Online-ďalšie vzdelávanie DaF a DaZ Flexibilne, s orientáciou na prax a kvalifikovane

Či už pre kvalifikovaných učiteľov alebo tých, ktorí prichádzajú z iných odborov – ďalšie vzdelávanie Goetheho inštitútu ponúka aktívnym ako aj budúcim učiteľom doplnkovú kvalifikáciu v odboroch  Nemčina ako cudzí jazyk (DaF) a Nemčina ako druhý jazyk (DaZ).

Odbory Nemčina ako cudzí jazyk (DaF) a Nemčina ako druhý jazyk (DaZ) sú regulárnymi študijnými odbormi na vysokých školách a univerzitách na celom svete. Ale veľa učiteľov nemčiny sa rozhodlo Nemčinu ako cudzí jazyk a Nemčinu ako druhý jazyk vyučovať v priebehu pracovnej kariéry. Sťahovanie do zahraničia často zmení pracovné perspektívy nemeckých rodených hovoriacich. Alebo kvôli migrácii a vysokému počtu utečencov v nemecky hovoriacich krajinách bude potrebných viac učiteľov nemčiny ako cudzieho jazyka.

Medzinárodný charakter a flexibilita

Pre tieto nesúrodé cieľové skupiny ponúka online-ďalšie vzdelávanie priestorovo a časovo flexilný spôsob na získanie ďalšej kvalifikácie, ktorú možno získať popri zamestnaní. Účastníci kurzu si môžu – podľa predpokladov a cieľov – voliť medzi kurzami s rozličným zameraním. Prostredníctvom platformy na učenie sa pristupuje online do učebne s digitálnymi materiálmi, cvičeniami, testami a diskusnými fórami.  

Referenti Christina Trojan a Dmitri Kletschko sú zodpovední za ďalšie vzdelávanie Goetheho inštitútu. Výhodou týchto ponúk je, že reflektujú na požiadavky medzinárodnej klientely a sú vyvinuté na základe najnovších poznatkov didaktiky ďalšieho vzdelávania a akčného výskumu. Vďaka širokému spektru  medzikultúrnych prvkov, môžu rodení hovorcovia ako aj nie rodení hovorcovia s veľmi dobrými znalosťami nemčiny rýchlo získať pracovné uplatnenie.

Ďalšie vzdelávanie v spolupráci s univerzitami

Online kurzy DaF Unterrichten (Vyučovať nemčinu ako cudzí jazyk) a DaF Grundlagen und Konzepte (Základy a koncepty nemčiny ako cudzieho jazyka) sú určené predovšetkým pre ľudí s vysokoškolským vzdelaním s alebo bez pedagogickej praxe, ktorí vyštudovali príbuzné odbory ako je germanistika, pedagogika alebo filológia. Kurz DaF Základy a koncepty sa uskutočňuje v spolupráci s Univerzitou Ľudovíta Maximiliána v Mníchove a sprostredkúva  základné témy z učiteľskej praxe na pozadí teoretických základov. Je určený predovšetkým tým, ktorí si chcú svoje praktické skúsenosti s vyučovania upevniť teóriou metodiky a didaktiky. Vyučovanie nemčiny ako cudzieho jazyka v spolupráci s Univerzitou Friedricha Schillera v Jene sa orientuje predovšetkým na prax. Absolvovaním kurzu získate certifikát s hodnotením, ktorý je akceptovaný medzinárodnými univerzitami a umožňuje pripísanie ETCS-kreditov.

Priestorovo flexibilné a orientované na prax

Rakúšanka Sarah-Therese Mann (narodená v roku 1988) cestuje ako medzinárodná jazykárka medzi Malorkou a Nemeckom. Svoje učiteľské kompetencie si rozširuje v individuálnom kurze Výučba nemčiny ako cudzieho jazyka. “Pre mňa ako učiteľku na dobu určitú s viacerými miestami pobytu a pracovnými záväzkami bola priestorová flexibilita a časová neviazanosť rozhodujúca“, hovorí. “Je to náročné na motiváciu zotrvať v štúdiu jeden až dva roky. Ale za to som dostala komplexný balík s certifikátom, ktorí mi pomôže k dosiahnutiu môjho cieľa, učiť na rozličných školách nemčinu ako cudzí jazyk.“

Obzvlášť inšpirujúce pre Sarah-Therese Mannovú boli nápady pre prax: „Všetko som priamo použila v mojom vyučovaní. Tieto skúsenosti som mohla spätne použiť v takzvanom Projekte o skúmaní praxe.“ Pritom prišla na celkom nové nápady, napríklad pri používaní médií. So svojimi študentmi natočila telenovelu. Tí, ktorí na rozdiel od Sarah-Therese Mannovej ešte nemajú žiadnu prax vo výučbe nemčiny ako cudzieho jazyka môžu alternatívne pracovať s nafilmovanými výsekmi z vyučovania, ktoré sú k dispozícii v databanke kurzu.

Fundované ďalšie vzdelávanie pre ľudí s iných odborov

Marc Feilen (narodený v 1965) absolvoval kurz DaF Methodik und Didaktik (DaF Metodika a didaktika), ktorý ponúka ľuďom z iných odborov profesionálnu kvalifikáciu. Nemecký architekt, trvalo žijúci v Barcelone sa o vyučovanie nemčiny ako cudzieho jazyka začal zaujímať po tom, čo sa v Španielsku prehĺbila hospodárska kríza a bolo čoraz ťažšie zarobiť si na živobytie v pôvodnom odbore. Ďalším vzdelávaním, ktoré spája teóriu s konkrétnymi nápadmi a metódami, chcel reflektovať svoje vyučovanie, ktoré viedol „z brucha“. Taktiež bolo pre neho dôležité, zvýšiť si šance na trhu práce. „Metodika, didaktika, osnovy – nemal som o týchto základoch, ktoré sú súčasťou moderného vyučovania cudzích jazykov ani tušenia. Bolo to obohacujúce, naučiť sa tak veľa nového.“

Tento kurz podnietil Marca Feilena na návrat do rodného mesta Gladbecku, kde začal učiť na ľudovej vysokej škole a integračných kurzoch. Z dlhodobej perspektívy si chce splniť želanie, viesť kurzy nemčiny špeciálne pre začínajúcich učiteľov.

Online v kontakte a individuálna starostlivosť

Kto absolvuje online ďalšie vzdelávanie, okrem odborných poznatkov spozná aj novú kultúru učenia. Marc Feilen ešte nikdy nepracoval so vzdelávacími platformami na internete. „Človek musí byť otvorený týmto multimediálnym formám vzdelávania“, hovorí Feilen. “Ide to rýchlo a podpora je na vysokej úrovni.“ Tútorky a tútori poskytujú feedback k úlohám a učebnom pokroku online. Pomáhajú aj pri technických otázkach. Prostredníctvom online-fóra môžu byť kurzisti v kontakte a diskutovať o všeobecných otázkach alebo konkrétnych cvičeniach.

„Výhodou online ďalšieho vzdelávania je, že môžem individuálne reagovať na kurzistov, ich otázky podľa ich tempa“, hovorí dlhoročná učiteľka nemčiny ako cudzieho jazyka a online tútorka Daniela Serve. Z jej zvoleného domova v Bangalore v Indii poskytuje podporu účastníkom kurzov Goetheho Inštitútu v rozličných kurzoch ďalšieho vzdelávania. „Aj keď väčšinou komunikujeme písomne prostredníctvom mailov, je to nakoniec ako v prezenčnom kurze s medzinárodnými študentmi: Venujem sa študentom s rozličným štýlom učenia a z rôznych kultúr.“

Online ďalšie vzdelávanie pre učiteľov a pedagógov

Kvalifikovaným DaF/DaZ učiteľom alebo iným učiteľom a pedagógom je k dispozícii ďalšie vzdelávanie s rozličným zameraním. Deutsch Online Lehrkräfte je platforma určená učiteľom, pre ktorých je nemčina cudzím jazykom. V oblasti Mediendidaktik DaF/DaZ sa viaceré kurzy zaoberajú využitím digitálnych médií počas vyučovania. Na vzdelávanie je taktiež možné použiť Online-Tutoring. Pre učiteľov Sekundarstufe, Grundschullehrkräfte oder pädagogische Fachkräfte im Kindergarten (stredných škôl, základných škôl alebo pre odborných pedagogických pracovníkov v materských školách), ktorí pracujú s deťmi z prostredia migrantov, ponúka Goetheho inštitút  online ďalšie vzdelávanie Nemčina ako druhý jazyk - (DaZ) podľa zodpovedajúceho miesta určenia. Aj tieto kurzy sú priestorovo a časovo flexibilné. Ale na rozdiel od DaF-základných kurzov začínajú v pevne stanovených termínoch a majú rovnakú dĺžku, z dôvodu skupinovej práce.   

Ponuka vzdelávania a ďalšieho vzdelávania je určená pre aktívnych ako aj budúcich učiteľov nemčiny alebo tých, ktorí prichádzajú z iných odborov. Pre rozličné cieľové skupiny sú určené diaľkové kurzy s rôznym zameraním a cieľmi.
Tu nájdete detailný popis jednotlivých diaľkových kurzov, obsahov, zameraní a požiadaviek na prijatie. Môžete využiť e-mailové alebo telefonické osobné poradenstvo.
Predpoklady závisia od typu vybraného kurzu. Bližšie informácie nájdete v popise kurzu na webstránke. Výnimky sú možné v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch. V tomto prípade kontaktujte zákaznícky servis.
Ak je pre Vás nemčina cudzí jazyk môžete sa zúčastniť ďalšieho vzdelávania, ale musíte preukázať Vaše znalosti nemčiny. Podľa typu kurzu sa požaduje jazyková úroveň B2 alebo C1 (napríklad certifikát Goetheho inštitútu). 
Na to, aby ste sa zúčastnili online-ďalšieho vzdelávania by ste mali mať pravidelný prístup k počítaču s internetom. Časová náročnosť a finančné náklady závisia od kurzu. Bližšie informácie nájdete pri popise kurzu. 
Prihlasovanie je prostredníctvom pošty. Prihlasovací formulár v tlačovej podobe a ďalšie informácie nájdete tu.
Kurzy prebiehajú v nemeckom jazyku na online platforme, kde sú taktiež k dispozícii všetky úlohy a materiály. Osobne sa o Vás bude starať tím diaľkového vzdelávania alebo online tútori/tútorky. Presný priebeh kurzu závisí od zvoleného kurzu. Všeobecné informácie o priebehu ďalšieho vzdelávania nájdete tu. Presné informácie o priebehu kurzu nájdete pri popise kurzu.
Individálne kurzy majú flexibilný začiatok, časový harmonogram, intenzitu a je možné ich prispôsobiť potrebám účastníkov kurzu. Skupinové kurzy majú fixný začiatok a obsahujú podiel kooperatívnych úloh, ktoré sa vypracovávajú online v skupine kurzu. Časový harmonogram a intezita štúdia je flexibilná. Či ide o individuálny alebo skupinový kurz, zistíte v popise kurzu.
Ponuku diaľkového vzdelávania pravidelne kontroluje a certifikuje Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU). Kurzy Goetheho inštitútu sú medzinárodne uznávané a sú zárukou dobrej pracovnej perspektívy. Všetky ponúkané kurzy sú akreditované. Ďalšie informácie o materiáloch a tútoroch nájdete tu.