Experimenty vo vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka Prečo lieta teplovzdušný balón?

Prečo lieta teplovzdušný balón? – Touto otázkou sa môžu zaoberať aj študenti nemčiny ako cudzieho jazyka.
Prečo lieta teplovzdušný balón? – Touto otázkou sa môžu zaoberať aj študenti nemčiny ako cudzieho jazyka. | Foto (výsek): SE Viera Photo © Adobe Stock

Prírodovedecké experimenty prinášajú život do vyučovania nemčiny ako cudzieho jazyka. V študentoch vzbudzujú zvedavosť a podnecujú ich túžbu po skúmaní. Takto môžu študenti počas vyučovania experimentovať bez toho, aby bol ukrátený obsah DaF kurikula.
 

Učenie začína vlastnou skúsenosťou a zážitok vedie k pochopeniu. Študenti zažijú kognitívny úspech objavením a pochopením jednoduchých prírodovedných alebo technických súvislostí. Tieto zákonitosti môžu byť znázornené nenáročnými experimentmi tiež vo vyučovaní nemeckého jazyka. Pozitívne zážitky spojené s experimentovaním motivujú študentov vyjadrovať svoje znalosti tiež v cudzom jazyku. Toto môže prispieť k obohateniu vyučovania nemčiny.

Cieľová skupina pre experimentovanie v jazykovom vyučovaní

 Prírodovedecké experimenty môžu učitelia vo vyučovaní nemčiny uskutočňovať od jazykovej úrovne A2. Nie je dôležité, či ide o vyučovanie detí, mládeže alebo dospelých. Dôležitý je však vhodný výber experimentov. Študenti sú totiž schopní kognitívne pochopiť prírodovedné súvislosti, aj keď ich (ešte) nevedia vysvetliť v nemčine. Verbálne a/alebo neverbálne reakcie poskytnú učiteľovi spätnú väzbu, či porozumeli inštrukciám v nemčine a odbornému obsahu.

Výber experimentov

 Učitelia by sa mali vyhýbať demonštračným experimentom. Mali by si vyberať experimenty, ktoré môžu študenti uskutočňovať v malých skupinách. Práca v skupine podnecuje študentov, aby zdieľali vedecké otázky, návrhy riešení, pokus a výsledky. Pri začiatočníkoch tento proces určite čiastočne prebehne v materinskom jazyku. Učiteľ má ale možnosť, oslovovať jednotlivé skupiny po nemecky a takto ich individuálne podporiť.

Das Experiment der singenden Gläser lässt sich gut in Kleingruppen umsetzen. Das Experiment der singenden Gläser lässt sich gut in Kleingruppen umsetzen. | Foto: © Goethe-Institut Dôležitými kritériami pre výber experimentu sú náročnosť a potrebné materiály. V každom prípade by mali byť experimenty jednoduché a mali by sa dať uskutočniť z bežne dostupných materiálov alebo prinajmenšom s materiálmi, ktoré nie sú finančne nákladné.

Pri výbere musia vyučujúci dávať pozor na aké prírodovedné alebo technické otázky experiment poskytne odpovede a ako téma súvisí s vyučovaním nemčiny.
 
Typické témy vyučovania nemčiny Príklady výskumných otázok
Cestovanie Prečo letí teplovzdušný balón? Prečo letí raketa?
Ročné obdobia a sviatky Prečo zamŕza jazero zhora dolu? Prečo sa točí anjelské zvonenie?
Počasie a životné prostredie Prečo sa nemôžeme kúpať pri búrke? Čo je to skleníkový efekt?
Orientácia Kedy je spln mesiaca? Ako sa zorientovať na mori?

Prepojenie experimentov s vyučovaním
 

Takto by mal byť experiment zahrnutý do vyučovania. Takto by mal byť experiment zahrnutý do vyučovania. | Abbildung: © ScienceLab Najdôležitejšie je prepojenie so svetom študentov. V závislosti od veku a stupňa vývinu môžeme očakávať rôzne prírodovedné a technické poznatky. Na základe zosúladenia s kurikulom vyučovania nemčiny by mali vyučujúci vytvoriť úvodnú situáciu, ktorá by vzbudila záujem študentov. Môže to byť pozorovanie, fiktívny alebo skutočný príbeh, fotka, film, predmet alebo osoba.
 
Z tejto úvodnej situácie vyplynie vedecká otázka. Táto vedecká otázka nastolí základný predmet skúmania. Študenti stanovia hypotézy, ako by bolo možné zodpovedať túto vedeckú otázku. Tu môžu vyučujúci poskytnúť rôzne alternatívy, štruktúru podľa jazykovej úrovne alebo nechajú študentov voľne diskutovať. Úlohou experimentu bude potvrdiť hypotézu. Dôležité je, že študenti v nadväznosti na výsledky budú diskutovať a jazykovo vypracujú priebeh experimentu. Výsledky môžu viesť k novej vedeckej otázke a k rozšíreniu skúmania.

8 prípravných krokov

  1. Preskúmajte okruhy tém DaF kurikula a pátrajte po prírodovedných vzťahoch.
  2. Vyhľadajte v knihách o experimentoch a na web stránkach vhodný experiment.
  3. Hľadajte prepojenia tém: Na akú vedeckú otázku dokáže dať tento experiment odpoveď? Ako súvisí táto vedecká otázka s obsahovou témou?
  4. Vyskúšajte experiment!
  5. Prehodnoťte akú slovnú zásobu a aké gramatické štruktúry sú potrebné na experiment a ktoré je potrebné pripraviť a precvičiť (napríklad porovnávanie alebo stupňovanie).
  6. Vyhľadajte vhodné aktivity, ktoré približujú slovnú zásobu a gramatiku v rozličnom kontexte.
  7. Stanovte vyučovacie ciele pre túto vyučovaciu jednotku.
  8. Vytvorte možnosti na pokračovanie v téme a jej možné rozšírenie.
A teraz Vám prajem veľa zábavy pri hľadaní vhodného experimentu pre Vaše vyučovanie!
 

Literatur

Stuchtey, Sonja (2014): Das große Forscherbuch für Kinder. Würzburg: Arena Verlag.

Stuchtey, Sonja/Bäuerle, Patrick (2011): Das große Forscherbuch vom Körper. Würzburg: Arena Verlag.

Schettler, Heike (2017): Das große Forscherbuch für Grundschulkinder. Würzburg: Arena Verlag.