Pakiet metod online
Cele i przebieg projektu

Virtueller Methodenkoffer  - Goethe-Institut Warschau © colourbox.de

Zajęcia szkolne w czasie pandemii – Wyzwania kształcenia na odległość

Od wybuchu pandemii na całym świecie nauczyciele w szkołach, na uniwersytetach i w placówkach kształcących prowadzą zajęcia ucząc zdalnie bądź częściowo zdalnie. Dla większości z nich przestawienie zajęć stacjonarnych na zajęcia zdalne były skokiem do zimnej wody i wielu nauczycieli poszukuje nowych form pracy i aktywności do pracy w dostępnych dla nich programach wideokonferencyjnych.

Przede wszystkim na zajęciach językowych chodzi o to, aby pomimo fizycznej nieobecności i technicznych ograniczeń zachęcić uczestniczących do aktywności językowej, interakcji z innymi jak i z nauczycielem oraz do efektywnego poznania materiału nauczania i do kooperatywnej współpracy. Według nauczycieli największym wyzwaniem przy tego rodzaju nauczaniu jest wyrwanie młodych uczących się z kuszącej pasywności siedzenia przed monitorem, często bez włączenia kamery.

A ponadto należy przeprowadzić udaną lekcję online, stworzyć miłą atmosferę, motywującą uczniów do nauki w wirtualnej grupie i jednocześnie włączyć do zajęć elementy zabawy i współpracy a czasem nawet elementy współzawodnictwa.

Opis projektu

Goethe Institut w Warszawie przeprowadzając projekt „Wirtualny kuferek metod“ postawił sobie za cel, sprostać temu wyzwaniu i przedstawić modelowe przykłady form pracy w 11 dydaktycznych kategoriach odnoszących się do nauczania języka niemieckiego jako języka obcego w sekwencjach z lekcji zdalnych, aby w ten sposób zoptymalizować jakość zdalnego nauczania języka niemieckiego w polskich szkołach.  
Pojęcie „metoda“ zostało wybrane celowo, ponieważ to pojęcie jest ogólnie znane w języku polskim.
Nie chodzi tu oczywiście o metody nauczania języka obcego, lecz raczej o aktywności i formy pracy, które służą realizacji następujących celów: zapoznawanie się, podział na grupy, wprowadzenie w temat, utrwalenie słownictwa i struktur, prezentacja wyników pracy grupowej, ewaluacja / feedback, aktywizacja uczestników, rozwijanie sprawności mówienia, wspieranie autonomii uczenia się, wspieranie interakcji, wspieranie aktywności ruchowej przed monitorem.

Przebieg

Nadrzędnym celem projektu było pokazanie autentycznych sytuacji lekcyjnych w polskiej rzeczywistości szkolnej. W tym celu został przeprowadzany w całej Polsce konkurs, w którym mogli uczestniczyć nauczyciele związani z programem „Deutsch Plus” i ich uczniowie. Aby zgłosić się do konkursu, należało dostarczyć szkice lekcyjne z własnej rzeczywistości zawodowej, które przedstawiały zrealizowane w praktyce wyżej wymienione aspekty.

Do przeprowadzenia projektu pozyskano doświadczoną trenerkę, specjalizującą się w kształceniu na odległość - Kristin Kropidlowski, która przejrzała nadesłane prace i służyła radą w aspektach dotyczących użycia mediów dla celów dydaktycznych oraz wspólnie z nauczycielami przygotowała i opracowała zaprezentowane sekwencje lekcyjne.

Z rozmysłem wybrano aktywności, które nie zostały przeprowadzone w oparciu o narzędzie web 3.0, ponieważ te oferty służą raczej sprawdzaniu słownictwa i struktur, są przeprowadzane indywidualnie i nie pozostawiają żadnego śladu po sobie na uczących się.

Po dokonaniu wyboru nastąpił intensywny coaching. Pod okiem trenerki i ekspertki ćwiczono i wypróbowano aktywności, które potem miały być pokazane. Po próbach nagraniach profesjonalne studio filmowe zarejestrowało autentyczne zajęcia przeprowadzone na platformie ZOOM, i w ten sposób poprawiono jakość dźwięku i jest widoczne okienko chatu.

Priorytet metodyczno- dydaktyczny

W sumie powstały 35 aktywności, które przeprowadzono w programie ZOOM, ale można je przenieść do innych programów do wideokonferencyjnych. Położono w nich nacisk na wyżej wymienione ogólne cele aktywizacji uczniów, którzy siedzą w domu przed monitorem.

Te wycinki nie odzwierciedlają w żadnym wypadku całej jednostki lekcyjnej. Z tego też względu nie zostały nagrane fazy zapisywania wyników pracy grupowej, notowania treści, tworzenia tekstów pisanych i korekty fonetycznej i gramatycznej.

Podziękowania

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim klasom szkolnym i ich nauczycielom, którzy mieli odwagę uczestniczyć w projekcie.

Szczególne podziękowania kieruję do Kristin Kropidlowski i Justyny Ciecharowskiej, które sprawowały opiekę nad projektem.
Kristin Kropidlowski pracuje jako trenerka i tutorka online dla Goethe-Institut. Była referentką w programie PASCH w Wietnamie i pracowała jako specjalista edukacyjny w ramach współpracy edukacyjnej Goethe-Institut, opiekując się siecią 80 szkół (ok. 100 nauczycieli i 1000 uczniów) w Malezji.
Obszary jej pracy to metodyka i dydaktyka, nowe media, wspieranie autonomii uczenia się i ochrona środowiska. W sierpniu 2020 została nominowana do nagrody „Tutora/Tutorki roku 2020” przez forum DistancE-Learning.