Tłumacz: Jakub Ekier

Jakub Ekier urodził się w Warszawie w 1961 roku, w rodzinie artystów. Po ukończeniu w 1986 roku studiów germanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim pracował jako redaktor w warszawskich wydawnictwach, a od roku 2001 wykonuje wolny zawód jako pisarz i tłumacz. Od roku 1989 tłumaczy literaturę języka niemieckiego. Od piętnastu lat współpracuje też z “Literaturą na Świecie“. Jest także autorem wierszy i szkiców krytycznoliterackich. Otrzymał liczne stypendia i wyróżnienia krajowe i zagraniczne, m.in. nagrodę translatorską austriackiego ministerstwa edukacji (2008).