Ďalšie informácie

Krok za krokom: Časti skúšky

TestDaF je štandardizovaná, centrálne vypracovaná a hodnotená skúška. Skladá sa zo štyroch častí. Vaše jazykové znalosti sa hodnotia oddelene v zručnostiach čítanie, počúvanie, písanie a hovorenie. Výsledky sa hodnotia podľa troch úrovňových stupňov TestDaF (TND) 3, 4 a 5.
 

Porozumenie textu

 • Čítate krátke texty z každodenného vysokoškolského života ako zoznamy prednášok, kalendár podujatí, brožúry a podobne a rozhodnete, ktorý text patrí ku ktorej úlohe.
 • Čítate novinársky text (cca 450 – 550 slov) na vedeckú alebo spoločenskú tému a zodpoviete k nemu otázky vo formáte multiple-choice.
 • Spracujete vedecký text (cca 550 – 650 slov) z odborného alebo vysokoškolského časopisu a rozhodnete, ktoré výpovede sedia alebo nie, resp. ku ktorým v texte nie sú informácie.
Doba trvania: 60 minút

Porozumenie hovorenému slovu

 • Vypočujete si krátky dialóg z každodenného vysokoškolského života, napr. rozhovor dvoch študentov a súčasne si robíte poznámky k otázkam.
 • Sledujete interview alebo diskusiu k téme súviacej so štúdiom alebo vedou a súčasne sa rozhodujete, či sú vyjadrenia o vypočutom texte správne alebo nesprávne.
 • Vypočujete si prednášku alebo interview s odborníkom a krátko odpoviete na centrálne otázky k textu.
Doba trvania: cca 40 minút

Písomný prejav

 • Dostanete tému a na základe otázok a štatistických údajov vypracujete súvislý štruktúrovaný text.
 • K téme máte zaujať stanovisko a argumentovať.
Doba trvania: 60 minút

Ústny prejav (s podporou počítača)

 • Vypracujete sedem úloh, ktoré vložíte do rôznych komunikačných situácií na nemeckých vysokých školách.
 • Musíte získať informácie, opísať grafy a zhrnúť ich obsah. Mali by ste vyjadriť svoj názor a zdôvodniť ho, zaujať stanovisko, poskytnúť radu, zvážiť alternatívy a vytvárať hypotézy.
Doba trvania: cca 35 minút

Predpoklady

TestDaF je jazyková skúška, ktorej úspešným absolvovaním získate možnosť študovať na nemeckých vysokých školách. Je určená pre študentov a záujemcov o štúdium, je však aj medzinárodne uznávaným dokladom vašich znalostí nemčiny pre vedecké projekty a akademické profesie.
 • Jazykové znalosti minimálne na úrovni B2
 • 700 až 1 000 vyučovacích jednotiek nemčiny po 45 minút, v závislosti od predchádzajúcich znalostí a požiadaviek na výučbu (doklad nie je potrebný)

Hodnotenie

V častiach skúšky porozumenie textu a porozumenie hovorenému slovu získate za každú správne vyriešenú úlohu (napr. multiple choice alebo správne/nesprávne) jeden bod. Dôležité pre zaradenie do úrovne je počet správne vyriešených úloh. Obe časti skúšky Písomný prejav a Ústny prejav hodnotia vyškolení a skúsení hodnotitelia. Hodnotenie a zaradenie do úrovne sa uskutočňuje na základe kritériového rastra. Presnejšie informácie nájdete na stránke www.testdaf.de. Skúšku môžete ľubovoľne opakovať.

Prihláste sa hneď na TestDaF!

Ak máte dostatočné znalosti nemčiny, prihláste sa na TestDaF. Odporúčame Vám, vopred sa zoznámiť s testom. Najlepšie v prípravnom kurze Goetheho inštitútu alebo iného testovacieho centra alebo v online prípravnom kurze Goetheho inštitútu. V kurzoch si osvojíte formát a priebeh skúšky.

Celosvetovo môžete absolovať TestDaF počas šiestich pevne stanovených termínoch v roku. Prihláste sa na www.testdaf.de. Pre Čínsku ľudovú republiku platia zvláštne termíny; prihlásiť sa môžete na National Education Examination Authority.

Účastníci skúšky s postihnutím by mali v dostatočnom predstihu informovať testovacie centrum a predložiť aktuálne osvedčenie. Vykonanie skúšky sa potom upraví podľa potrieb účastníka.