Nauczanie dwujęzyczne

Zeszyty

Oferowane zeszyty skierowane są do nauczycieli i uczniów klasy pierwszej i drugiej liceum ogólnokształcącego (materiał dla klasy trzeciej jest dostępny na stronach internetowych ORE). Są one zgodne z podstawą programową do danego przedmiotu i służą przygotowaniu do centralnej matury dwujęzycznej.

Zestaw materiałów do każdego przedmiotu obejmuje:

Zeszyty
Ok. 100 stron w formacie PDF z tekstami, ilustracjami, ćwiczeniami i niemiecko-polskimi słowniczkami. 

Zeszyty (modyfikowalne)
Zeszyty w formacie DOC wraz z wszystkim grafikami (przeważnie w formacie CDR) jako spakowane pliki ZIP. Wraz z edytorem tekstu (np. Word) i programem do obróbki zdjęć (np. CorelDRAW) mogą być opracowywane lub modyfikowane jako całość lub jako fragmenty zgodnie ze specyficznymi potrzebami użytkowników. 

Materiały metodyczne dla nauczycieli 
Wskazówki metodyczne w języku polskim. Niemieckojęzyczne wskazówki metodyczne znajdują się pod zakładkami metodyka i dydaktyka. Wszystkie materiały można pobrać bezpłatnie.

Wszystkie materiały można pobrać bezpłatnie.

Zeszyt biologii: tom 1
Zeszyt niniejszy przewidziany jest do dwujęzycznego nauczania biologii w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego. Główne zagadnienie, któremu zeszyt ten jest poświęcony to zbiór tematów: „Organizm człowieka jako jednostka zintegrowana“. 

Tematy szczegółowe: budowa i funkcje komórki 
 • układ pokarmowy 
 • układ oddechowy 
 • układ krwionośny
Materiał do ściągnięcia Zeszyt biologii: tom 2
Zeszyt niniejszy przeznaczony jest do dwujęzycznego nauczania biologii w klasie drugiej liceum ogólnokształcącego.

Tematy szczegółowe: Układ wydalniczy 
 • Układ rozrodczy i rozmnażanie człowieka
 • Narząd ruch
 • Oko, ucho i skóra
 • Układ nerwowy
 • Układ hormonalny
Materiał do ściągnięcia
Zeszyt chemii: tom 1
Zeszyt ten przewidziany jest do dwujęzycznego nauczania chemii w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego. Główne zagadnienie, któremu zeszyt ten jest poświęcony to „Chemia ogólna i nieorganiczna”.

Tematy szczegółowe: 
 • budowa atomu 
 • układ okresowy pierwiastków Mendelejewa 
 • wiązania atomowe 
 • tlenki 
 • wodorotlenki 
 • kwasy 
 • sole 
 • reakcje 
 • obliczenia stechiometryczne
Materiał do ściągnięcia Zeszyt chemii: tom 2
Zeszyt ten przeznaczony jest do dwujęzycznego nauczania chemii w klasie w klasie drugiej liceum ogólnokształcącego.

Tematy szczegółowe: 
 • Podział materiałów
 • Stężenie i rozpuszczalność
 • Reakcje w roztworach wodnych
 • Grupy główne pierwiastków: Litowce, Berylowce, Borowce, Węglowce, Azotowce, Tlenowce, Halogeny, gazy szlachetne
Materiał do ściągnięcia  
Zeszyt geografii: tom 1
Zeszyt ten przeznaczony jest do dwujęzycznego nauczania geografii w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego. Główne zagadnienie, któremu zeszyt ten jest poświęcony to „Geografia fizyczna“. 

Treści szczegółowe: 
 • geografia jako nauka 
 • mapa i globus 
 • historia ziemi 
 • teoria wędrówki płyt tektonicznych 
 • orogeneza 
 • zjawiska wulkaniczne 
 • wietrzenie 
 • działalność rzek 
 • zjawiska krasowe 
 • formy lodowców 
 • działalność wiatru 
 • formy ukształtowania morskiej linii brzegowej 
 • rodzaje skał 
 • ruchy ziemi 
 • cyrkulacja powietrza oraz wiatry na ziemi 
 • czynniki klimatyczne i elementy klimatu 
 • mapa pogody 
 • woda w morzach i oceanach świata 
 • wody gruntowe i źródła 
 • rzeki, jeziora 
 • powstawanie gleby oraz jej rodzaje 
 • strefy geograficzne na ziemi
Materiał do ściągnięcia Zeszyt geografii: tom 2
Zeszyt ten przeznaczony jest do dwujęzycznego nauczania geografii w klasie w klasie drugiej liceum ogólnokształcącego.

Treści szczegółowe: 
 • Przyrost liczby ludności i rozkład zaludnienia na świecie
 • Rozkład zaludnienia na świecie
 • Struktura zatrudnienia ludności
 • Migracje ludności na świecie
 • Kręgi kulturowe i religie
 • Rozwój miast w różnych regionach świata
 • Formy osadnictwa na wsi
 • Problem głodu na ziemi
 • Cechy krajów rozwijających się i krajów wysokorozwiniętych
 • Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa na danym terenie
 • Intensywna i ekstensywna gospodarka rolna
 • Rybołówstwo
 • Energetyka
 • Przemysł na świecie
 • Leśnictwo
 • Usługi
 • Turystyka
 • Globalizacja i regionalizacja
Materiał do ściągnięcia
Zeszyt historii: tom 1
Zeszyt niniejszy przeznaczony jest do nauki historii w klasie w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego. Główne zagadnienie, któremu zeszyt ten jest poświęcony to „Starożytność i średniowiecze”. 

Tematy szczegółowe: 
 • prehistoria 
 • starożytny Egipt 
 • starożytny Izrael 
 • antyczna Grecja 
 • antyczny Rzym 
 • Arabowie w średniowieczu 
 • cesarstwo Karola Wielkiego 
 • rycerstwo w średniowieczu 
 • spór o inwestyturę 
 • feudalizm 
 • niemieckie dynastie panujące 
 • handel w średniowieczu 
 • zakony w średniowieczu 
 • wyprawy krzyżowe w średniowieczu 
 • miasto w średniowieczu 
 • rolnictwo w średniowieczu 
 • schyłek średniowiecza – okres kryzysu
Materiał do ściągnięcia
Zeszyt historii: tom 2
Zeszyt niniejszy przeznaczony jest do dwujęzycznego nauczania historii w klasie w klasie drugiej liceum ogólnokształcącego.

Tematy szczegółowe: 

Nowożytność
 • Wielkie odkrycia geograficzne
 • Renesans – odrodzenie kultury antyku
 • Reformacja w Europie
 • Sobór trydencki
 • Wojna trzydziestoletnia
 • Francja w okresie absolutyzmu
 • Rozwój parlamentaryzmu w Anglii
 • Absolutyzm w Austrii
 • Absolutyzm oświecony w Prusach
Wiek XIX
 • Rewolucja przemysłowa
 • Walka Stanów Zjednoczonych o niepodległość
 • Rewolucja francuska
 • Europa w dobie napoleońskiej
 • Kongres Wiedeński
 • Rewolucja 1848/49
 • Zjednoczenie Włoch
 • Zjednoczenie Niemiec
 • Imperializm europejski
 • Wojna secesyjna w Stanach Zjednoczonych
 • Kwestie socjalne
Przełom XIX i XX wieku
 • Geneza I wojny światowej
Materiał do ściągnięcia
Zeszyt matematyki: tom 1
Zeszyt przeznaczony do dwujęzycznego nauczania matematyki w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego. 

Tematy szczegółowe: 
 • liczby i wielkości 
 • pojęcia geometryczne 
 • trójkąt 
 • czworokąt 
 • wielokąt foremny 
 • koło 
 • równania i nierówności liniowe 
 • funkcje 
 • funkcje liniowe 
 • układ równań liniowych 
 • równania kwadratowe 
 • funkcje kwadratowe 
 • nierówności kwadratowe
Materiał do ściągnięcia Zeszyt matematyki: tom 2
Zeszyt niniejszy przeznaczony jest do dwujęzycznego nauczania matematyki w klasie drugiej liceum ogólnokształcącego.

Tematy szczegółowe: 
 • Wielomiany
 • Funkcja ułamkowa wymierna
 • Trygonometria
 • Geometria
 • Ciągi
 • Matematyka w finansach
Materiał do ściągnięcia