Mobilné učenie sa vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka SMARTFÓNY, TABLETY A SPOL.

Mobily a tablety sú integrálnou súčasťou života mnohých mladých ľudí.
Mobily a tablety sú integrálnou súčasťou života mnohých mladých ľudí. | © Syda Productions - Fotolia.com

Mobily v škole – mnoho učiteľov a rodičov to v zásade vidí veľmi negatívne. Mobilné koncové zariadenia ponúkajú šancu na vzdelávanie a môžu obohatiť výučbu nemčiny. Praktické príklady a scenáre na ich využitie vo vyučovaní.

Metóda učenia pomocou mobilov získava stále viac na význame – aj z dôvodov spravidla rýchleho a cenovo výhodného internetového pripojenia predovšetkým v streoeurópskom a angloamerickom priestore. Žiaci a študenti majú možnosť pristupovať k svojim dátam prakticky neustále a odvšadiaľ pomocou svojich smartfónov a tabletov, môžu svoje dáta meniť, archivovať ich a využívať, ako napríklad pre google maps, online vyhľadanie reštaurácií, pre audio- a videostrímingy alebo elektronické portfóliá.Mobilné telefóny sú moderné, všadeprítomné nástroje pre žiakov a mladých študujúcich. A: prakticky vo všetkých rodinách je mobilný telefón a prístup na internet k dispozícii, ako to dokazuje štúdia JIM (Feierabend, Plankenhorn, Rathgeb 2014).

Mobilné telefóny a tablety sú integrálnou súčasťou života mnohých mladých ľudí, preto by vyučujúci a rodičia mali dať šancu tejto metóde výučby. Predovšetkým prostredníctvom  motivačného aspektu, akým je napríklad využívanie populárnych médií, možno veľa dosiahnuť. Používanie týchto prístrojov sa neobmedzuje už len na školskú triedu alebo počítačovú učebňu. Učiacemu to umožňuje odpútať sa od rigidného vyučovacieho procesu viažuceho sa na školskú triedu a orientovať sa smerom k mobilným učebniam a kontextom (porovnaj Wiley 2009). Cloud Computing umožňuje okrem toho rýchly, mobilný, všade prítomný prístup k najrozličnejším dátam pre konkrétnu potrebu používateľa.

Mobilný telefón takto ponúka: osobný prístup a sústavnú dostupnosť; rozsiahlu kapacitu pamäti pre rôznorodé formy zobrazenia; aktívne mediálne funkcie pre videá, fotografie a audiozáznamy; aplikácie pre organizáciu každodenného života ako sú kalendár, budík a navigácia; prístup k osobnej komunikácii (What’s App, facebook, telefón) a prístup do internetu s jej špecifickou komunikáciou a jej informačnými a mediálnymi archívmi, aj funkciu rozhrania cez bluetooth alebo WLAN a spojenie s interaktívnou elektronickou tabuľou (Friedrich/Bachmair/Risch 2011, 11).

DIDAKTICKÉ RÁMCOVÉ BODY PRE PLÁNOVANIE A ANALÝZU VYUČOVACÍCH HODÍN

K plánovaniu a analýze vyučovacích hodín s použitím koncových zariadení sa podľa Bachmaira hodí šesť rámcových bodov (tamtiež, 9).

Neformálne učenie integrovať do škôl: Mobilný telefón umožňuje prepojiť školské vedomosti v škole s neformálnym učením a poznatkami z bežného života. Mobilné koncové zariadenie môže slúžiť ako rozhranie medzi kultúrou mladých, bežným životom a cieleným učením sa v rámci vyučovania.

Vytvoriť epizódy situačného učenia: Mobilný telefón podporuje so svojimi uživateľskými možnosťami situačné učenie. Vyučovanie, ktoré vedie učiteľ možno spojiť s epizódami žiackych aktivít podporovanými mobilným telefónom.

Generovať výučbové a mediálne súvislosti: Mobilný telefón umožňuje študentom a vyučujúcim vytvárať nové učebné kontexty. Generujú sa na rozhraní mediálnej konvergencie v internete, zábavných médií a školy. Môžu to byť aj situácie odohrávajúce sa mimo školy.

Vytváranie komunikačných mostov a komunikačných reťazí: Mobilný telefón môže prepojiť komunikačné mosty a reťaze medzi každodenným životom a školou.

Zaktivizovať žiakov v škole ako expertov ich každodenného života: Mnohí žiaci sa medzičasom stali špecialistami pri využívaní svojho mobilného telefónu, vedia, ako môžu svoje koncové mobilné zariadenie využívať na učenie v škole, ako aj na mimoškolské učenie.

Vytvárať citlivé vývojové súvislosti a kontexty vo výučbe: Mobilné artefakty generované deťmi, akými sú videá, správy z četovania alebo fotografie „sú úzko prepojené s témami ich osobného rozvoja a môžu sa užitočne integrovať do situačného učenia“ (tamtiež, 9).

PRAKTICKÉ SCENÁRE VYUŽITIA MOBILNÝCH KONCOVÝCH ZARIADENÍ VO VÝUČBE NEMČINY

Na základe týchto rámcových bodov predstavíme v prehľade štyri základné typy praktických scenárov využitia mobilných koncových zariadení pri výučbe nemčiny. Súhre formálneho učenia, ako napríklad v škole a neformálneho učenia, napríklad doma alebo vonku sa v kontexte využívania mobilov pripisuje veľký význam. V tomto smere rozlišujú Specht/Ebner/Löcker (2013) (s podporou So/Kim/Looi, 2008) štyri základené typy:

Typ I: Plánované situácie pri výučbe uskutočňované v rámci školskej triedy
Tu ide o klasické mobilné výučbové podujatia v učebnej miestnosti.
Myšlienková mapa žiaka © Thomas Strasser Myšlienková mapa žiaka | © Thomas Strasser
Možný didaktický scenár: žiaci spoločne vytvoria počas vyučovacej hodiny pomocou aplikácie myšlienkovú mapu na tému „Život v meste“.Všeobecný didaktický potenciál pri výučbe cudzích jazykov (príklady):           
 • Vytvorenie tématických myšlienkových máp založených na učebných osnovách.
 • Vypracovanie a zopakovanie už známych alebo nových sémantických polí (dopravné prostriedky, budovy atď.)
 • Myšlienková mapa ako metóda úvodu do novej témy resp. jej zopakovania (napr. upevnenie/zopakovanie/vizualizácia sémantických polí) 
Typ II: Plánované situácie pri výučbe uskutočňované mimo školskej triedy
Tu ide napríklad o dokumentáciu výsledku učenia s mobilnými koncovými zariadeniami (s funkciou fotoaparátu), s rôznymi aplikáciami, ako napríklad Evernote, na archivovanie a opätovné využitie digitálnych artefaktov. Žiaci dokumentujú návštevu múzea © Thomas Strasser Žiaci dokumentujú návštevu múzea | © Thomas Strasser

Možný didaktický scenár: Žiaci navštívia múzeum a zdokumentujú tie objekty, ktoré sa im páčia alebo ich fascinujú. Uložené fotografie a videá potom na vyučovaní predstavia na mobilnom koncovom zariadení a vo voľnej diskusii popíšu. Vyučujúci a žiaci môžu k objektom klásť otázky.

Všeobecný didaktický potenciál pri výučbe cudzích jazykov:       
 • Zdokumentovanie objektov, ktoré sa nám páčia, a radi ich aj popíšeme.
 • Vypracovanie a zopakovanie lexikálnych tematických polí (formy, veľkosti, farby, estetické aspekty).
 • Učiť sa objekty popísať, voľná prezentácia (o.i. predložky)
 • Cvičiť si kladenie otázok, odpovedanie na ne a opakovanie.
Typ III: Neplánované situácie pri výučbe uskutočňované mimo školskej triedy
Fotografia s komentármi žiakov © Thomas Strasser Fotografia s komentármi žiakov | © Thomas Strasser

Žiaci vybavení mobilom navštívia vo voľnom čase z vlastného záujmu napríklad prírodovedné múzeum.

Možný didaktický scenár: S mobilným koncovým zariadením odfotografujú alebo nafilmujú výstavu podľa vlastného záujmu a okomentujú ju resp. zdieľajú fotografie cez facebook alebo WhatsApp so svojimi priateľmi zo skupiny, s ktorou sa učia nemčinu.
Všeobecný didaktický potenciál pri výučbe cudzích jazykov:
 • Zdokumentovanie artefaktov, ktoré sa žiakovi páčia, rád ich aj zdieľa a v ideálnom prípade aj po nemecky popíše.
 • Pretože si žiak objekt osobne vybral a zdieľal ho so svojou skupinou, s ktorou sa učí po nemecky, vzniká uňho v zásade záujem, tento objekt aj v krátkosti popísať a okomentovať ho (intrinsická/extrinsická motivácia).
 • Vypracovanie krátkych výpovedí v cudzom jazyku (fokus je kladený na príslušné lexikálne sémantické polia).
Typ IV: Neplánované situácie pri výučbe uskutočňované v rámci školskej triedy
Fotografia komentovaná žiakmi na elektronickej školskej tabuli © Thomas Strasser Fotografia komentovaná žiakmi na elektronickej školskej tabuli | © Thomas Strasser Žiačka fotografuje s koncovým mobilným zariadením obraz na tabuli alebo záznam učiteľky na elektronickej tabuli a pošle ho prostredníctvom WhatsApp spolužiačke, ktorá je chorá.

Možný didaktický scenár: fotografuje alebo nahrá vzor textu, ktorý učiteľka premieta na tabuľu. Učiteľka vymenuje niektoré detaily, ktoré sa v texte nenachádzajú. Žiačka to nahrá na smartfón (foto, audio alebo video; predpokladá sa povolenie od učiteľky) a opatrí nahrávku vlastným komentárom alebo tipmi na učenie (použitie aplikácie na anotáciu). Potom video s písomnými komentármi pošle chorej spolužiačke.

Všeobecný didaktický potenciál pri výučbe cudzích jazykov:
 • Opätovné zhrnutie, vlastné komentovanie a interpretácia určitých vzorov cudzojazyčného textu.
 • Podpora globálnej aj špeciálnej kompetencie pri čítaní a počúvaní (napríklad čítanie s porozumením zmyslu alebo detailné čítanie), precvičovanie receptívnych zručností.
 • Podpora produktívnych schopností, pretože žiačka musí prečítané a počuté sformulovať vlastnými slovami v cudzom jazyku pre svoju chorú spolužiačku.
Podrobnejšie praktické scenáre využitia mobilných koncových zariadení pri výučbe nemčiny si možete stiahnuť tu ako PDF (Praktische Einsatzszenarien)

VÝHĽAD

Smartfón sa stal súčasťou života mnohých, predovšetkým žiakov a mladých študujúcich. Smartfóny, tablety a spol. určite nenahradia prezenčné vyučovanie ani vyučujúcich. „Nové“ technológie by mali zohrávať úlohu ako didaktizovaný dodatok k prezenčnému vyučovaniu, aby bolo možné zmysluplne skĺbiť analógové s digitálnym, ako aj formálne s neformálnym učením.

Z dôvodov rôznych ustanovení ochrany osobných údajov v rámci Európy je často sťažené používanie smartfónov a tabletov vo vyučovaní. Žiadúce by bolo, aby sa legislatíva prispôsobila technickým dannostiam tak, aby kriticky reflektovala použitie technológií vo výučbe, ale nezakazovala ich využívanie. Aby sme mohli (budúcich) učiteľov čo možno najskôr pripraviť na digitalizované mobilné procesy didaktizácie, dôležitá je pozitívna didaktika cudzích jazykov, ktorá podčiarkuje potenciál nadhodnoty mobilných sprievodcov učením, predovšetkým tým, že ich skĺbi s tradičným prezenčným vyučovaním. Na to často nie sú potrebné zložité technologické procesy, ale skôr vytvorenie a schválenie jednoduchých mobilných sekvencií microlearningu.
 

LITERATÚRA

Feierabend, Sabine; Plankenhorn, Theresa; Rathgeb, Thomas: JIM 2014: Jugend, Information, (Multi-) Media – Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland. Stuttgart: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2014.
 
Friedrich, Katja; Bachmair, Ben; Risch, Maren: Mobiles Lernen mit dem Handy. Herausforderung und Chance für den Unterricht. Weinheim [u.a.]: Beltz 2011.
 
So , H.-J ., Kim I ., & & Looi , C.-K.: „Seamless Mobile Learning: Possibilities and Challenges Arising from the Singapore Experience.“ In: Educational Technology International, 9 (2) 2008, 9-121.
 
Specht, Marcus; Ebner, Martin; Löcker, Clemens: „Mobiles und ubiquitäres Lernen: Technologien und didaktische Aspekte.“ In: Ebner, Martin; Schön, Sandra  (Hrsg.): L3T: Lehrbuch für Lernen und Lehren mit Technologien, 2013.
 
Wiley, David: Openness, Dynamic Specialization, and the Disaggregated Future of Higher Education. 2009.