Kde vyučovať mimo školy Z triedy von!

Vyučovanie mimo školy
© adobe.stock

Vyučovanie nemčiny v parku? S triedou do obchodu alebo do nákupného centra? Návšteva knižnice, múzea alebo zoo? Zájsť na nemecké veľvyslanectvo alebo sa len tak prejsť po meste? Študenti Vám budú vďační. Nové miesta vyučovania sa postarajú o zmenu, prebudia záujem, vzbudia zvedavosť a posilnia motiváciu.

 

Čo ponúka vyučovanie mimo školy?

Mimoškolské projekty, návštevy múzeí a výlety sa stali dôležitou súčasťou školy, pretože sprostredkovávajú odborné vyučovanie predovšetkým prostredníctvom názorných a praktických činností a ponúkajú príležitosť učiť sa v autentických situáciách. To platí aj pre vyučovanie cudzích jazykov.

Mimo triedy vznikajú rôzne možnosti nových činorodých situácií, ktoré študentov motivujú komunikovať a interagovať v cudzom jazyku.
Aj do bežného vyučovania na zahraničných školách je možné priniesť tematické exkurzie do vyučovania nemčiny, ktoré sú svojim rozsahom prispôsobené lokálnym možnostiam. Nemusí to byť časovo náročné. Krátky výlet k zastávke autobusu alebo projekt, ktorého súčasťou je supermarket za rohom, dokáže priniesť závan „čerstvého vetra“ skupine študentov a umožní učenie zapojením všetkých zmyslov.

Opustiť triedu

Den Klassenraum verlassen © adobe.stock Ktoré miesta mimo triedy prichádzajú do úvahy, závisí najskôr od miestnych podmienok. Koná sa vyučovanie v nemecky hovoriacej krajine alebo nie? Nachádzame sa vo veľkomeste v ktorom sú nemecké inštitúcie, múzeá a knižnice alebo na vidieku, kde na prvý pohľad nie je možný priamy kontakt s nemecky hovoriacimi obyvateľmi alebo kde nie sú k dispozícii žiadne záchytné kultúrne body? To nie je tiež bezpodmienečne nevyhnutné. Miestom učenia môže byť miestny pomník, ktorý môže byť východiskovým bodom v súvislosti s témou štátnych sviatkov, slávnych osobností alebo hrdinov. Veľvyslanectvá a Goetheho inštitúty sú otvorené pre školské triedy a študijné skupiny, poskytujú informácie a podporujú pri hľadaní možných exkurzií.

Súčasne je však nevyhnutná, podľa príslušného miesta učenia a jazykovej úrovne študentov,  cielená predpríprava a vyhodnotenie výletu ako aj adekvátne a motivujúce úlohy. K tomu patrí, že mimoškolské aktivity zodpovedajú kurikulu a učivu, lebo z toho vyplynie tematický kontext a učebné ciele. Takto sa môžu aktivity v a mimo triedy zmysluplne dopĺňať.
 
Ako možno mimoškolské učenie hravo a súčasne zmysluplne zrealizovať, uvádzame v nasledujúcich príkladoch: 

V múzeu

Lernort Museum © adobe.stock Londýnsky Goetheho inštitút povzbudzuje učiteľov nemčiny, aby so svojimi študentmi navštevovali múzeá v blízkom okolí (Victoria & Albert Museum, Science Museum, Natural History Museum) a ponúka tri rely, prípadne kvízy, ktoré umožňujú objavenie nemeckých stôp v oblasti umenia, dizajnu, techniky a vedy a taktiež využíva ponuku múzeí na použitie cudzieho jazyka. Úlohy sú jazykovo aj obsahovo jednoduché, takže aj študenti na A úrovni môžu rely úspešne zvládnuť:
Museumsrallyes für Schulklassen
 
Vyššie spomenuté múzejné rely sa zameriavajú na vedomosti a slovnú zásobu, múzeá taktiež ponúkajú rôznorodé možnosti komunikatívnych príležitostí ako mini prednášky, hry na otázky a odpovede alebo scénky napr. zobrazenia malieb.
Dobré nápady a myšlienky, ako je možné návštevu múzea metodicky a didakticky využiť vo vyučovaní nemčiny, nájdete v súbore materiálov Goetheho inštitútu, ktorý bol vytvorený v spolupráci s národným múzeom v Gruzínsku:
Deutsch lernen im Museum

V meste

Haltestelle © adobe.stock Vydarený príklad aktivít v meste nájdete na Lehrer Online. Tu sa študenti učia orientovať v meste pomocou rôznych otázok a úloh a učia sa ako používať plány miest a taktiež verejnú dopravu.Tento materiál je určený na použitie v nemecky hovoriacom prostredí, ale môže byť použitý ako inšpirácia pre podobné úlohy v zahraničí. Kontext cestovného ruchu alebo študentských výmenných pobytov môže lokálnym študentom, takpovediac priamo na autobusovej zastávke, ponúknuť možnosť, napr. rolových hier. Prostredníctvom rolových hier je možné precvičovať si komunikatívne situácie súvisiace s orientáciou a používaním dopravných prostriedkov v meste:
Stadtrallye in der neuen Heimat

Taktiež možné a bez väčších problémov realizovateľné sú návštevy v obchodných domoch alebo supermarketoch. Hľadanie nemeckých výrobkov v rámci tém ako „Jedlo a nápoje“, porovnávanie cien alebo úsporné nakupovanie je možné zaradiť na precvičovanie čísel alebo plánovanie nákupov na „nemecký“ piknik.

Aplikácie

Mobilné média môžu vhodnými aplikáciami podporovať lokálne vyučovanie a motivačným použitím úloh aktívne zaobchádzanie s cudzím jazykom alebo druhým jazykom.


Apps zur Stadterkundung © adobe.stock Niektoré sídla Goetheho inštitútov ponúkajú k dispozícií aplikáciu rely v meste. Pomocou bezplatnej aplikácie  je možné uskutočniť prebádanie miesta kurzu s pomocou digitálnej geolokalizačnej hry. Takto môžu účastníci kurzov hravou formou objaviť spätosť s nemeckom vo svojom meste. Parížsky Goetheho inštitút ponúka túto možnosť v nadväznosti na návštevu inštitútu, ale tiež pre neorganizované skupiny. Na webstránke je k dispozícii video o použití aplikácie a doplňujúci vyučovací materiál je k dispozícii na stiahnutie:
Mit der App durch die Stadt

Za povšimnutie stojí tiež aplikácia Actionbound. Pomocou nej je možné vytvoriť napínavé, veselé a náučné rely na smartphóny a tablety a využiť ich na interaktívne digitálne učenie. Ako to presne prebieha nájdete vysvetlené tu:
Erstellen einer GPS-Rallye mit Actionbound

Múzeum mládeže v Berlíne

Na jednej strane stoja veľké a známe múzeá, ktorých pedagogické aktivity často nie sú prispôsobené úrovni študentov, na druhej strane sú aj ponuky, ktoré sú nízkoprahové a použiteľné v oblasti DaF alebo DaZ.
Jugendmuseum Villa Global © Jugendmuseum Villa Global Vynikajúcim príkladom je Berlínske mládežnícke múzeum, ktoré ponúka výstavu VILLA GLOBAL. Tu môžu študenti prechádzať cez 14 rozličných miestností a spoznať osobnosti, ktoré tieto priestory zariadili. Rôznorodí „obyvatelia“ vily Global sa prostredníctvom výstavy predstavia vo videorozhovoroch. Doplnkový materiál pred alebo po návšteve nájdete na webovej stránke. Odporúča sa stiahnuť materiály na čítanie, ktoré sa dajú použiť aj keď výstavu nemôžete osobne navštíviť:

Jugendmuseum Berlin – Villa Global

Zhrnutie

Zbieranie zmyslových zážitkov mimo vyučovacej triedy a riešenie úloh súvisiacich s vyučovaním, spoznávanie samoobjavovaním a zažívanie stretnutí s kultúrou, môže byť pre DaF vyučovanie obohacujúce na viacerých úrovniach, pretože týmto spôsobom dostanú študenti šancu komunikovať a konať ako „v reálnom živote“.

 

Literatur zum Thema

Baar und Schönknecht, Außerschulische Lernorte (2018): didaktische und methodische Grundlagen. Weinheim Base: Beltz Verlag.
 
Gehring, Wolfgang; Stinshoff, Elisabeth (Hrsg.) (2010): Außerschulische Lernorte des Fremdsprachenunterrichts. Braunschweig: Diesterweg.
 
Walz, Heidi (2012): Überall ist Sprache – außerschulische Lernorte verbinden. In: Frühes Deutsch 26, 5-9