Om projektet

Ungdomar på ett tak som ser ut över staden © Ant Rozetsky/unsplash

Utbredda signaler om samarbete

Projektet Freiraum undersöker hur det ligger till med friheten i Europas städer. Vilka frågor uppstår när medborgare, forskare och kulturskapare på ett platsspecifikt sätt reflekterar kring begreppet "frihet"? Vilka problem blir synliga i en stad? Genom att utbyta frågor kors och tvärs i Europa utvecklar 38 Goethe-Institut och deras samarbetspartner från konstens område och civilsamhället kreativa svar åt varandra – på avstånd, med en nyttig distans. En projektskiss.

Europa förändras. Populistiska och nationalistiska partier har fått ett uppsving i många länder. Skepsis mot EU, som till exempel har visat sig genom Brexitomröstningen, existerar inte bara i Storbritannien. I Portugal, Spanien och Grekland har man tvingats till drastiska åtstramningar. Och integrationsprocessen sker med olika hastighet. Länder som Rumänien och Bulgarien kommer under en överskådlig framtid att spela en roll i marginalen. Kort sagt: Europa står inför utmaningar på flera nivåer och söker efter svar.

Goethe-Institut: Anta utmaningen och skapa nya europapolitiska framtidsvisioner

Goethe-Institut ser sig som en institution med ett europeiskt uppdrag. Vi försvarar visionen om ett integrerat Europa och arbetar för ett gemensamt, men ändå mångfacetterat kulturområde. Goethe-Institut står för värderingar som öppenhet, generositet och integration av alla samhällsaktörer. Samtidigt är vi medvetna om att det nuvarande läget i Europa uppfattas som krisartat nästan överallt. Att envist hålla fast vid berättelsen om ett förenat Europa kan då lätt framstå som en vägran att se verkligheten. Så när det gäller hur Europa ska ta sig an den rådande situationen måste även Goethe-Institut skapa tydligare framtidsvisioner genom sitt europapolitiska engagemang. Det är inte naiv entusiasm som ska sätta tonen i detta arbete, utan villighet till dialog – en dialog som säkert också kommer att vara konfliktfylld.

Freiraum: Att ta ställning, stärka samarbetspartner och nå nya målgrupper

Med det stora projektet Freiraum, som löper från 2017 till början av 2019, tar Goethe-Institut tydlig ställning. I centrum för projektet står begreppet frihet, vilket åtminstone sedan upplysningstiden har varit enormt viktigt för den europeiska självförståelsen. Men det löfte som begreppet bär på har förlorat lite av sin glans. Ambivalensen i frihetsbegreppet framträder tydligt i dag, sedan en längre tid inte bara på grund av att en antiliberal politik dominerar i exempelvis länder som Polen och Ungern. En sådan utveckling innebär att flera av Goethe-Instituts samarbetspartner står inför en osäker framtid, och vissa är även hotade. För dessa organisationer vill Goethe-Institut utgöra en tillförlitlig samarbetspartner – och genom Freiraum ge en utbredd signal om samarbete.

Med projektet Freiraum vill Goethe-Institut mycket medvetet rikta sig till nya målgrupper: till unga människor med migrationsbakgrund som ofta marginaliseras samt till dem som är kritiska eller åtminstone skeptiska till dagens Europa, men fortfarande tillräckligt öppna för att diskutera. Dessutom ska även människor som är öppna för Europa, men som ser detta som alltför självklart, motiveras till att göra sina röster hörda.

Projektplan: Att finna frågor, bilda tandempar, utbyta frågor och utveckla svar

Idén om ett nätverk står i centrum för Freiraum. Projektet ska gå till enligt följande: Fram till slutet av september 2017 har vart och ett av de 38 medverkande Goetheinstituten tillsammans med ett flertal lokala samarbetspartner – exempelvis teatrar, konstcentrum, icke-statliga organisationer, universitet, föreningar eller andra initiativ – utvecklat en frågeställning kring begreppet frihet. Frågeställningens fokus ligger på en specifik problemsituation som har stor relevans för respektive plats. För att utveckla och finslipa frågan har alla institut haft möjlighet att lägga tid på en intensiv researchprocess, exempelvis genom att ordna en workshop i samarbete med andra organisationer och externa experter.

Ett utifrånperspektiv bidrar till att ge nytt liv åt tanken om Europa

I ett andra steg, som avslutades i början av november 2017, skapade de 38 medverkande instituten och deras samarbetspartner varsin tvåminutersfilm, som åskådliggjorde respektive frågeställning och bakgrunden till denna. Filmerna presenterades vid en sammankomst i Warzawa den 4–5 december 2017. Utöver att presentera frågeställningarna var syftet med träffen att genom lottning utse de så kallade tandemparen – alltså bestämma vilka Goethe-Institut som två och två, inom ramen för projektet Freiraum, skulle samarbeta, utbyta frågor och tillsammans med sin samarbetspartner utarbeta ett svar på den fråga som ställts av tandeminstitutet.

Till exempel: Goetheinstituten i Warszawa och Dublin paras ihop genom lottning. Dublin tar sig alltså an Warszawas frågeställning och utvecklar, tillsammans med sin samarbetspartner, ett projekt eller formatutbud – och tvärtom. Det är viktigt för oss att de lokala samarbetsorganisationerna och deras föreställningar, idéer och verksamheter står i centrum, inte Goetheinstitutens. Varje tandempar ger alltså upphov till två produktioner, som ska presenteras på båda platserna, det vill säga i Warszawa och Dublin i detta exempel. Tidsramen för detta sträcker sig till våren 2019.

Vi litar på att ett utifrånperspektiv kan bidra till att betrakta situationer på ett nytt och annorlunda sätt. Vi är säkra på att en situation som uppfattas som problematisk kan få ett kreativt lösningsförslag när man reflekterar över den på en helt annan plats. Vi är övertygade om att just detta utbyte bär på möjligheten att ge nytt liv åt den ofta alltför abstrakta tanken om Europa.