Zasady bezpieczeństwa
w trakcie egzaminów

Zachowanie zasad bezpieczeństwa w trakcie egzaminów

Aby zapewnić Państwu bezpieczny udział w egzaminie wprowadziliśmy wymagane środki bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoriatu Sanitarnego.

Osoby, które przystępują do egzaminu zobowiązane są do ich przestrzegania.

Kierujemy się wytycznymi dotyczącymi przeprowadzania egzaminów.

Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych informacji:
 • W egzaminie może wziąć udział wyłącznie osoba zdrowa (bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną).
 • W trakcie trwania egzaminów w Goethe-Institut w Warszawie nie odbywają się żadne inne zajęcia edukacyjne.
 • Na egzamin nie wolno wnosić zbędnych rzeczy w tym książek, telefonów komórkowych.
 • Uczestnicy egzaminu przynoszą ze sobą przybory do pisania. W razie potrzeby również butelkę z wodą.

Wejście i opuszczenie budynku Goethe-Institut w Warszawie
 • Każdy uczestnik egzaminu (opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich) wypełnia formularz informujący o aktualnym stanie zdrowia.
 • Rodzic/Prawny opiekun/nauczyciel nie może wejść do Goethe-Institut w Warszawie, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 • Do Goethe-Institut w Warszawie mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.
 • Pracownicy Goethe-Institut w Warszawie kierują uczestnika do odpowiedniej sali egzaminacyjnej.
 • Dla każdego uczestnika egzaminu zostanie przygotowana zamykana szafka, w której będzie można zostawić rzeczy osobiste.
 • Podczas wpuszczania uczestników do sali egzaminacyjnej będą oni proszeni o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania tożsamości ( przy zachowaniu co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje na terenie całego Goethe-Institut w Warszawie,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.
 • Po zakończonym egzaminie pracownik Goethe-Institut w Warszawie kieruje uczestników egzaminu do wyjścia.

Zasady dotyczące przeprowadzania części pisemnej
 • Przy stoliku siedzi tylko jedna osoba.
 • Odległość między stolikami wynosi 1,5 metra.
 • W salach nie ma przedmiotów, które są trudne do czyszczenia i dezynfekcji.
 • Sale będą wietrzone (raz na godzinę), w czasie przerwy, a w razie potrzeby również w czasie trwania egzaminu.
 • Płyn do dezynfekcji rąk jest dostępny w każdej sali egzaminacyjnej.
 • W czasie przerwy pomiędzy poszczególnymi częściami egzaminu uczestnicy egzaminu opuszczają salę egzaminacyjną i korzystają z innych przygotowanych do tego celu pomieszczeń zachowując dystans. Sala egzaminacyjna w czasie przerwy jest wietrzona.
 • Po przerwie uczestnicy egzaminu zajmują to samo miejsce.
 • Uczestnicy muszą zachować dystans do pracowników Goethe-Institut w Warszawie oraz innych uczestników egzaminu.
 • Nadzorując pracę uczestników egzaminu członkowie komisji egzaminacyjnej ograniczają do minimum poruszanie się po sali egzaminacyjnej.

Zasady dotyczące przeprowadzania części ustnej
 • W sali egzaminacyjnej przebywa dwóch egzaminatorów i dwóch uczestników egzaminu.
 • Każda z osób siedzi przy osobnym stoliku z zachowaniem 2-metrowego odstępu.
 • Dla każdego członka komisji oraz każdego uczestnika egzaminu zostanie przygotowany odrębny zestaw egzaminacyjny.
 • Podczas egzaminu zdający mogą robić notatki własnym długopisem.