Kontakt a zápis

Kontakt a zápis © Miro Nìta

Kontakt a zápis

Máte záujem o naše jazykové kurzy alebo potrebujete ďalšie informácie? Zastavte sa v našej kancelárii jazykových kurzov,  a radi Vám poradíme.

Hodiny pre verejnosť
pondelok 13.30–17.00 hod
utorok 13.30–17.00 hod
streda 13.30–16.00 a 16.30–19.00 hod
štvrtok  13.30–17.00 hod
piatok 09.00–12.00 hod
Goetheho inštitút na Slovensku Vám ponúka extenzívne a intenzívne kurzy nemčiny. Po individuálnom stanovení úrovne začnete vyučovanie na vhodnom stupni. Ak nemáte žiadne predchádzajúce znalosti nemčiny, začnete automaticky na stupni A1.
 

Kurzy v ZIMNOM trimestri

Trvanie zimného trimestra: od 13. januára do 28. marca 2020   
  
                                            
Zápisy do kurzov zimného trimestra: 7./8./9./10. januára 2020 od 13.30 do 18.30
 

Ako sa zapísať do kurzu?

Ak ste sa nemecky ešte nikdy neučili, automaticky začnete na úrovni A1.1.

Ak máte viac ako 16 rokov a po nemecky ste sa už učili, je potrebné absolvovať vstupný test. Skladá sa z písomnej a ústnej časti.
Písomný test sa robí online pred ústnym testom. Prístupový kód k online testu Vám pošleme dopredu na Vašu e-mailovú adresu. Trvá max. 60 min. Ústny pohovor sa bude konať vo Vami zvolenom termíne v Goetheho inštitúte a trvá cca. 15 min. Počas pohovoru Vám lektor/ka odporučí vhodný kurz a Vy sa idete zapísať do kancelárie jazykových kurzov. Platiť môžete v hotovosti alebo kartou.

Dôležité upozornenie: Deti a mladí ľudia do 16 rokov absolvujú aj písomnú aj ústnu časť vstupného testu v inštitúte.

Prihláste sa na vstupný ústny test TU:

Materiály vo formáte PDF na stiahnutie:
Informačná brožúra

Kontakt: Info-Bratislava@goethe.de

Spôsob platby:
V hotovosti alebo kartou

Možnosti odstúpenia od kurzu:
Z poplatku za kurz sa Vám odpočíta suma 40 Eur manipulačný poplatok, ak sa odhlásite v priebehu prvých dvoch týždňov od začiatku kurzu, v prípade Intenzívneho kurzu v priebehu prvých dvoch pracovných dní. 

Všeobecne platí: 
Minimálny vek pre účasť na našich kurzoch je 16 rokov (deti od 7 rokov). Jedna vyučovacia hodina trvá 45 minút - potvrdenie o účasti na našich kurzoch sa vystavuje vtedy, ak účastník absolvoval aspoň 75% vyučovacích hodín. Okrem oficiálneho potvrdenia o účasti v kurze s hodnotením nevystavujeme žiadne iné potvrdenia o výsledkoch kandidáta v kurze.

1. Platobné podmienky
1.1 Poplatok za kurz je splatný v plnej výške pri zápise. Platiť sa dá v hotovosti, alebo bankovou kartou.
1.2 Pokiaľ platbu za kurz neobdržíme včas, účastník stráca nárok na účasť v kurze.

2. Ceny
2.1 Ceny platné pri prihlásení sa na kurz a uvedené v príslušnom aktuálnom prospekte s ponukou kurzov Goetheho inštitútu sú súčasťou potvrdenia o zaplatení.
2.2 Účastníkom kurzov, ktorí pokračujú v návšteve kurzu aj v nasledujúcom trimestri, môže byť udelená zľava (podľa aktuálnych informácií).
2.3 Náklady na kúpu učebnice nie sú zahrnuté v cene kurzu.
2.4 Pre všetkých účastníkov kurzov platia znížené poplatky za skúšky.
2.5 Duplikát potvrdenia o zaplatení je možné obdržať najneskôr do 30.11.2019.

3. Vrátenie poplatku za kurzy a skúšky a podmienky ich stornovania
3.1 V prípade stornovania kurzu majú účastníci nárok na vrátenie poplatku za kurz do dvoch týždňov (pri intenzívnych kurzoch do troch dní) od začatia vyučovania. Stornovací poplatok je vo výške 40,-€.
3.2 Prihlásiť sa na skúšku je možné len na najbližší aktuálny termín. Presuny účasti na skúške na ďalší termín nie sú možné. Účastník musí v tomto prípade svoju účasť stornovať a opätovne sa prihlásiť na najbližší aktuálny termín konania skúšky. Pri stornovaní účasti na skúške si Goetheho inštitút ponechá 50% z aktuálnej ceny skúšky.
3.3 Pokiaľ sa jazykový kurz pre malý počet účastníkov nemôže konať, bude účastníkovi vrátený poplatok za kurz v plnej výške.

4. Zaradenie do kurzu/veľkosť skupín
4.1 Zaradenie do kurzu určitého stupňa prebehne na základe vstupného testu v inštitúte.
4.2 Naše skupiny majú najmenej 10 a najviac 15 účastníkov.
4.3 Pri menších skupinách sa upravuje počet vyučovacích hodín nasledovne: od 7 do 9 účastníkov má kurz 40 vyučovacích hodín a cena kurzu sa nemení.

5. Individuálne kurzy, kurzy v malých skupinách a firemné kurzy
5.1
V prípade, ze sa účastník kurzu nemôže zúčastniť niektorej vyučovace hodiny, je potrebné, aby odrieknutie termínu vyučovacej hodiny oznámil kancelárii jazykových kurzov najneskôr do 24 hodín od termínu konania kurzu. Pri pondelkových kurzoch akceptujeme odrieknutie termínu najneskôr v predchádzajúci piatok do 15:00.

6. Zodpovednosť Goetheho inštitútu – vyššia moc
Zodpovednosť Goetheho inštitútu a jeho pracovníkov za škodu sa obmedzuje na prípady úmyselného konania a hrubej nedbalosti. Goetheho inštitút nenesie zodpovednosť za výpadok svojich výkonov z dôvodu vyššej moci (napr. prírodná katastrofa, požiar a pod.), a okolností, ktoré sú mimo kontroly zmluvnej strany.


 
Goethe- Institut e.V., Oskar-von-Miller-Ring 18, 80333 Mníchov („Goetheho inštitút“ alebo „My“) je ako poskytovateľ služieb (predovšetkým objednávky diaľkových a prezenčných kurzov a skúšok), zodpovedným pracoviskom na spracúvanie osobných údajov účastníkov kurzov a skúšok („Vy“) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov (NOOÚ) a nemeckého Zákona o ochrane osobných údajov, predovšetkým Spolkového zákona o ochrane osobných údajov (BDSG).
 
Obsah
1. ZBER A POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA REALIZÁCIU ZMLUVY
2. ZBER A POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY PRIAMEJ REKLAMY
    a) reklamné poštové zásielky
    b) novinky zasielané mejlom
3. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM  STRANÁM
4. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
5. VAŠE PRÁVA A MOŽNOSŤ KONTAKTU
6. PRÁVO NAMIETAŤ
 
Goetheho inštitút berie veľmi vážne ochranu Vašich osobných údajov. Týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov Vás chceme transparentne informovať o tom, ktoré osobné údaje („Vaše osobné údaje“) o Vás zbierame, spracúvame a využívame, keď sa v Goetheho inštitúte prihlásite na kurz a/alebo na skúšku.

1. ZBER A POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA REALIZÁCIU ZMLUVY

Zber osobných údajov vykonávame vtedy, keď nám ich pri kontaktovaní sa s nami sprostredkujete (napr. cez kontaktný formulár alebo mejl) alebo uvediete pri zápise na kurz alebo na skúšku. Aké konkrétne osobné údaje sa zaznamenávajú a ktoré sú povinné a ktoré sa uvádzajú dobrovoľne, je zrejmé z príslušných vstupných formulárov.
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, zbierame a spracúvame na to, aby sme mohli realizovať príslušnú zmluvu, teda napríklad uskutočniť vstupný test na Vaše jazykové kurzy alebo na jazykový kurz s následne plánovanou skúškou, ako aj, aby sme mohli spracúvať Vaše dotazy podľa čl. 6,  ods. 1, písm. b  NOOÚ. Ak ste výslovne súhlasili so spracúvaním osobitných kategórií osobných údajov podľa čl. 9, ods. 2, písm. a NOOÚ, zhromažďujeme Vaše údaje týkajúce sa zdravia (napr. alergie) výlučne na účel, na ktorý ste udelili súhlas.
Po ukončení platnosti príslušnej zmluvy dochádza k zablokovaniu Vašich osobných údajov na ďalšie použitie a keď uplynie lehota na uchovávanie z daňového a obchodno-právneho hľadiska, dochádza k ich vymazaniu. Ak by pre jednotlivé osobné údaje neplatili daňové a obchodnoprávne povinnosti uchovávania, vymažeme ich bezprostredne po ukončení platnosti príslušnej zmluvy. Niečo iné platí len vtedy, pokiaľ ste výslovne súhlasili s ďalším používaním Vašich osobných údajov alebo my by sme si vyhradili právo využívať osobné údaje, ktoré zákon povoľuje a o čom by sme Vás následne informovali.

Prenos osobných údajov na realizovanie zmluvy

Pri zápise na kurz alebo na skúšku sa Vaše osobné údaje spracúvajú v našom centrálnom systéme riadenia jazykových kurzov, do ktorého majú prístup iné Goetheho inštitúty vo svete. K tomu dochádza pri uzavretí zmluvy podľa čl. 6, ods. 1,  s. 1, písm. b NOOÚ, ako aj z dôvodov nášho oprávneného záujmu získať platné údaje a správne záznamy pri zápise do kurzu  podľa čl. 6, ods. 1, s. 1, písm. f  NOOÚ. Ak k spracúvaniu osobných údajov dochádza v krajinách nachádzajúcich sa mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, dohodli sme sa s príslušnými Goetheho inštitútmi na štandardných doložkách o ochrane osobných údajov ako vhodnej záruky v zmysle čl. 46, ods. 2, písm. c  NOOÚ.
Na plnenie zmluvy poskytujeme Vaše osobné údaje zasielateľskej firme, ak je to potrebné na dodanie objednaného tovaru. Podľa toho, akého poskytovateľa platobných služieb ste si v procese objednania zvolili, odovzdáme na vyúčtovanie platieb takto zaznamenané platobné údaje úverovej inštitúcii poverenej platbou, príp. nami poverenému poskytovateľovi platobných služieb, resp. vybranej platobnej službe. Poverení poskytovatelia platobných služieb zaznamenávajú čiastočne tieto údaje aj samostatne, ak u nich máte založený účet. V tomto prípade sa musíte u poskytovateľa platobných služieb v procese objednávania prihlásiť prostredníctvom Vašich prístupových údajov. Vtedy platí vyhlásenie o ochrane osobných údajov príslušného poskytovateľa platobných služieb.
Pri realizácii našich zmlúv s Vami, napr. pri poskytnutí jazykových kurzov, postúpime Vaše osobné údaje sčasti sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú zákazky na základe nášho poverenia a v rámci zmluvy uzatvorenej medzi Goetheho inštitútom a príslušným sprostredkovateľom. Takýmto sprostredkovateľom môže byť napríklad poskytovateľ softvéru, ktorý Goetheho inštitút používa na realizáciu zákaziek.

2. ZBER A POUŽITIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY PRIAMEJ REKLAMY

a) Reklamné poštové zásielky

Vyhradzujeme si právo používať  Vaše meno a priezvisko, Vašu adresu na reklamné účely, napr. zasielanie pošty so zaujímavými ponukami a informáciami o našich produktoch. Slúži to na ochranu našich oprávnených záujmov s cieľom oslovovať našich zákazníkov podľa čl. 6, ods. 1, písm. f  NOOÚ. Proti uchovávaniu a používaniu Vašich osobných údajov na tieto účely môžete kedykoľvek namietať tak, že zašlete správu na datenschutz@goethe.de.

b) Novinky zasielané mejlom

Ak sa prihlásite na odber niektorých z našich Noviniek, použijeme nevyhnutne potrebné alebo osobitne Vami sprostredkované osobné údaje na to, aby sme Vám pravidelne mejlom zasielali objednané Novinky. Zasielanie Noviniek mejlom prebieha na základe osobitného výslovného súhlasu podľa čl. 6, ods. 1, písm. a NOOÚ. Z bezpečnostných dôvodov pritom používame metódu tzv. double-opt-in: Novinky mejlom Vám zašleme až potom, ako ste predtým potvrdili prihlásenie sa na odber Noviniek. Pošleme Vám následne mejl na potvrdenie Vašej objednávky prostredníctvom odkazu, ktorý je v ňom obsiahnutý. Takto sa chceme ubezpečiť, že len Vy, majiteľ uvedenej mejlovej adresy, sa môžete prihlásiť na odber Noviniek.
 
3. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

Prenos osobných údajov Goetheho inštitútom

 V prípade, ak by Vás na základe niektorého z dôvodov uvedených v skúškovom poriadku vylúčili z možnosti vykonať skúšku Goetheho inštitútu a Goetheho inštitút na základe toho vydá zákaz na vykonanie skúšky v rámci portfólia skúšok v Goetheho inštitútoch na celom svete v trvaní jedného roku, odovzdajú sa Vaše osobné údaje za účelom uplatnenia tohto opatrenia (kontrola dodržania tohto zákazu) skúškovým centrám Goetheho inštitútu na celom svete (pozri k tomu § 2 skúškového poriadku) a v nich sa spracujú. To vyplýva zo spoločnej zmluvy na poskytovanie skúšok podľa čl. 6, ods. 1 písm. b NOOÚ. Ak preto dôjde k spracúvaniu osobných údajov v krajinách mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, dôvodom je potreba odovzdať osobné údaje na zabezpečenie plnenia zmluvy.
 
4. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naše systémy, resp. procesy spracovania dát zabezpečujeme prostredníctvom rozsiahlych technických a organizačných opatrení proti strate Vašich osobných údajov, ich zničeniu, prístupu k nim, ich zmene a rozširovaniu neoprávnenými osobami.
 
5. VAŠE PRÁVA A MOŽNOSŤ KONTAKTU

Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva:
  • podľa čl. 15 NOOÚ máte právo, požiadať v uvedenom rozsahu o informáciu o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame;
  • podľa čl. 16 NOOÚ máte právo žiadať o neodkladnú opravu Vašich nesprávne uvedených osobných údajov, ktoré uchovávame a o ich doplnenie;
  • podľa čl. 17 NOOÚ máte právo žiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré u nás uchovávame, ak nie je potrebné ich ďalšie spracúvanie;
  • na výkon slobody prejavu a práva na informácie;
  • na plnenie právnych záväzkov z dôvodov verejného záujmu alebo na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  • podľa čl. 18 NOOÚ máte právo žiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, pokiaľ popierate správnosť osobných údajov;
  • je spracúvanie protiprávne, Vy ale odmietate ich vymazanie;
  • osobné údaje už nepotrebujeme, ale Vy ich potrebujete na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov alebo ste podali proti spracúvaniu podľa čl. 21 NOOÚ námietku;
  • podľa čl. 20 NOOÚ máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežnom a čitateľnom formáte alebo požadovať ich prenos inému prevádzkovateľovi;
  • podľa čl. 77 NOOÚ máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spravidla sa môžete obrátiť na dozorný orgán v mieste Vášho obvyklého pobytu alebo pracoviska alebo v sídle našej organizácie.
Pri otázkach týkajúcich sa zberu, spracúvania alebo využívania Vašich osobných údajov, pri informovaní, oprave, obmedzení spracúvania alebo vymazaní údajov, ako aj odvolaní udelených súhlasov alebo námietke proti určitému použitiu údajov, otázkach práva na prenos osobných údajov sa obráťte, prosím, na nášho podnikového pracovníka povereného ochranou osobných údajov.

Pracovník poverený ochranou osobných údajov

Goethe-Institut e.V.
Dachauer Str. 122
80637 München
datenschutz@goethe.de

6. PRÁVO NAMIETAŤ

Ak v rámci nášho oprávneného záujmu spracúvame osobné údaje tak, ako je to vyššie uvedené, môžete s účinkom platným do budúcnosti namietať voči takémuto spracúvaniu. Ak k spracúvaniu dochádza za účelom priameho marketingu, môžete toto právo kedykoľvek, ako je to vyššie popísané, uplatniť. Ak dochádza k spracúvaniu za iným účelom, máte právo namietať len vtedy, ak sú k dispozícii dôvody, ktoré vyplývajú z Vašej osobitnej situácie.
Po uplatnení Vášho práva namietať, nebudeme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje na tieto účely, dialo by sa to len v tom prípade, ak by sme mali dôkaz o nevyhnutných dôvodoch  spracúvania, ktoré sú hodné ochrany a prevyšujú Vaše záujmy, práva a slobody, alebo vtedy, ak spracúvanie slúži uplatneniu, výkonu a obhajobe právnych nárokov. To neplatí, ak spracúvanie slúži na účely priameho marketingu. V tom prípade nebudeme Vaše osobné údaje ďalej na tento účel spracúvať.