Integrovaná výučba predmetu a cudzieho jazyka
CLIL, FüDaF, DFU, CLILiG – Čo prosím?

CLIL verknüpft fremdsprachliche und sachfachliche Inhalte.
CLIL spája cudzí jazyk a vedomostné poznatky. | © Goethe-Institut

CLIL je skratka pre metodický prístup v rámci integrácie vedomostného a jazykového vzdelávania. Rôzne spôsoby realizácie naznačujú mnohostrannosť, ktorá sa skrýva za týmto prístupom a reflektujú tým Európsku stratégiu.
 

Integrovaná výučba predmetu a cudzieho jazyka (CLIL) označuje prístup ku vzdelávaniu, ktorý spája výučbu cudzieho jazyka s vedomostnými predmetmi.  V prípade integrovanej výučby predmetu a nemčiny ako cudzieho jazyka (CLILiG) sa kombinuje výučba nemeckého jazyka s obsahom z iných vedomostných predmetov ako sú biológia, geografia alebo umenie. Na rozdiel od výučby nemčiny ako cudzieho jazyka si žiačky a žiaci okrem nemčiny osvojujú aj vedomostné poznatky. CLILiG sa ako pedagogický koncept etabloval predovšetkým v Európe. Otvorenie hraníc, hospodársky rozvoj a aj globalizácia prispeli k tomu, že CLILiG sa v Európe stáva bežnou súčasťou školského vyučovania. Tento prístup sa medzičasom teší pozornosti aj mimo Európy. K nadradenému pojmu CLILiG je možné priradiť rozličné možnosti, ktoré sú dôležité  pre medzipredmetové zážitkové učenie (Haataja/Wicke 2015). Na jednej strane existuje variant v ktorom sa dôraz kladie na jazykové vyučovanie a vyučujúci integruje aspekty vyučovania vedomostného predmetu. Na druhej strane existujú ďalšie tri varianty pri ktorých ide v prvom rade o vedomostné vyučovanie s rozličným podielom nemčiny.

Medzipredmetové vyučovanie nemčiny ako cudzieho jazyka (FüDaF)

Vo FüDaF ide o jazykové vyučovanie ako pri jedinom zo štyroch variantov CLILiGu, ktoré je otvorené vplyvom vedomostného vyučovania. V tomto prípade vyučujúci integruje jednotlivé obsahy a zaujímavosti iných predmetov, ako napríklad umenia, hudby, fyziky, biológie alebo dejepisu do vyučovania cudzieho jazyka. Keďže ostatné tri skôr vedomostne orientované varianty sa celosvetovo v mnohých školských prostrediach ešte neudomácnili, preberá FüDaF spojovaciu funkciu pri týchto CLILiG vyučovacích formách (Wicke/Rottmann 2015: 11). Pri integrácii vedomostných obsahov vo FüDaF je (cudzí) jazyk nielen predmetom, ale predovšetkých elementárnym a autentickým komunikačným prostriedkom vo vyučovaní a pre vyučovanie nemčiny ako cudzieho jazyka (ibd.). Vyučujúci môžu vedomostný obsah zaradiť do vyučovania podľa učebnice, ale taktiež môžu učebnicu aj nahradiť. Buď doplnia jednotlivé lekcie o doplnkové učivo, alebo vynechajú lekcie (časti lekcií).


CLILiG umožňuje učenie nemčiny v kombinácii s MINT (matematika, informatika, prírodoveda, technika). CLILiG umožňuje učenie nemčiny v kombinácii s MINT (matematika, informatika, prírodoveda, technika). | Foto: © science photo - Fotolia.com

Bilingválne vyučovanie vedomostných predmetov po nemecky

V prípade bilingválneho vyučovania vedomostných predmetov po nemecky sa dôraz kladie na vedomostné poznatky. Tieto sa žiačkam a žiakom predkladajú v prvom ako aj cieľovom jazyku – nemčine. Vyučovanie v tomto variante CLILiGu sa uskutočňuje podľa situácie čiastočne dvojjazyčne. Aké predmety sa týmto spôsobom vyučujú a v akom pomere sa komunikuje v oboch jazykoch môže byť rôzne. Pre bilingválne vyučovanie vedomostných predmetov je rozhodujúci dostatok vyučujúcich a vhodných materiálov na škole.

(Čiastkové) zážitkové programy v nemeckom jazyku

Žiačky a žiaci sa v mnohých krajinách Európy momentálne učia vo vedomostne zameranom vyučovaní cudzieho jazyka podľa tehto variantu. Tento bol ovplyvnený zážitkovými programami v Kanade, Austrálii a USA. Tam bolo taktiež vyvinuté úplné a čiastkové zážitkové učenie. Zatiaľ čo učitelia v prvom prípade vyučujú všetky predmety v zmysle úplného ponorenia do cudzieho jazyka, v druhom prípade vyučujú v cudzom jazyku len vybrané predmety. Výber predmetov je v jednotlivých programoch zážitkového učenia rôzny, pretože je zavislý okrem kurikula aj od počtu kvalifikovaných učiteľov a vhodných materiálov. Vyučovanie sa v jednotlivých predmetoch riadi záväzným kurikulom. Zaujímavosťou však je, že cudzí jazyk nie je predmetom, ale prostriedkom vo vedomostne zameranom vyučovaní.

Jazykovo citlivé vyučovanie vedomostných predmetov v nemčine (DFU)

Vyučovanie vedomostných predmetov v nemčine má už dlhú tradíciu v Nemeckých školách v zahraničí pre ktoré bol aj vytvorený. V priebehu času sa pôvodný pojem vyučovania vedomostných predmetov v nemčine rozšíril na jazykovo citlivé vyučovanie vedomostných predmetov v nemčine, aby sa umožnilo ďalšie vyvíjanie tohto konceptu. Doplnenie zdôrazňuje, že pri vyučovaní vedomostných predmetov v nemčine sa zaobchádza vnímavo s jazykom a učením jazyka. (Leisen 2013: 3-6). Medzičasom takto školíme nielen učiteľov na Nemeckých školách v zahraničí, ale aj na iných školách podporovaných Spolkovou republikou Nemecko. Na rozdiel od ostatných CLILiG variánt je v DFU vďaka dlhej tradícii k dispozícii dostatok materiálov. V rámci DFU sa komunikuje výlučne po nemecky nielen v prírodovedných, ale aj v hudobno-umeleckých predmetoch a dejepise. Na rozdiel od zážitkových programov sa DFU uskutočňuje v mnohých predmetoch. Vyučovanie materinského jazyka prebieha len v zopár predmetoch.  Pre prácu v rôznych predmetoch je k dispozícii množstvo metodických postupov, ktoré vytvoril prevažne Josef Leisen (ibd.).

Stanovenie si cieľov v CLIL

Na rozdiel od ostatných troch variantov FüDAF sprostredkuje rozhrania, pri ktorých sa poznatky z nemčiny rozširujú integráciou vedomostných aspektov.
Všetky štyri varianty majú ale jedno spoločné, že ich prostredníctvom môžu žiačky a žiaci získať schopnosť diskutovať na úrovni. Vďaka tejto schopnosti sa môžu študenti zúčastňovať kultúrnych a vedomostných diskusií v cudzom jazyku. Táto je dôležitá pre úspešné odborné štúdium a neskoršie pracovné vzťahy. Študenti vo všeobecnosti majú ovládať nielen základné konverzačné jazykové zručnosti, ktoré Cummins označuje ako Základné medzipersonálne schopnosti (BICS), ale aj kognitívno-akademické jazykové poznatky v zmysle akademického jazyka v angličtine označovanom ako Cognitive Academic Language Proficiency (CALP) (Leisen 2013: 59). .

CLIL podporuje osvojenie si akademického jazyka.  CLIL podporuje osvojenie si akademického jazyka. | Foto: © kasto - Fotolia.com

Literatúra

Haataja, Kim/Wicke, Rainer E. (2015): Sprache und Fach. Integriertes Lernen in der Zielsprache Deutsch. München: Hueber-Verlag.
 
Haataja, Kim/Wicke, Rainer E. (2016): Fach- und sprachintegriertes Lernen in der Zielsprache Deutsch (CLILiG). In: Fremdsprache Deutsch. H. 54, S. 3-9.
 
Leisen, Josef (2013): Handbuch Sprachförderung im Fach. Sprachsensibler Fachunterricht  in der Praxis. Stuttgart: Klett-Verlag.
 
Wicke, Rainer E./Rottmann, Karin (2015): Musik und Kunst im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Berlin: Cornelsen Verlag.