Recomandările de la Nürnberg
Subiecte adecvate pentru o ofertă de învăţare timpurie a unei limbi străine

Alegerea subiectelor tematice şi lingvistice se orientează după interesul copilului şi după capacitatea lui psihologică pentru învăţare. Subiectele trebuie să corespundă şi să amplifice interesul copilului, să se adreseze sentimentelor lui, să stimuleze angajamentul, fantezia şi creativitatea lui şi să-i facă plăcere.

Temele învăţământului timpuriu completează şi diferenţiază imaginea lumii pe care copilul şi-o construieşte sau deja a construit-o în limba maternă. Ele urmează o progresie semantică şi pragmatică şi renunţă în mare măsură la o progresie gramaticală. Subiectele trebuie să fie pe cât posibil mijlocite prin material de învăţat autentic. Se recomandă tipuri de texte simple ca de exemplu rime, cântece, proverbe, basme, povestiri. Textele necorespunzătoare pentru scopul orelor trebuie să fie adaptate la un limbaj autentic şi text autentic , luând în considerare atât forme dialogate, cât şi narative.

Pentru a putea dezvolta competenţele de limbă în domeniile de calificare auz, vorbit, citit şi scris şi capacitatea comunicativă de acţiune în cotidianul infantil, cei care învaţă au nevoie de vocabular şi structuri lingvistice adecvate mediului copilului. Planurile de învăţământ nu trebuie să pretindă numai o selectie de teme, ci si structurile dobândite în context cu tema, implicate în cărţi illustrate şi manuale.

O şcolarizare pentru pronunţie trebuie să fie o parte integrată a ofertei de învăţare. Pentru aceasta mijloacele audio şi audiovizuale cu înregistrări în limba maternă sunt avantajoase. O componentă de conţinut esenţială a mijlocirii timpurii a limbilor străine o reprezintă mijloacele paralingvistice ca gestica şi mimica precum şi alte mijloace verbale strâns legate de dimensiunea socială şi culturală a utilizării limbii în limba-ţintă (forme de salut, expresii, forme de politeţe, şi altele).
 

Recomandări:

Subiectele care stau la baza ofertei de învăţare timpurie a limbilor străine ar trebui de exemplu sa se refere la teme generale şi să introduca vocabularul adecvat. Subiectele numite ar trebui incorporate in contexte communicative.

Teme şi situaţii

 • Cultura cotidiană şi cultura copiilor:
  Copilul în diferite contexte, de ex. eu şi familia mea/ prieteni, grădiniţa/şcoala, jocuri, hobby, sport, animale, călătorii, anotimpuri/ vreme, mâncare şi băutură, corp/ sănătate, îmbrăcăminte, serbări şi obiceiuri, protecţia mediului/ relaţia durabilă cu mediul şi altele.
 • Aspecte privind cunoaşterea mediului:
   În cadrul temelor specificate mai sus se transmit noi experienţe şi cunostinţe despre oameni şi mediu.
 • Aspecte interculturale despre om şi societate:
   Descoperirea cotidianului/ datini şi obiceiuri din cultura străină bazate pe exemple şi aşezarea lor în contextul propriului mediu de viaţă.
Vocabular
 • În cadrul temelor şi situaţiilor specificate mai sus să se dobândească un vocabular simplu, adecvat copilului din, pe cât posibil, toate părţile de vorbire.
La alegerea subiectelor relevante de dezbatut şi a structurilor lingvistice trebuie avute în vedere urmatoarele aspecte:

Pronunţia
 • Se va da atenţie de timpuriu unei pronunţii şi intonaţii corecte.
 • Copilul care învaţă limba străină trebuie să fie conştientizat asupra diferenţelor dintre limba maternă şi limba străină.
 • La învăţarea pronunţiei se vor oferi atât exerciţii de ascultare cât şi exerciţii de vorbire.
Structuri lingvistice şi folosirea limbii
 • Aplicaţiile şi exerciţiile de comunicare să fie oferite în structuri sintactice simple (cu precadere propoziţii principale), în special când este vorba de performanţe obţinute în comunicarea verbală directă. La textele de înţelegere (ascultat şi citit), pentru lărgirea receptării limbii, pot fi introduse treptat şi structuri complexe.
 • Un anumit numar de reguli de limbă şi o privire asupra aspectelor de regularitate pot conduce în învăţământul timpuriu al limbilor străine la o mai bună transparenţă şi pun bazele pentru viitoarele reflectii asupra limbii. Aceasta însă nu trebuie confundată cu ora de gramatică , ci trebuie să decurgă din aspecte de comunicare şi conţinut. Exerciţii schematice, introducerea deductivă de reguli gramaticale şi folosirea de termeni sau noţiuni în metalimbaj nu corespund în niciun fel nivelului de dezvoltare cognitivă a copiilor de cca 4-10 ani şi nu conduc la obiectivul propus al utilizarii unei limbi în comunicare.
De conţinuturile relevante ale învăţării timpurii a limbilor străine aparţin ca o componenta integrală a comunicării directe şi mijloacele extra- şi paralingvistice:

Mijloace de comunicare nonverbale
 • Situaţiile de comunicare ar trebui însoţite atât prin acţiuni susţinute practic (de arătat ceva, de imitat o actiune etc.) cât şi prin mijloace non- şi paraverbale corespunzătoare ale limbajului corpului ( gestica, mimica, limbajul corpului, contactul fizic, privire, intonaţie etc.). Prin dependenţa culturală mijloacele paraverbale pot să influenţeze decisiv reuşita sau eşecul comunicării.

Mai multe informații