Kinderuni Polen

NIEMIECKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH

Internetowy uniwersytet dziecięcy można wykorzystywać w szkole w rozmaitych kontekstach i w różnym zakresie. Poszczególne wykłady znajdą zastosowanie na lekcjach w odniesieniu do konkretnego tematu, a także poza szkołą w celu rozwijania zainteresowań dzieci, lub też w nauczaniu innych przedmiotów. 

Nauczyciele, którzy chcieliby korzystać z wykładów uniwersytetu dziecięcego na lekcjach lub poza szkołą, mają do dyspozycji materiały dydaktyczne.

Poszczególne wykłady składające się na program Kinderuni mogą być elementem lekcji niemieckiego jako języka obcego. Będą one służyć nauce języka w ramach lekcji tematycznej. Nauczyciel niemieckiego (ewentualnie wspólnie z nauczycielem innego przedmiotu) może włączyć wykład do lekcji, rozszerzyć go lub pogłębić.

Dla nauczycieli, którzy zechcą integrować lekcje niemieckiego z Kinderuni, zostały przygotowane materiały  dydaktyczne ze wskazówkami oraz materiały do pracy z uczniem.
Poszczególne wykłady mogą być wykorzystywane jako materiał uzupełniający w nauczaniu metodą CLIL. Celem jest zdobywanie wiedzy z różnych dziedzin z pomocą nowo opanowywanego języka. Lekcja niemieckiego może być przy tym językowym przygotowaniem do lekcji typu CLIL, tj. lekcji języka zintegrowanej z innymi przedmiotami wiedzy.

Nauczyciele mogą pracować na lekcjach w szkole albo poza nią. Treści wykładów wchodzących w skład Kinderuni mogą oni włączać w strukturę lekcji poruszających tematy należące do innych przedmiotów  szkolnych. W tym wypadku nauczyciel niemieckiego współpracuje z nauczycielami tych przedmiotów.

W takim przypadku nauczyciele również otrzymają materiały dydaktyczne.
W nauczaniu języków obcych na świecie coraz bardziej zyskuje na znaczeniu system CLIL (Content and Language Integrated Learning; uczenie języka obcego zintegrowane z przedmiotami fachowymi). Wiele szkół w Europie środkowej i zachodniej wykorzystuje ten system uczenia i stosuje go na lekcjach. 

Decydujące są przy tym trzy elementy: po pierwsze – udział ucznia w doświadczeniach empiryczno-eksperymentalnych, zwłaszcza przyrodniczych, które odgrywają istotną rolę w procesie przyswajania sobie języka obcego; po drugie – uczenie się języka obcego w autentycznym kontekście z możliwością natychmiastowego zastosowania przyswojonej wiedzy; po trzecie – możliwość wypróbowania świeżo poznanych konstrukcji słownych na konkretnych i dających się opisać obiektach i procesach

Ponadto metoda CLIL nie tylko przybliża perspektywę sukcesu w procesie uczenia się języka obcego, ale również rozwija u ucznia umiejętność komunikowania się i dyskutowania. Umiejętność ta jest istotnym walorem ułatwiającym udany start w życie zawodowe i satysfakcjonującą ścieżkę kariery.

Wprowadzanie do szkół systemu CLIL nie wymaga zrazu nowego programu nauczania. Krótkie moduły projektowe w ramach lekcji przedmiotowych stanowią właściwy początek.

Podkreśla to dziesięć tez odnoszących się do systemu CLIL.
 1. Dwujęzyczna lekcja danego przedmiotu stwarza nowy przedmiot, ponieważ łączy się z sobą istniejące już elementy, przez co powstaje nowy rodzaj przekazu wiedzy oraz nowy sposób nabywania wiedzy i umiejętności.
 2. Dwujęzyczna lekcja danego przedmiotu szkolnego wymusza wręcz w sposób wzorcowy –  z tytułu złożonych wymogów – nowe procesy metodyczno-dydaktyczne jak nastawienie na działanie, ukierunkowanie na ucznia i autonomię ucznia.
 3. Na dwujęzycznej lekcji przedmiotowej nauka przedmiotu odbywa się w danym języku i poprzez język w określonych warunkach. W ten sposób powstaje cykl „przyswajania, obserwowania, wypróbowywania i stosowania języka oraz generowania i budzenia świadomości”. Cykl ten powtarza się permanentnie w małym i większym wymiarze.
 4. Ogólnie rzecz biorąc tradycyjne lekcje języka obcego prowadzą do umiejętności posługiwania się językiem w sytuacjach codziennych (basic interpersonal communication skills BICS), natomiast bilingwalne lekcje przedmiotowe dają umiejętność werbalizowania złożonych procesów myślowych (cognitive academic language proficiency CALP). Te ostatnie rozwijają też u uczących się umiejętność dyskusji merytorycznej. Dlatego nauczanie dwujęzyczne ma na celu opanowanie kluczowych kompetencji.
 5. Przed nauczaniem dwujęzycznym danego przedmiotu nie stawia się dwóch rodzajów celów nauczania. Lekcja przedmiotowa jest nadrzędna i to ona wyznacza cele dydaktyczne.
 6. Przedmioty przyrodnicze, matematyka, informatyka i technika nadają się szczególnie do nauczania bilingwalnego, ponieważ po pierwsze – zarówno lekcje takich przedmiotów jak i lekcje języka obcego wymagają postępowania empiryczno-eksperymentalnego, co daje możliwość stosowania analogicznych metod nauczania, po drugie – uczniowie uczą się języka obcego w autentycznym kontekście i mogą natychmiast zastosować poznaną wiedzę, po trzecie – konstrukcje językowe utrwalają się w znacznym stopniu, gdy są używane do opisywania  konkretnych rzeczy i procesów.
 7. Nauczanie bilingwalne przedmiotów przyrodniczo-matematycznych wymaga współpracy. Dlatego najlepiej sprawdza się w trakcie pracy w formie realizacji projektu.
 8. Nauczanie bilingwalne nie jest ograniczone do form zinstytucjonalizowanych jak szkoła, lecz może być realizowane w formach pozaszkolnych, np. w projektach interdyscyplinarnych.
 9. Nauczanie bilingwalne może być mniej lub bardziej intensywne. Będą to więc albo małe  moduły oparte o pewne tematy w zakresie jednego przedmiotu wprowadzane na lekcjach przez okres kilku tygodni, albo półroczne czy roczne cykle tematyczne obejmujące wiele dziedzin wiedzy, a mogą to być nawet lekcje na stałe obecne w programie nauczania a zatem permanentnie włączane w proces kształcenia i trwające przez wiele lat.
 10. Nauczanie bilingwalne można zacząć już w przedszkolu lub klasie zerowej, oczywiście w formie zabawy, następnie kontynuować w klasach szkoły podstawowej a potem w szkołach  ponadpodstawowych aż do zdobycia przez ucznia pełnego wykształcenia i osiągnięcia przez niego wieku dojrzałości.
Więcej na ten temat: www.goethe.de/clil
 • Praca zespołowa © colourbox.de
 • Kinder nehmen an den Experementierworkshops der Kinderuni teil © Goethe-Institut Moskau / Artyom Golochapov
 • Kinder nehmen an den Experementierworkshops der Kinderuni teil Artyom Golochapov / © Goethe-Institut Moskau
 • Учителям объясняется методика CLIL Ася Финн / © Goethe-Institut Moskau

Konto nauczyciela

Na platformie dydaktycznej można będzie bezpłatnie utworzyć konto nauczycielskie, które pozwoli na obserwację postępów dokonywanych przez uczniów. Znajdą się tam scenariusze lekcji do pracy interaktywnej ze wskazówkami metodycznymi i arkuszami ćwiczeń, które można pobrać bezpłatnie. Materiały dydaktyczne do każdego wykładu znajdą Państwo w rubryce Dla nauczycieli w menu po lewej stronie (aby link działał, należy być zalogowanym na koncie nauczycielskim). 

Materiały dydaktyczne

Kontakt

DLA RODZICÓW I DZIECI:

Maximilian Weiss

Konsultant ds. Nauczania Języka Niemieckiego
Goethe-Institut w Warszawie
Maximilian.Weiss@goethe.de

DLA NAUCZYCIELI I SZKÓŁ:

Piotr Szyposzyński
Koordynator projektów multimedialnych
Goethe-Institut w Warszawie
Piotr.Szyposzynski@goethe.de

Andreas Kotz
Koordynator działu językowego
Goethe-Institut w Krakowie
Andreas.Kotz@goethe.de

 Goethe-Institut w Warszawie  Goethe-Institut w Krakowie
www.goethe.de/warszawa www.goethe.de/krakow

Partnerzy projektu

WDR-Logo       Deutsche Welle

Więcej