Rozhovor s Heike Uhlig „KLASICKÝ JAZYKOVÝ KURZ MOBILNÁ APLIKÁCIA NENAHRADÍ“

Aplikácia umožní prvý kontakt s výučbou nemčiny.
Foto (výrez): © LoloStock - Fotolia.com

Aplikácie majú utečencom pomôcť po príchode do Nemecka a pri výuke jazyka. Ale stačia smartfóny a aplikácie na to, aby sa človek naučil po nemecky? Heike Uhlig, vedúca jazykového oddelenia Goetheho inštitútu, hovorí o možnostiach a limitoch digitálnej ponuky.

Pani Uhlig, nakoľko sú aplikácie nápomocné pri výučbe nemčiny?
 

Aplikácia na výučbu jazyka je vždy určená pre samostantnú prácu. Môže umožniť prvý kontakt s výučbou nemčiny a ponúknuť dodatkové cvičebné materiály popri návšteve kurzu. A hlavne dáva možnosť učiť sa nezávisle od času a miesta. To je veľká výhoda. Keďže však k dispozícii nie je učiteľ, predstavujú aplikácie obvykle uzavreté cvičebné formáty. Nedá sa s nimi precvičovať individuálny rečový prejav. Pre systematické učenie sa cudzieho jazyka je však dôležité naučiť sa voľne sa vyjadrovať a tak sa môcť zúčastniť rozhovoru. Najmä pre ľudí, ktorí sa prvý raz učia nový jazyk, je  potrebná podpora zo strany učiteľa, aby porozumeli štruktúram jazyka, zabezpečilo sa ich napredovanie a vypracovali si učebné stratégie. Klasický jazykový kurz aplikácia nedokáže nahradiť.
 
Mnohí utečenci používajú prekladateľské alebo tlmočnícke aplikácie. Môžu takéto aplikácie pomôcť pri osvojovaní si cudzieho jazyka?
Dobré prekladateľské aplikácie umožňujú jednoduchú, veľmi konkrétnu výmenu informácií alebo porozumenie krátkemu textu, napr. nadpisu. Môžu pomôcť prekonať počiatočnú neschopnosť vyjadriť sa v niektorých situáciách. Nie sú však prostriedkom pre osvojenie si cudzieho jazyka.
 
JE DÔLEŽITÉ, ABY CVIČENIA PRIPRAVOVALI NA KONKRÉTNE SITUÁCIE

Goetheho inštitút vytvoril rozsiahlu ponuku pre utečencov „Willkommen – Deutschlernen für Flüchtlinge“ s aplikáciou na precvičovanie slovíčok a uvítacou aplikáciou, videami, jazykovými cvičeniami, programami pre samoukov a mnohými ďalšími pomôckami. Čo chce a môže táto ponuka priniesť pre výučbu nemčiny utečencov?

Dr. Heike Uhlig Dr. Heike Uhlig | Foto (Ausschnitt): © Goethe-Institut, Foto: Lauredana la Rocco Na Goethe.de/willkommen sme zostavili kvalitnú ponuku pre získanie prvých znalostí nemčiny. Jednotlivé formáty cvičení pritom obsahovo i metodicky smerujú k formálnemu jazykovému vzdelávaniu, napríklad integračnému kurzu. Dôležité je tiež, aby cvičenia pripravovali na konkrétne situácie. Nestačí sa „nadrviť“ jednotlivé slovíčka alebo gramatiku – hoci sa jazyk samozrejme nedá naučiť bez toho, aby sa človek učil slovíčka.

Na Goethe.de/willkommen preto máte aj aplikáciu na precvičovanie slovnej zásoby.

Takéto aplikácie sú v princípe vhodné na precvičovanie konkrétnej slovnej zásoby: ako príprava, ale aj počas kurzu. Naša aplikácia je výnimočná v tom, že slovná zásoba na úrovni A1 je preložená do 14 jazykov – medzi nimi aj do arabčiny – takže s ňou môže pracovať aj začiatočník.

Do akej miery ponuka zohľadňuje špecifickú situáciu utečencov v Nemecku?

Obsah aplikácie pre utečencov je presne šitý na mieru tejto cieľovej skupine. Mužské i ženské postavy vyskytujúce sa v kurzových materiáloch pochádzajú z častých krajín pôvodu ako Afganistan, Irak alebo Sýria. Dialógy, zodpovedajúce životným situáciám utečencov, ponúkajú konkrétnu jazykovú pomoc pre každodenný život. V jazykovom kurze sa navyše využívajú originálne dokumenty, s ktorými sú utečenci konfrontovaní v azylovom procese – napríklad povolenie na pobyt. Slovná zásoba a výrazové prostriedky v aplikácii sa vzťahujú najmä na tie každodenné činnosti, ktoré sú pre utečencov mimoriadne dôležité. Patrí sem nakupovanie, návšteva lekára, orientácia v mieste bydliska a výber oblečenia. Mnohé z týchto tematických okruhov sa v bežných kurzoch preberajú až v neskorších lekciách a na vyššej úrovni. Prispôsobením tém a výrazových prostriedkov sa  aplikácia stáva konkrétnou pomôckou na (pre)žitie.

DIGITÁLNE APLIKÁCIE UMOŽŇUJÚ INDIVIDUÁLNE PRECVIČOVANIE POČAS VYUČOVANIA

V čom spočívajú prednosti digitálnej ponuky pre výučbu nemčiny pre utečencov v porovnaní s bežnými pracovnými materiálmi?

Digitálna ponuka využívaná na vyučovaní sa na jednej strane hodí na diferenciáciu v rámci hodiny: zatiaľčo učiteľ sa venuje jednej časti triedy, druhá časť môže pracovať individuálne. V uzatvorených úlohách digitálnej ponuky študent okamžite dostane spätnú väzbu bez toho, aby sa musel obracať na učiteľa. Digitálna ponuka v rámci vyučovania navyše dáva možnosť individuálneho precvičovania, ktoré aj pri úlohách na porozumenie hovorenej reči často vedie k lepšiemu výsledku. Netreba tiež podceňovať prvok hry. Podporuje motiváciu a výdrž pri zdĺhavom procese, akým je učenie sa jazyka.

Ľudia, ktorí hľadajú útočisko v Nemecku, pochádzajú z rôznych krajín pôvodu a majú odlišnú úroveň vzdelania. Ako digitálna ponuka narába s touto výzvou?

Väčšina materiálov pre samostatnú výuku sa hodí skôr pre ľudí, ktorí majú skúsenosť s učením sa. Kto si predtým ešte neosvojil cudzí jazyk, bude mať problém. Pre takýchto ľudí môžu byť vhodné hravé aplikácie ako Mesto slov Goetheho inštitútu, ktorá sprostredkuje prvý kontakt s novým jazykom. Ale aj tu platí: rôzne východiská rôznych aplikácií sú užitočné, ich úspešné využitie však často vyžaduje aj podporu učiteľa, aby si aj ľudia bez skúseností s učením sa našli správne aplikácie a podporu.

Ponuka Goetheho inštitútu pre utečencov je zameraná na učiacich sa aj na ich učiteľov. Prečo?

Väčšinu utečencov v ich snahe naučiť sa nemecky  spočiatku podporujú dobrovoľníci. Čiastočne ide o vyškolených učiteľov, potrebujú však materiály, aby mohli učiť nemčinu ako cudzí jazyk. Mnohí s tým nemajú skúsenosti a hľadajú tipy a návody, ako by vo svojej úlohe učiteľa sprevádzajúceho učiacich mali postupovať. Mnohí nemajú doplnkové vzdelanie pre výučbu nemčiny ako cudzieho alebo druhého jazyka – a preto je naša ponuka ďalšieho vzdelávania pre učiteľov veľmi žiadaná. Aj učitelia nemčiny ako cudzieho jazyka sú vďační za odkazy k výučbovým materiálom, ktoré sa napríklad hodia na diferenciáciu v rámci heterogénnych tried.