Dalsze informacje

Krok po kroku: części egzaminu

TestDaF jest znormalizowanym egzaminem, tworzonym i ocenianym centralnie. Składa się z czterech części. Umiejętności językowe oceniane są osobno w zakresie czytania, słuchania, pisania i mówienia. Wynik obejmuje zaklasyfikowanie do jednego z trzech poziomów TestDaF (TDN) 3, 4 i 5.
 

Czytanie ze zrozumieniem

 • Zdający czytają krótkie teksty z zakresu życia codziennego na wyższej uczelni, np. katalogi wykładów, kalendarz imprez, broszury i przyporządkowują teksty do zadań.
 • Zdający czytają tekst prasowy (ok. 450–550 słów) o tematyce naukowej lub społeczno-politycznej i odpowiadają na związane z nim pytania w ramach testu wielokrotnego wyboru.
 • Zdający opracowują tekst naukowy (ok. 550–650 słów) z gazety fachowej lub uczelnianej i decydują, czy wypowiedzi dotyczące go są prawdziwe czy fałszywe, ew. wskazują, że tekst nie zawiera takich informacji.
Czas trwania: 60 minut

Słuchanie ze zrozumieniem

 • Zdający słuchają krótkiej rozmowy z zakresu życia codziennego na uczelni, np. rozmowy między dwoma studentami i jednocześnie robią notatki do pytań.
 • Zdający słuchają wywiadu lub dyskusji na tematy związane ze studiami lub popularnonaukowe i jednocześnie decydują, czy wypowiedzi dotyczące słuchanego tekstu są prawdziwe czy fałszywe.
 • Zdający słuchają wykładu lub wywiadu z ekspertem i udzielają krótkich odpowiedzi na pytania dotyczące głównych zagadnień tekstu.
Czas trwania: ok. 40 minut

Wypowiedź pisemna

 • Zdający otrzymują temat i na podstawie pytań pomocniczych i danych statystycznych opracowują spójny i uporządkowany tekst.
 • Zdający mają wyrazić opinię na ten temat i przedstawić odpowiednie argumenty.
Czas trwania: 60 minut

Wypowiedź ustna (część wspomagana komputerowo)

 • Zdający opracowują siedem zadań, które imitują różne sytuacje komunikacyjne w niemieckich szkołach wyższych.
 • Zdający muszą zebrać informacje, opisać schematy i podsumować ich treść. Mają wyrazić i uzasadnić swoją opinię, zająć stanowisko w danej sprawie, udzielić rady, rozważyć alternatywne możliwości i stworzyć hipotezy.
Czas trwania: ok. 35 minut

Wymagania

TestDaF TestDaF jest egzaminem językowym, który decyduje o przyjęciu na studia w niemieckich uczelniach. Jest skierowany zatem przede wszystkim do studentów i osób zainteresowanych studiowaniem w Niemczech, poza tym jest uznawanym na całym świecie świadectwem znajomości języka niemieckiego w zawodach akademickich i wymianie naukowej.
 • Znajomość języka przynajmniej na poziomie B2
 • 700 do 1.000 godzin lekcyjnych po 45 minut, – w zależności od nabytych wcześniej umiejętności (nie jest wymagane zaświadczenie)

Ocena

Za każde poprawnie rozwiązane zadanie (np. typu multiple-choice albo prawda/fałsz) w części czytanie i słuchanie można otrzymać jeden punkt. O zaliczeniu danego poziomu egzaminu decyduje ilość poprawnych rozwiązań. Obydwie części pisemna i ustna oceniane są przez specjalnie szkolonych i doświadczonych egzaminatorów. Ocena i zaliczenie danego poziomu następuje na podstawie tabeli kryteriów. Dokładniejsze informacje można znaleźć na stronie www.testdaf.de. Egzamin można powtarzać dowolną ilość razy.

Zgłoś się od razu na TestDaF!

Jeśli Twoja znajomość niemieckiego jest wystarczająca, zgłoś się na egzamin TestDaF. Zalecamy wcześniejsze zapoznanie się z TestDaF. Najlepiej przygotować się, biorąc udział w kursach Goethe-Institut lub innych ośrodków egzaminacyjnych albo w ramach internetowego kursu przygotowawczego Goethe-Institut. W trakcie kursów zdający mają możliwość zapoznania się z formą i przebiegiem egzaminu.

Egzamin TestDaF można zdawać na całym świecie w sześciu ustalonych z góry terminach w roku. Zgłoszenie można wysłać ze strony www.testdaf.de. W Chińskiej Republice Ludowej obowiązują terminy specjalne; zgłaszać należy się w National Education Examination Authority.

Osoby niepełnosprawne, które chcą podejść do egzaminu, powinny odpowiednio wcześnie poinformować wybrany ośrodek egzaminacyjny i przedłożyć aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia. Sposób przeprowadzania egzaminu zostanie wtedy odpowiednio dopasowany.