeerde kwaliteitsstandaards uitgevoerd
 • bevorderen de motivatie van uw leerlingen door duidelijk gedefinieerde leerdoelen
 • zijn gebaseerd op competentie- en praktijkgerichte examenopgaven
 • tonen alle taalvaardigheden aan: lezen, luisteren, schrijven en spreken
 • bieden toegang tot Duitse universiteiten en hogescholen
 • verbetering van de kansen op de arbeidsmarkt
 • voegen tevens een extra kwalificatie toe aan het profiel van uw onderwijsinstelling
Onder samenwerking verstaan wij goed overleg - vanaf het eerste begin. Samen bepalen wij het voor uw leerlingen geschikte examenniveau en maken we afspraken over het te volgen tijdschema.

Stap 1: Voorbereiding
 • Sollicitatie van de onderwijsinstelling naar opname in de examenservice (gedurende het gehele jaar mogelijk)
 • Examentraining voor docenten (september t/m januari)
 • Afspreken van de examendatums met het Goethe-Institut (de examens kunnen gedurende het gehele jaar plaats vinden, worden echter wel op basis van beschikbaarheid bepaald)
 • voorbereiding van de kandiaten door de docenten
 • Aanmelding van de kandidaten met de officiële formulieren door de onderwijsinstelling bij het Goethe-Institut
 • De volgende registratie sluitdatums zijn van toepassing:
  1 december voor examens die van januari t/m maart in het volgende jaar plaats vinden.
  1 maart voor examens die van april t/m juli in hetzelfde jaar plaats vinden.
  1 oktober voor examens die in november en december in hetzelfde jaar plaats vinden.
 • toezending van het examenmateriaal (ca. 1 week voor het schriftlelijke examen)
Stap 2: Uitvoering
 • schriftelijk examen & eerste correctie door de instelling
 • tweede correctie van het schriftelijke examen door het Goethe-Institut
 • mondeling examen door tandems van één docent van de instelling en één examinator van het Goethe-Institut (uiterlijk 14 dagen na het schriftelijke examen)
 • verzending van de certificaten door het Goethe-Institut (op zijn vroegst 6 weken na ontvangst van de eerste correctie & voltooiing van het mondeling examen)
 • diploma-uitreiking door de instelling
Stap 3: Evaluatie
 • evaluatie van voorbereiding, uitvoering en resultaten van de examens
 • planning verdere samenwerking
Voor de deelname aan de examenservice geldt een minimum aantal van 6 kandidaten in totaal.

Als u zelf niet voldoende kandidaten hebt, dan kunt u ook samen met een onderwijsinstelling bij u in de regio van onze examenservice gebruik maken.
Deelname aan de examentrainingen is uitsluitend mogelijk voor docenten Duits van Nederlandse partnerscholen van het Goethe-Institut. De docenten Duits moeten tenminste het niveau C1 beheersen.

De trainingen voor docenten vinden in de regel na de zomervakantie in het Goethe-Institut te Amsterdam of Rotterdam plaats.

De datums voor de examentrainingen worden in mei vastgesteld.
Wilt u automatisch over de nieuwe datums geïnformeerd worden, meldt u zich dan aan voor de gratis nieuwsbrief van de bibliotheek en Bildungskooperation Deutsch.

De training duurt een dag (10.00 - 16.30 uur) en kost € 100 p.p. inclusief materiaal en lunch.

Voor elk examen moet een bijbehorende examentraining worden gevolgd. Alleen docenten die aan een examentraining voor de af te leggen examen(s) hebben deelgenomen, mogen de examens afnemen.
Deze bevoegheid vervalt, indien in de drie jaar na de deelname aan de exmamentraining geen examen is afgenomen. De examentraining moet dan opnieuw gevolgd worden.

Reeds vaststaande data vindt u onder "Trainingsdatums".
 
De examendatums worden afhankelijk van beschikbaarheid bepaald. Het Goethe-Institut probeert alle examenaanvragen te accorderen en hiervoor examenafspraken aan te bieden. Het is echter niet altijd mogelijk qua datum aan de wensen van de scholen te voldoen.

Elke onderwijsinstelling kan hun deelnemers alleen voor één schriftelijk en één mondeling examendatum aanmelden.

Het schriftelijke examen (lezen, luisteren, schrijven) vindt binnen 14 dagen voorafgaand aan het mondelinge examen plaats, op de eigen onderwijsinstelling.

Voor het mondelinge examen gelden de volgende regels:
 • Onderwijsinstellingen met 40 of meer examendeelnemers kunnen een eigen examenafspraak maken met het Goethe-Institut. Het examen wordt op de eigen onderwijsinstelling afgenomen. 
 • Onderwijsinstellingen met minder dan 40 examendeelnemers leggen het examen af op vastgestelde momenten bij examen-centra in Nederland.Reeds vaststaande datums vindt u onder "examendatums".
Examendatumvoorstellen graag zo vroeg mogelijk maar op zijn laatst op de registratie sluitdatums per mail zenden.
examenservice-nederland@goethe.de
 • 1 december voor examens die van januari t/m maart in het volgende jaar plaats vinden.
 • 1 maart voor examens die van april t/m juli in hetzelfde jaar plaats vinden.
 • 1 oktober voor examens die in november en december in hetzelfde jaar plaats vinden.
Voor alle examenniveaus waarvoor de onderwijsinstelling deelnemers aanmeldt, stelt de onderwijsinstelling voldoende leraren ter beschikking die voor de relevante examenniveaus een geldige examentraining gevolgd hebben.

De examentrainingen vinden in de regel in de periode september t/m januari in het Goethe-Institut te Amsterdam of Rotterdam plaats. Meer informatie hiervoor vindt u onder de link "Trainingsdatums".
De examens worden of bij uw onderwijsinstelling of het Goethe-Institut afgenomen:
 • Het schriftelijke examen vindt altijd bij uw instelling plaats. De datum wordt in overleg vastgelegd. Het mag maximaal 14 dagen voor het mondelijke examen plaats vinden.
 • Het mondelinge examen met 40 of meer examendeelnemers vindt bij uw instelling plaats. De datum wordt in overleg vastgelegd.
  In verband met de maatregelen omtrent Covid 19  is het mogelijk om in het schooljaar 2021/22 al met 20 of meer examendeelnemers een eigen examenafspraak te maken.
 • Bij minder dan 40 kandidaten (im Schuljahr 2021/22 mit weniger als 20 Teilnehmenden) vindt het mondelinge examen plaats op vastgestelde momenten bij examen-centra in Nederland.
Als u zelf niet voldoende kandidaten hebt, dan kunt u ook samen met een onderwijsinstelling bij u in de regio van onze examenservice gebruik maken.
De examens worden door docenten Duits van uw instelling en door examinatoren van het Goethe-Institut afgenomen.

Om te mogen examineren moeten de docenten Duits minimaal over het taalniveau C1 beschikken en aan een examentraining van het Goethe-Institut hebben deelgenomen.
 • De docent Duits doet de eerste correctie van het schriftelijke examen, de examinator van het Goethe-Institut de tweede correctie.
 • Het mondelinge examen wordt gedaan door tandems van één docent Duits van de instelling en één examinator van het Goethe-Institut.
De examens worden uitsluitend op de overeengekomen datums afgenomen. Mocht een kandidaat op de examendag verhinderd zijn, dan kan hij/zij bij de volgende groep weer opgegeven worden. De mogelijkheid om een examen, of een gedeelte van een examen in te halen bestaat niet.

Voor de Goethe-certificaten op de niveaus B1, B2 en C2 bestaat éénmalig de mogelijkheid om tegen betaling een niet-gehaald examen, of niet-gehaalde examenonderdelen, op een door het Goethe-Institut vast te stellen datum te herkansen. Dit vindt dan plaats in het Goethe-Institut te Amsterdam of Rotterdam.
Voor de Goethe-certificaten op de overige niveaus bestaat deze mogelijkheid niet.

Meer informatie hiervoor vindt u onder de link "Examendatums".
Kosten voor de examens
Prijzen per ingeschreven kandidaat

Schooljaar 2019/20
Niveau ERK Examen Prijs
A1 Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 € 65
A2 Goethe-Zertifikat A2: Fit*
Goethe-Zertifikat A2
€ 65
B1 Goethe-Zertifikat B1j*
Goethe-Zertifikat B1
€ 105
B2 Goethe-Zertifikat B2 € 130
C1 Goethe-Zertifikat C1 € 150
C2 Goethe-Zertifikat C2: GDS** € 60
per module

* Examens voor jongeren t/m ca. 16 jaar. Deze examens zijn inhoudelijk afgestemd op de leefwereld van jongeren.
** Alleen in samenwerking met hogescholen en universiteiten.

Kosten voor de herkansing
van niet-gehaalde examenonderdelen

Goethe-Zertifikat B1: per examenonderdeel € 30
Goethe-Zertifikat B2: per examenonderdeel € 40
Goethe-Zertifikat C2: per examenonderdeel € 60
De scholen ontvangen een factuur voor het totaalbedrag van alle aangemelde deelnemers. Het bedrag dient binnen de gestelde termijn op het aangegeven rekeningnummer te worden overgemaakt.
Er mogen bij geen enkel examen hulpmiddelen gebruikt worden.
Advies over de voorbereiding en geschikt materiaal krijgt u
 • bij het Goethe-Institut ( Wolfgang Schreiber)
 • op de examentraining voor docenten
 • bij de contactpersonen van de onderwijsinstellingen die al examens hebben afgenomen
Materiaal ter voorbereiding
 • proefexamens van alle examens van het Goethe-Institut 
  (op het gewenste examen klikken)
 
Ja. Hier vindt u de partners die reeds met ons samenwerken, onderverdeeld naar plaats en naar examen.

De genoemde contactpersonen geven graag informatie over opzet, realisatie en hun ervaringen met de certificering.
Onderwijsinstellingen die willen meedoen aan de examenservice kunnen gedurende het gehele jaar solliciteren.

De sluitdatum voor de sollicitatie naar het opvolgende schooljaar is ieder jaar 1 april.

Over het al of niet toegelaten zijn tot de examenservice worden de aanmelders half april geinformeerd.

Daaropvolgend kan men zich aanmelden voor de examentrainingen.