Podpora prekladov

Übersetzungsförderung Photo: Loredana La Rocca

Goetheho inštitút v rámci programu „Preklady nemeckých kníh do cudzieho jazyka“ podporuje zahraničné vydavateľstvá pri vydávaní nemeckej literatúry. Cieľom je sprístupniť okruhu čitateľov, ktorí nehovoria po nemecky, aktuálne diela z oblasti súčasnej literatúry, knihy pre deti a mládež, významné vedecké tituly a literatúru faktu. Program slúži na kultúrno-politické účely a je významným riadiacim nástrojom zahraničnej kultúrnej a vzdelávacej politiky. Goetheho inštitút uhradí vybranému zahraničnému vydavateľstvu po vyjdení cudzojazyčného vydania knižky časť nákladov na preklad. Úhrada celkových nákladov na preklad, ani financovanie redakčných a tlačových nákladov nie je možné.

O podporu sa smú uchádzať výlučne zahraničné (nenemecké) vydavateľstvá

Goetheho inštitút v Bratislave zaujme k vašej žiadosti stanovisko. V prípade, ak projekt podporí, odošle ho na odporúčanie do mníchovskej centrály Goetheho inštitútu. Výber prekladov, ktoré budú podporené grantom, robí šesťčlenná porota, v ktorej sú zastúpení dvaja literárni kritici, zástupca vydavateľtva (každý rok iné) z oddelenia Práva a licencie, ako aj traja zamestnanci Goethe-Institutu z oddelenia Literatúry a financovania prekladov.

Komisia zasadá štyrikrát ročne v nasledovných termínoch:
 • Začiatok februára: Termín dodania žiadostí: 1. december
 • Koniec apríla: Termín dodania žiadostí: 1. marec
 • Koniec júla:Termín dodania žiadostí: 1. jún
 • Začiatok novembra: Termín dodania žiadostí: 15. september
* Vedecké práce si vyžadujú posudok Nemeckej vedeckej spoločnosti. Jej komisia zasadá dvakrát ročne, a to vo februári a v jüli.
 
 1. Vydavateľstvá ako žiadatelia: Žiadosť môžu podať výlučne zahraničné (nenemecké) vydavateľstvá.
 2. Publikované diela: Podporené môžu byť preklady diel nemeckých autoriek a autorov, ktoré boli publikované v tlačenej forme vo vydavateľstve v nemecky hovoriacej krajine.
 3. Preklady z originálu: Preklad musí byť urobený z nemeckého originálu.
 4. Termín vydania prekladu: Zohľadňujú sa len také projekty, ktoré sa v termíne uzatvorenia zmluvy o podpore nenachádzajú v štádiu tlače.
 5. Príspevok k nákladom na preklad: v prípade priznania podpory uhradí Goetheho inštitút zahraničnému vydavateľstvu po vydaní titulu v cudzom jazyku časť nákladov na preklad. Úhrada nákladov na preklad v plnej výške ako aj financovanie licenčných, tlačových alebo redakčných nákladov nie je možné.
 6. Uvedenie Goetheho inštitútu a odtlačok loga: Zahraničné vydavateľstvo je povinné uviesť v tiráži, že vydanie knihy podporil Goetheho inštitút a je povinné uviesť jeho logo. V prípade, že tak neurobí, nebude podpora vyplatená.
 7. Honorár prekladateľa: v prípade priznania podpory môže byť pri stanovení jeho výšky zohľadnený len honorár, ktorý bude prekladateľovi vyplatený najneskôr v termíne vydania prekladu.
 8. Preklad ako elektronická kniha v digitálnej knižnici: Preklady, ktoré budú vydané aj ako e-knihy, by Goetheho inštitút rád sprístupnil prostredníctvom svojej digitálnej knižnice svojim užívateľom. Zahraničné vydavateľstvo sa zaväzuje, že preklad poskytne Goetheho inštitútu vo formáte e-pub.
   

Doteraz preložené knihy

​Alexy, Robert: Pojem a platnosť práva 
Preklad: Pavel Holländer. - 1. vyd. - Bratislava: Kalligram, 2009, 176 s.
ISBN 978-80-8101-062-0
Originálny názov: Begriff und Geltung des Rechts

Beck, Ulrich: Čo je globalizácia? Omyly globalizmu - Odpovede na globalizáciu   
Preklad: Peter Kubica. – 1. vyd. – Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2005, 189 s.
ISBN 80-8061-190-4
Originálny názov: Was ist Globalisierung (Irrtümer des Globalismus - Antworten auf Globalisierung)

Böll, Heinrich: Klaunove názory   
Preklad: Svetlana Žuchová. – 1. vyd. – Bratislava: Inaque.sk, 2014, 268 s.
ISBN 978-80-971323-9-2
Originálny názov: Ansichten eines Clowns

Braun, Volker: Záhrada rozkoše   
Preklad: Milan Richter a Ladislav Šimon. - 1. vyd. - Dunajská Lužná : Milanium, 2013, 94 s.
ISBN 978-80-89178-47-6
Originalny názov: Auswahl der Gedichte

Enzensberger, Hans Magnus: Naopak   
Preklad: Ladislav Šimon. – 1. vyd. – Bratislava : Studňa, 2003. – 222 s.
Originálny názov: Auswal der Gedichte                

Fischer-Lichte, Erika: Dejiny drámy   
Preklad: Adam Bžoch. – 1.vyd. – Bratislava : Divadelný ústav, 2003, 521 s.
ISBN 80-88987-47-4
Originálny názov: Geschichte des Drama

Goethe, Johann Wolfgang: Slasť a bôľ   
Preklad: Ladislav Šimon. - 1. vyd. - Bratislava: Literárna nadácia Studňa, 2013, 239 s.
ISBN 978-80-89207-14-5
Originálny názov: Goethes Gedichte in zeitlicher Folge

Habermas, Jürgen: K ústave Európy   
Preklad: Milan Žitný. - 1. vyd. - Bratislava: Kalligram, 2012, 152 s.
ISBN 978-80-8101-579-3
Originálny názov: Zur Verfassung Europas

Habermas, Jürgen: Teória jazyka a východiská sociálnych vied   
Preklad: Igor Hanzel. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2011, 669 s.
ISBN 978-80-8101-403-1
Originálny názov: Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns

Hein, Christoph: Osídlenie   
Preklad: Mária Zemaníková. - 1. vyd. - Bratislava: Kalligram, 2006, 309 s.
ISBN 80-7149-805-X
Originálny názov: Landnahme                

Hermannová, Judith: Nič, len prízraky   
Preklad: Monika Brečková. – 1. vyd. – Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2008, 207 s.
ISBN 978-80-8061-296-2
Originálny názov: Nichts als Gespenster

Hesse, Hermann: Šťastie   
Preklad: Elena Diamantová. - 1. vyd. - Bratislava: Petrus, 2013, 194 s.
ISBN 978-80-89233-58-8
Originálny názov: Glück

Hesse, Hermann: Siddhártha   
Preklad: Ľudmila Rampáková. - 2. vyd. - Bratislava: Petrus, 2013, 225 s.
ISBN 978-80-89233-57-1
Originálny názov: Siddhartha

Hilsenrath, Edgar: Nacista a holič   
Preklad: Darina Zaicová. - 1. vyd. - Bratislava: Slovart, 2011, 366 s.
ISBN 978-80-556-0181-6
Originálny názov: Der Nazi & der Friseur

Hölderlin, Friedrich: Polovica života   
Preklad: Ladislav Šimon. – 1. vyd. – Bratislava : Studňa, 2011, 159 s.
ISBN 978-80-89207-12-1
Originálny názov: Výber básní z: Sämtliche Gedichte

Hub, Ulrich: O ôsmej na arche   
Preklad: Marián Pochylý. – 1. vyd. – Šamorín: Vydavateľstvo Zelený Kocúr 2013, 63 s.
ISBN 978-80-970922-4-5
Originálny názov: An der Arche um Acht

Huchel, Peter: Zrátané dni   
Preklad: Jan Strasser a Peter Zajac. – 1.vyd. – Bratislava: Ars poetica, 2006, 243 s.
ISBN 80-969409-5-3
Originálny názov: Gezählte Tage

Kafka, Franz: Poviedky   
Preklad: Milan Žitný. - 1. vyd. - Bratislava: Kalligram, 2005, 515 S.
ISBN 8071497126
Originálny názov: Erzählungen

Kafka, Franz: Proces   
Preklad: Perla Bžochová. – 1. vyd. – Bratislava: Európa, 2003. – 234 s.
ISBN 80-89111-04-1
Originálny názov: Der Prozess

Kant, Immanuel: Základy metafyziky mravov  
Preklad: Patrícia Elexová. – 1. vyd. – Bratislava: Kalligram, 2004, 96 s.
ISBN 80-7149-635-9
Originálny názov: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten

Kästner, Erich : Lietajúca trieda   
Preklad: Iva Vranská Rojková. – 1. vyd. – Bratislava: VSSS, 2011. – 123 s.
ISBN 978-80-8061-448-5
Originálny názov: Das fliegende Klassenzimmer

Kästner, Erich: Lienka a Anton   
Preklad: Iva Vranská Rojková. - 1. vyd. - Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2012, 125 s.
ISBN 978-80-8061-619-9
Originálny názov: Pünktchen und Anton

Kehlmann, Daniel: Vymeriavanie sveta   
Preklad: Juraj Dvorský. - 1. vyd. - Bratislava: Kalligram, 2009, 248 s.
ISBN 978-80-8101-067-5
Originálny názov: Die Vermessung der Welt

Kirsch, Sarah: Krídla okna  
Preklad: Mila Haugová. – 1. vyd. – Bratislava: Ars poetica, 2006, 83 s.
ISBN 80-969409-4-5
Originálny názov: Gedichte

Kunze, Reiner: Búrkové mračná odtiahli   
Preklad: Marián Hatala. – 1. vyd. – Dunajská Lužná: MilaniuM, 2003. – 90s.
ISBN 80-89178-00-6
Originálny názov: Gedichte

Maronová, Monika: Posledné morény   
Preklad: Katarína Szehérová. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2012, 191 s.
ISBN 978-80-8061-630-4
Originálny názov: Endmoränen

Maronová, Monika: Zátišie číslo 6   
Preklad: Katarína Szehérová. - 1. vyd. - Bratislava: Q111, 2010, 175 s.
ISBN 978-80-89092-55-0
Originálny názov: Stille Zeile Sechs

Mentzos, Stavros: Psychodynamické modely v psychiatrii   
Preklad: Jan Lorenc, Hana Vojtová, Jozef Hašto. – 1. vyd. – Trenčín: Vydavateľstvo F, 2004, 150 s.
ISBN 80-88952-14-X
Originálny názov: Psychodynamische Modelle in der Psychiatrie                

Mŕtvy hosť (13 tajomných príbehov z nemeckej klasiky)   
Preklad: Ľudovít Petraško. - 1. vyd. - Košice: Pectus, 2011, 242 s.
ISBN 978-80-89435-07-4

Müller, Herta: Dnes by som sa radšej nestretla   
Preklad: Adam Bžoch. - 1. vyd. - Bratislava: Artforum, 2011, 169 s.
ISBN 978-80-89445-22-6
Originálny názov: Heute wär ich mir lieber nicht begegnet

Musil, Robert: Naplnenie lásky   
Preklad: Aňa Ostrihoňová. - 1. vyd. - Bratislava: Inaque.sk, 2013, 115 s.
ISBN 978-80-971323-5-4
Originálny názov: Die Vollendung der Liebe. Die Versuchung der stillen Veronika

Roth, Joseph: Cesty do Ruska. Fejtóny, reportáže, denníkové zápisky z rokov 1919 - 1930   
Preklad: Zuzana Demjánová. - 1. vyd. - Bratislava: Premedia, 2012, 249 s.
ISBN 978-80-89594-01-6

Roth, Joseph: Hotel Savoy   
Preklad: Zuzana Demjanová. - 1. vyd. - Bratislava: Premedia, 2012, 160 s.
ISBN 978-80-89594-00-9
Originálny názov: Hotel Savoy

Schmiedt, Helmut: Karl May - Moc fantázie   
Preklad: Milan Krankus. - 1. vyd. - Bratislava: Vydavateľstvo Európa, 2013, 272 s.
ISBN 978-80-89111-97-8
Originálny názov: Karl May oder Die Macht der Phantasie

Schulze, Ingo: Nové životy   
Preklad: Marián Hatala. - 1. vyd. - Bratislava: Slovart, 2008, 636 s.
ISBN 978-80-8085-413-3
Originálny názov: Neue Leben

Simmel, Georg: O podstate kultúry   
Preklad: Ladislav Šimon. – 1. vyd. – Bratislava: Kalligram, 2003, 222 s.
ISBN 80-7149-604-9
Originálny názov: Vom Wesen er Moderne                

Sloterdijk, Peter: Kritika cynického rozumu   
Preklad: Miroslav Szabó. – 1. vyd. – Bratislava: Kalligram, 2013, 696 s.
ISBN 978-80-8101-725-4
Originálny názov: Kritik der zynischen Vernunft

Treichel, Hans-Ulrich: Stratený   
Preklad: Adam Bžoch. – 1. vyd. – Bratislava: Slovart, 2005, 111 s.
ISBN 80-7145-989-5
Originálny názov: Der Verlorene                

Vanderbeke, Birgit: Alberta prijíma milenca   
Preklad: Ladislav Šimon. – 1. vyd. – Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2002, 112 s.
ISBN 80-220-1102-9
Originálny názov: Alberta empfängt einen Liebhaber