Internationell Konferens/ International conference From Marx to Hegel and Back to the Future

From Marx to Hegel and Back to the Future Affisch (bildutsnitt)

25-27/2 2016

Goethe-Institut Stockholm

Please scroll down for the English version

I en tid av global ekonomisk kris, växande samhällsklyftor, återuppväckta politiska kamper och sociala rörelser finns ett ökat intresse för marxistiskt tänkande. Konferensen utgår ifrån tesen att en omläsning av Marx är nödvändig för att förstå och ifrågasätta vår sociala och politiska verklighet.
 

Men vilken Marx bör man återvända till? Vilken av alla Marx skepnader ska utforskas på nytt? Ett förslag som kommer att diskuteras på konferensen är den hegelianska Marx. Hegels sociala och politiska filosofi, med dess fokus på erkännande, begär, alienation och social frihet liksom dess kritik av tidens liberalism, var avgörande för Marx. Den har dessutom blivit en av de mest produktiva idéerna inom dagens kritiska teori.
 
I syfte att utforska och vitalisera den hegelianska grundvalen för Marx tänkande återvänder vi till några centrala frågor: Var Marx Hegels viktigaste och mest skoningslösa kritiker? Missuppfattade han avgörande aspekter av Hegels tänkande? På vilka punkter var Marx mer hegeliansk än vad han själv insåg?
 
Men i utforskandet av den hegelianska grunden för Marx tänkande måste vi också fråga oss: vilken Hegel? Och det anakronistiska svar som föreslås är: den marxistiske Hegel. Hur kan vi återvända till Hegel och läsa honom på sätt som Marx möjliggjorde? Hur skulle en hegeliansk kritik av Marx se ut idag?
 
Det är inte bara Hegels och Marx egna skrifter som har belysts ur nya perspektiv de senaste decennierna. Även ett nyväckt intresse för olika marxistiska strömningar är märkbart, inte minst för den hegelianska marxismen. Därför är det intressant att också undersöka hur Hegels filosofi har använts av marxistiska teoretiker under det senaste århundradet, från Georg Lukács till Slavoj Žižek.

Medan det samtidspolitiska klimatet ofta är präglat av en känsla av alternativlöshet så vill vi med denna diskussion aktualisera idétraditioner som ger uttryck för en tilltro till alternativa framtidsscenarier: en rörelse som förhoppningsvis kan leda oss från Marx till Hegel och tillbaka till framtiden – till en plats där andra världar är möjliga.


English version:

In the face of the global financial crisis, growing social inequalities, and a resurrection of political struggles and social movements, we have witnessed a wide-ranging revival of interest in Marxist thought. For the task of critically understanding and contesting our social and political world, a re-reading of Marx is of vital importance.
 
But to which Marx should we return? Which of all the Marxian guises should be explored anew? Our suggestion is the Hegelian Marx. Hegel’s social and political philosophy, with its focus on re­cognition, desire, alienation, social freedom, and its critique of liberalism, was not only crucial to Marx. It has become one of the most productive ideas in critical theory today.
 
In an attempt to explore and revitalize the Hegelian foundations of Marx’s thinking we return to some key questions: was Marx Hegel’s most important and merciless critic? Did he misapprehend essen­tial aspects of Hegel’s thought? At what points was Marx more Hegelian than he realized him­self?
 
In exploring the Hegelian foundations of Marx’s thinking we also have to ask ourselves: which Hegel? The answer must be, with a temporal inversion, the Marxian Hegel. How can we re-read Hegel in ways that were opened up by Marx? What would a Hegelian critique of Marx look like today? Would it be possible to unite the ethical content in Hegel with the explanatory power in Marx, and Hegelian idealism with Marxian realism and materialism?
 
It is not only the writings of Hegel and Marx that have been highlighted in new ways during the last decades. We have also seen a resurgence of different strands of Marxism, not least the spe­cific tradition of Hegelian Marxism. It is worth investigating how Hegel’s philosophy has been used by Marxist theorists during the past century, from Georg Lukács to Slavoj Žižek.
 
At this conference we would like to explore concepts and perspectives from Hegel and Marx as well as those of later Hegelian Marxists in an effort to understand their thinking and its actuality. These per­spec­ti­ves are united in their effort to articulate a thinking that comprehends its own time in thought; but that also, in reflecting on its own time, can contribute to changing it.
 
Against the current social atmosphere, which sees reduced possibilities or a lack of real alter­na­ti­ves, the con­fe­rence aims to revitalise a tradition of thinking that can help us regain a sense of there being alter­native fu­­tures. This path will hopefully lead us from Marx to Hegel—and back to the future, to a space of other possible worlds.

Hegel-Marx (outline)
 
    From Marx to Hegel and Back to the Future Affisch Organiseras av Anders Bartonek, Anders Burman, Victoria Fareld och Hannes Kuch.
 
Arrangeras av filosofiska institutionen och idéhistoriska institutionen vid Södertörns högskola, instititionen för kultur och estetisk vid Stockholms universitet och forskningsprojektet Hegelian Marxism.
 
Genomförs med stöd från Goethe-Institut, Vetenskapsrådet och Centre for Baltic and East European Studies (CBEES).
Program (74 KB)
Speakers Biographies (33,5 KB)
Poster (PDF 293 KB)

Tillbaka