Zalecenia Norymberskie
Nowe czynniki wpływające na otoczenie edukacyjne dziecka

Nürnberger Empfehlungen: Kindliche Lernumgebung © Goethe-Institut

Dzieci żyją dziś w środowisku, którego elementy tworzą gęstą sieć powiązań. Procesy o zasięgu globalnym oraz nowe środki komunikacji sprawiają, że w inny sposób obchodzimy się z językiem. Dotyczy to także dzieci. W wielu miejscach nawet bardzo małe dzieci mają na co dzień do czynienia z medial[1] i w coraz większym stopniu z wielokulturowością i wielojęzycznością. Kulturową i językową różnorodność naszego świata widać nie tylko w przedszkolach i szkołach, ale także wcześniej, w rodzinie i w bezpośrednim otoczeniu dziecka.

Dzieci uważają dziś wielojęzyczność za coś normalnego i czują, że uczenie się języków przynosi korzyści.

W celu ułatwienia wzajemnego zrozumienia oraz utrzymania językowej i kulturowej różnorodności w Europie Unia Europejska żąda dla wszystkich obywateli oprócz języka ojczystego także znajomości innych języków[2]. Realizacja tego postulatu ma odbywać się przez umożliwienie wszystkim osobom kształcącym się na terenie Unii Europejskiej opanowania przynajmniej dwóch nowożytnych języków obcych już w czasie, w którym objęte są obowiązkiem szkolnym.[3] Nauka języków obcych weszła, zatem w większości państw członkowskich Unii Europejskiej do grona przedmiotów obowiązkowych w szkole podstawowej[4].  

Zalecenie:

W kontekście wczesnej nauki języków obcych należy zawsze pamiętać, że dzieci, niezależnie od uwarunkowań regionalnych i lokalnych, które mają wpływ na kształt oferty edukacyjnej, reagują i uczą się zgodnie ze swoim indywidualnym rozwojem i adekwatnie do swojego otoczenia.


Źródła
[1] Por. Spanhel (2009)
[2] Por. Europarat (2001)
[3] Por. tamże Empfehlung 1383 (1998); KOM (2003); KOM (2005)
[4] Por. Eurydice (2001, 2005) oraz Legutke (2009)

Więcej informacji