O projekte

Jugendliche blicken vom Dach aus über eine Stadt © Ant Rozetsky/unsplash

Znaky všadeprítomnej spolupráce

Cieľom projektu Freiraum je zistiť, ako to v európskych mestách vyzerá so slobodou. Aké otázky vyplývajú z toho, keď občania a občianky, vedci a vedkyne, umelci a umelkyne o pojme „sloboda“ rozmýšľajú vo vzťahu k miestu, kde žijú? Aké problémy je potom možné v meste rozpoznať? Odpovede na tieto otázky vypracuje tridsaťosem Goetheho inštitútov a ich partnerov z oblasti umenia a občianskej spoločnosti tak, že si vymení svoje otázky naprieč celou Európou. Kreatívne odpovede tak prídu z diaľky, budú mať potrebný odstup a navzájom si pomôžu. Koncept projektu.
 

Európa sa mení. Vo viacerých krajinách zažívajú vzostup populistické a nacionalistické strany. Nedôvera voči EÚ, ktorá sa napríklad prejavuje aj v referende o brexite, však nie je obmedzená len na Veľkú Britániu. Portugalsko, Španielsko alebo Grécko sa musia vydať smerom drastického šetrenia. A integračný proces prebieha rôznou rýchlosťou, krajiny ako Rumunsko alebo Bulharsko budú v dohľadnom čase zaujímať miesto na okraji. Stručne povedané: Európu čakajú výzvy a hľadanie odpovedí na viacerých úrovniach.
Goetheho inštitút: Prijať výzvu a vyslať nové signály

Goetheho inštitút sa chápe ako inštitúcia s európskym poslaním. Zastáva víziu integrovanej Európy, posilňuje spoločný, avšak rozmanitý kultúrny priestor. Cíti sa zaviazaný hodnotám ako sú otvorenosť, veľkorysosť, spravodlivosť a integrácia všetkých spoločenských aktérov. Goetheho inštitút si je zároveň vedomý toho, že súčasný stav v Európe možno takmer všade považovať za krízový. Tvrdošijné zotrvávanie na rozprávaní o zjednotenej Európe môže budiť dojem odmietania reality. Tak, ako Európa musí prijať výzvu súčasnej situácie, aj Goetheho inštitút musí svoju angažovanosť vo vzťahu k európskej politike presadzovať dôraznejšie. Smerodajný však nesmie byť naivný entuziazmus, ale ochota viesť dialóg – dialóg, ktorý určite bude aj plný napätia.
 
Freiraum: Zaujať stanovisko, posilniť postavenie partnerov, objaviť nové cieľové skupiny

V projekte Freiraum, ktorý prebieha od roku 2017 do roku 2019, zastáva Goetheho inštitút jasnú pozíciu. Stredobodom jeho záujmu je pojem slobody, ktorý mal už od čias osvietenstva pre európske sebaponímanie nesmierny význam. Lenže prísľub, ktorý tento pojem v sebe ukrýva, už dávno stratil na čare. Dnes sa celkom zreteľne ukazuje ambivalencia tohto pojmu a to zďaleka nielen preto, pretože v krajinách ako je napríklad Poľsko alebo Maďarsko prevláda antiliberálny štýl politiky. V súvislosti s týmto vývojom mnoho partnerov Goetheho inštitútu zneistelo a niektorí sú skutočne aj ohrození. Goetheho inštitút chce byť práve pre nich spoľahlivým partnerom – a pomocou projektu Freiraum vyslať do diaľky viditeľný signál o spolupráci.

Goetheho inštitút sa chce prostredníctvom projektu Freiraum celkom vedome zamerať na nové cieľové skupiny: na často marginalizovaných mladých ľudí s migračným pozadím a na tých, ktorí sa na súčasnú Európu dívajú kriticky alebo prinajmenšom skepticky, ešte sú však dostatočne otvorení dialógu. Okrem toho má motivovať aj ľudí, ktorí sú síce voči Európe otvorení, ale považujú ju za samozrejmosť, aby sa ozvali.
 
Priebeh projektu: Nájsť otázky, vytvoriť tandemy, vymeniť si otázky, vypracovať odpovede

V centre projektu Freiraum stojí myšlienka siete. Projekt má prebiehať nasledovným spôsobom: Do konca septembra 2017 sformuluje každý zo zúčastnených 38 európskych Goetheho inštitútov spoločne s viacerými lokálnymi partnermi – môžu to byť divadlá alebo umelecké centrá, neziskové organizácie, univerzity, spolky, iniciatívy – otázku k pojmu sloboda. V tejto otázke má byť obsiahnutá osobitá problematika, ktorá je pre danú lokalitu veľmi dôležitá. Aby bolo možné túto otázku rozvinúť a sformulovať ju čo najprecíznejšie, dostal každý inštitút čas na intenzívne rešeršovanie, usporiadanie workshopu s partnermi a partnerkami, externými expertmi a expertkami.
 
Ako pomáha pohľad zvonku oživiť európsku myšlienku

V druhom kroku projektu vytvorilo 38 zúčastnených Goetheho inštitútov so svojimi partnermi do začiatku novembra 2017 približne dvojminútové video, ktoré ilustrovalo danú otázku a vysvetľovalo jej motívy. Tieto videá boli predstavené na stretnutí vo Varšave, ktoré sa konalo 4.-5. decembra. Cieľom tohto stretnutia popri prezentovaní otázok bolo aj žrebovanie dvojíc – určenie dvoch Goetheho inštitútov, ktoré budú v rámci projektu Freiraum pracovať spolu, budú si vymieňať otázky a  so svojimi partnermi vypracujú odpoveď na otázku príslušného tandemového inštitútu.

Príklad: Goetheho inštitút vo Varšave a v Dubline sa prostredníctvom žrebovania stali tandemom. Dublin prijme otázku z Varšavy a vypracuje k nej, spolu so svojimi partnermi, projekt, prípadne formát – a opačne. Dôležité pre nás je, že v centre záujmu nestojí žiadny z Goetheho inštitútov, ale sú to predstavy, nápady, či plány lokálnych partnerov. Každý tandemový pár tak vytvorí produkcie, ktoré sa budú prezentovať na oboch miestach –vo Varšave, ako aj v Dubline. Časový rámec má rozpätie do jari 2019.

Veríme, že perspektíva zvonku pomôže nanovo a inak zhodnotiť situáciu. Sme si istí, že pre situáciu, ktorá je vnímaná ako problém, môžeme možno získať kreatívny návrh na jej riešenie, ak sa na ňu budeme pozerať z celkom iného miesta. Sme presvedčení, že práve takáto výmena so sebou prináša šancu vdýchnuť nový život dnes tak príliš abstraktne vnímanej európskej myšlienke.