Goethe-Zertifikat B2

Dział nauki języka Goethe Berlin Europa Zdjęcie: Goethe-Institut/Sonja Tobias

Chcesz ...

 • uczęszczać w Niemczech do college’u przygotowującego do podjęcia studiów.
 • potwierdzić w celach zawodowych zaawansowaną znajomość języka niemieckiego.
 • przygotować się do pracy w branży medycznej.
 • potwierdzić ukończenie poziomu B2
 • uzyskać oficjalny i uznawany za granicą certyfikat.

Goethe-Zertifikat B2 jest egzaminem z języka niemieckiego dla dorosłych. Potwierdza znajomość języka na poziomie zaawansowanym i odpowiada czwartemu poziomowi (B2) na sześciostopniowej skali oceny kompetencji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Zdanie tego egzaminu oznacza, że dana osoba ...

 • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
 • potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron.
 • potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Wymagania

 • Goethe-Zertifikat B2 jest zalecany dla osób, które ukończyły 16 lat.
 • Goethe-Zertifikat B2 zakłada znajomość języka niemieckiego na poziomie kompetencji językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).
 • W zależności od doświadczenia w nauce języków obcych i indywidualnych predyspozycji ocenia się czas przygotowania na 600 – 800 jednostek lekcyjnych po 45 min.