Príprava na skúšku Goethe-Zertifikat A2 v novom šate

Gute Prüfungsvorbereitung hilft in der Prüfungssituation.
Gute Prüfungsvorbereitung hilft in der Prüfungssituation. | Foto (Ausschnitt): © Lumina Images – Fotolia.com

Goethe-Zertifikat A2 prešiel zmenou a teraz sa zameriava viac na bežné komunikačné situácie. Aby účastníci skúšky dosiahli čo najoptimálnejší výkon, je potrebná príprava na skúšku, ktorá je vedená učiteľom.
 

Od 1. apríla 2016 nahradil nový Goethe-Zertifikat A2 doterajšie skúšky Start Deutsch 2 pre dospelých a Fit in Deutsch 2 pre mládež. Pre pravidelnú aktualizáciu skúšok existuje veľa dôvodov: Vo všeobecnosti to má zabezpečiť, že skúška zodpovedá najnovším odborným poznatkom a aktuálnemu spoločenskému vývoju.

Týmto zohľadňuje nový skúškový formát  Goethe-Zertifikat A2 výraznejšie digitálne komunikačné formy, tým že sa v písomných alebo úlohách na čítanie používajú WhatsApp správy, SMS alebo e-maily. Okrem toho tvorí prepracovaná verzia, testovaním súvislého hovorenia a komplexnej jazykovej štruktúry, realistický predstupeň k Goethe-Zertifikat B1. Ďalej sa snaží zabrániť predvídateľnosti úloh, obzvlášť pri produktívnych zručnostiach. Tým je možné vyhnúť sa pasážam, ktoré sa dajú naučiť naspamäť.

Čo je nové?

Skúškové verzie pre dospelých a mládež sú pri novom Goethe-Zertifikat A2 identické. Majú rovnakú štruktúru a aj prevedenie, rozdielne sú len témami. Tieto sa naďalej orientujú na život každej cieľovej skupiny.

Časti skúšky čítanie a počúvanie sa skladajú z uzatvorených úloh. Časti skúšky čítanie a počúvanie sa skladajú z uzatvorených úloh. | Foto: © Bernhard Ludewig/Goethe-Institut Zatiaľ čo dĺžka a rozsah textu zostali nezmenené, zvýšil sa však počet úloh. Takto je možné zistiť, či a ako dobre zodpovedajú výkony účastníkov skúšky tomu čo dokážu podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (GER). Vyšší počet bodov zvyšuje spoľahlivosť skúšky – spoľahlivosť výsledkov. Na rozdiel od predchádzajúcich skúšok sú pri čítaní a počúvaní k dispozícii len zatvorené formáty úloh.

Na absolvovanie skúšky, musia účastníci skúšky dosiahnuť nielen 60 percent bodov za celú písomnú časť (čítanie, počúvanie, písanie: spolu najmenej 45 bodov), ale aj za ústnu časť (najmenej 15 bodov). Štyri časti skúšky sú rovnomerne rozložené, každá časť s 25 percentami, čo je pre mládež ďalšou novinkou. Do roku 2016 bolo vo Fit in Deutsch 2 hovorenie zastúpené s 30 percentami a písanie s 20 percentami.


Všeobecná príprava na skúšky

Na priblíženie formátu skúšky, by mal učiteľ predstaviť študentom štruktúru skúšky a jednotlivé časti skúšky (pozri stranu 35, 43, 49 a 53 v príručke). Je tam uvedené aké kompetencie sú preverované v jednotlivých úlohách a akým typom úlohy sa to vykonáva. Takto budú účastníci skúšky presne vedieť, aké požiadavky ich očakávajú.

Nasledujúce parametre oboch receptívnych častí skúšky čítania a počúvania sú špecifikované v príručke:
Ukazovateľ aktivita, ktorý definuje činnosť, ktorá sa požaduje od študentov, napríklad pochopenie inštrukcií, sa používa typ textov ako zoznamy pri textoch na čítanie a hlásenia pri textoch na počúvanie. Cieľ porozumenia – globálne, selektívne, detailné porozumenie alebo tiež kombinácia – je rozdielny v jednotlivých úlohách podľa aktivitytypu textu. Definuje automaticky zamýšľaný štýl čítania alebo počúvania. Čítanie alebo počúvanie, zamerané na detail nazývané aj pozorné čítanie a počúvanie, implikuje pomalý a dôkladný postup. Cieľom informatívno-selektívneho čítania alebo počúvania je čo možno najrýchlejšie a najefektívnejšie nájsť určité miesta v texte a pochopiť ich. Rýchle a selektívne čítanie alebo globálne počúvanie oproti tomu umožňuje porozumenie podstate.

Ďalšie aspekty, ktoré je nutné zohľadniť je formát úlohy, počet položiek a plánovaný čas. Faktor času a s tým spojený časový manažment by učitelia nemali podceňovať. V skúške nejde nielen o porozumenie textom a vypracovanie úloh, ale aj o to, že účastníci skúšky toto zvládnu v danom čase.

Počas prípravného kurzu je možné sa pripraviť aj na časť skúšky - hovorenie. Počas prípravného kurzu je možné sa pripraviť aj na časť skúšky - hovorenie. | Foto (výsek): © Bernhard Ludewig/Goethe-Institut Na rozdiel od časti skúšky – písanie, pri ktorom je v oboch úlohách v centre pozornosti interakcia, pri hovorení sa tiež preveruje monologické hovorenie.

Pri písaní ako aj pri hovorení musia účastníci skúšky tvoriť rozličné typy textov (SMS a E-mail pri písaní; rozhovory a opisy pri hovorení). V oboch častiach skúšky je doménou, ktorá definuje textovú oblasť alebo oblasť rozhovoru, dôležitým aspektom. V závislosti od toho, či text alebo rozhovor sa koná v súkromí alebo (polo) verejnom priestore, zvolia si účastníci skúšky neformálny alebo (polo) formálny register. Musia komunikovať adekvátne k partnerovi ako aj k situácii. Dodatočne k parametrom formátu a času sa pri písaní musí zohľadniť dĺžka textu.
 

Konkrétne tipy pri príprave na skúšku

  • Oboznámte študentov s rôznymi typmi textov a rozličnými úlohami a precvičujte určené štýly čítania a počúvania.
  • Zvoľte si texty, ktoré vzbudia záujem študentov. Prispeje to k tomu, že budú sústredenejší a lepšie pochopia obsah textu.
  • Pri počúvaní precvičujte predovšetkým jednorazové počúvanie, z dôvodu tréningu pozornosti.
  • Precvičte spôsob práce s neznámymi slovami. Študenti by mali byť zvyknutí, pochopiť význam slov z celkového kontextu a nezdržovať sa pri tom dlho.
  • Trénujte priebeh hovorenia a stratégie, ktoré sú dôležité pre vypracovanie úloh pri písaní a hovorení (pozri zoznam v príručke).
  • Precvičujte hovorenie v dialógoch vo forme rolových hier.
  • Navyknite študentov hneď na začiatku na voľné, súvislé rozprávanie.
  • Pozrite si so svojimi študentmi príklady z časti skúšky hovorenie na webovej stránke Goetheho inštitútu. Sú užitočné a pomáhajú odbúravať strach z ústnej skúšky.
  • Oboznámte študentov so štruktúrou a formálnymi aspektmi skúšky (časy skúšky, oznámenia, odpoveďové hárky).
  • Analyzujete riešenia po vypracovaní modelovej vety: Prečo je určitá odpoveď správna a tie ostatné sú chybné? 
 Teoretické poznatky k Goethe-Zertifikat A2 (PDF, 807 kB)


Nový formát skúšky predstavuje pre všetkých zúčastnených – skúšajúcich, vyučujúcich a samozrejme tiež na účastníkov skúšky výzvu. Predpokladom pre úspešné absolvovanie skúšky je príprava na skúšku, ktorá je intenzívne zameraná  na formát a stratégiu.

literatur

Hennemann Doris/Karamichali, Ekaterini/Perlmann-Balme, Michaela/Stelter, Claudia (2015): Goethe-Zertifikat A2 Skúška z nemčiny pre mládež a dospelých. Ciele skúšky a popis testu (Príručka). München: Hueber Verlag.

Maenner, Dieter (2016): Tréning na skúšku z nemčiny. Goethe-Zertifikat A2. Berlin: Cornelsen.

Schaefer, Brigitte/Werff, Frauke van der (2016): Fit fürs Goethe-Zertifikat A2 / Fit in Deutsch. Skúška z nemčiny pre mládež. München: Hueber Verlag.