Európsky deň jazykov „Oslavujeme jazykovú rôznorodosť Európy"

Európsky deň jazykov – už 18 rokov oslavujeme jazykovú rôznorodosť Európy! Viac o začiatkoch tohto dňa, prečo sa stal obľúbeným, čo prinesie rok 2019 a ako sa môžete 26. septembra zapojiť – s odkazmi na užitočné zdroje…
 

Prečo oslavovať jazyky?

Na svete sa hovorí približne 6000-7000 jazykmi, 225 z nich pochádza z Európy. Majorita svetového obyvateľstva používa iba niekoľko jazykov, väčšina je však používaná len pár tisícami alebo ich dokonca používa len hŕstka ľudí. V skutočnosti 96% jazykov používajú len 4% svetového obyvateľstva. Hoci monolingválny štýl života je často vnímaný ako norma, polovica až dve tretiny obyvateľstva je do určitého stupňa dvojjazyčná a dokonca nezanedbateľný počet ľudí je viacjazyčný. Viacjazyčnosť je teda bežnejšia ako monolingvizmus.

Vo veku 21 rokov sme použili približne 50 miliónov slov, hoci som si istý, že každý z nás pozná ľudí, ktorí k tejto štatistike prispeli oveľa viac… Už len z tohto dôvodu by mali byť jazyky oceňované, v skutočnosti existuje ešte veľa ďalších pádnych dôvodov.

Európsky deň jazykov sa koná každoročne 26. septembra. Je vynikajúcou príležitosťou ako zvýšiť povedomie o všetkých jazykoch zastúpených v dnešnej Európe a vyzdvihnúť ich spoločné znaky, rozdiely a niektoré z ich osobitostí. Predovšetkým je to ale oslava jedinečného jazykového kontextu Európy a popud pre ľudí všetkých vekových kategórii, v rôznych životných situáciách, naučiť sa k svojej vlastnej reči, vyjadrovať sa aj v inom jazyku (a byť pochopený). Počas dňa sa budú konať tisícky podujatí, ktoré sú zamerané na rôzne témy a cieľové skupiny, všetci majú rovnaký cieľ: podporovať učenie jazykov.

Aký je pôvod dňa, ktorý oslavuje jazyky?

Európsky deň jazykov, je jedným z priamych výsledkov Európskeho roka jazykov 2001, ktorý je spoločne koordinovaný Európskou radou a Európskou komisiou. Po úspechu roka jazykov sa Výbor ministrov Európskej rady rozhodol, vyhlásiť Európsky deň jazykov, ktorý sa bude oslavovať každoročne 26. septembra. Deň, ktorý „bude organizovaný samostatne a flexibilne podľa prianí a zdrojov členských štátov“, bol oficiálne vytvorený v roku 2002 s tromi špecifickými cieľmi: upozorniť verejnosť na význam učenia jazykov s cieľom podpory viacjazyčnosti a medzikultúrneho porozumenia; podporiť bohatú jazykovú a kultúrnu rôznorodosť Európy; podporiť celoživotné učenie jazykov na školách a aj mimo školy. Iniciatíva je silne podporovaná  Európskou radou, Európskou komisiou a jednotlivými členskými štátmi. Národné kontaktné centrá, ktoré sídlia v 48 krajinách podporujú Európsky deň jazykov, starajú sa o kontakty na usporiadateľov a média a distribuujú propagačné materiály Európskeho dňa jazykov.

 Prečo sa tento deň stal obľúbeným?

K obľúbenosti prispelo pravdepodobne veľa dôvodov ako aj podujatí – existujú určite dôležité faktory, ktoré viedli k zvyšujúcej sa obľube tohto dňa. V prvom rade je to predovšetkým zábava! Môže to byť jediný deň, kedy študenti vidia svojich učiteľov oblečených v krojoch iných krajín, alebo ako na zhromaždení školy v Glasgowe spievajú Marseillaisu! Tento deň má aj obrovský pedagogický význam. Je významnou príležitosťou ako lepšie spoznať rôzne jazyky a kultúry v našom bezprostrednom okolí. Bez ohľadu na to, či patríte k lingvistom alebo nie, veľa ľudí je skutočne fascinovaných inými jazykmi a dokonca naučenie sa pár nových slovíčok počas ochutnávajúceho kurzu môže byť začiatkom celoživotného nadšenia! Počas tohto dňa nejde len prevažne o hovorený jazyk, ale predovšetkým o hodnotu všetkých jazykov. Deti, ktoré hovoria niekoľkými jazykmi a pochádzajú z rôznych kultúr, sú počas tohto dňa často hviezdami, pretože môžu svojich spolužiakov naučiť jazyk, ktorý ovládajú a bežne sa ním v škole nehovorí. V roku 2018 bolo na oficiálnej webovej stránke EDJ zaregistrovaných 1,300 podujatí v 51 krajinách, ktoré každoročne zaznamenajú milióny kliknutí.

Hoci väčšinu podujatí organizujú školy, značný počet podujatí je koordinovaný jazykovými spolkami a kultúrnymi inštitúciami. Goetheho inštitút, British Council a Institut Français organizujú celosvetovo spolu s ďalšími kultúrnymi inštitútmi podujatia ku EDJ, podujatia sú organizované samostatne inštitútmi ako aj spoločne pod patronátom EUNIC (Spoločenstvo európskych kultúrnych inštitútov). S výnimkou Antarktídy je tento deň súčasťou všetkých kontinentov. Goetheho inštitút pri príležitosti EDJ zorganizoval v roku 2015 v 13 mestách Južnej Ameriky literárny flashmob!

Čo sa udeje v roku 2019?

Každoročne organizuje Európske centrum cudzích jazykov Európskej rady akciu ku EDJ. V roku 2017 bol vytvorený „svetový rekord“ počas EDJ v počte videí (2800), ktoré boli na tému jazykov.

Súťaž na tému „Prečo máš rád tento jazyk?“, vytvára náplň pre kreatívne a zábavné videá s celkovou dĺžkou 12 hodín. V roku 2018 ukázala akcia „Ako viacjazyčná je tvoja trieda/tvoje pracovné miesto?“ viacjazyčnosť Európy v praxi, tým, že predstavila jazykovú rôznorodosť tried a pracovísk Európy.

Jazyková výzva: 
Ako si dôverujete v cudzom jazyku?

V septembri 2019 pozývame všetkých, na prijatie tejto jazykovej výzvy: 51 provokatívnych zadaní úloh (budú zverejnené v máji na webovej stránke EDJ) dodáva odvahu študentom, aby vykročili zo svojej komfortnej zóny a aby využili početné možnosti, využitia jazyka mimo triedy. Poslednou úlohou vyzývame študentov, aby zaslali krátke video na tému „Čo zvládneš v cudzom jazyku?“. Výber z týchto videí budeme prezentovať na webovej stránke EDJ.

Pridajte sa – zdroje a súťaž

Pri príležitosti tohto dňa sa koná sa veľa podujatí– niekoľko príkladov:

 • semináre k viacjazyčnosti,
 • jazykové dni pre starších,
 • dni sociálnych médií pre menej rozšírené jazyky,
 • pokusy o svetové rekordy,
 • ochutnávacie kurzy,
 • Eurovision-súťaž v speve (v menšom rozsahu ako v televízií!),
 • viacjazyčné stretnutia,
 • jazykové kaviarne,
 • festival pre príbuzné jazyky,
 • poetry slams,
 • divadelné a tanečné predstavenia a čoraz častejšie tiež
 • "Speak-Dating"-podujatia!
Nové nápady a kreativita sú vždy vítané!
Webová stránka EDJ v 37 jazykoch ponúka rad rôznych ponúk a materiálov, ako možno tento deň oslavovať:
 • kalendár podujatí s aktivitami, ktoré sa konajú pri príležitosti oslavy tohto dňa;
 • fakty, čísla, propagačný materiál a veľa náučného o jazykoch;
 • online hry a kvízy, zamerané na testovanie poznatkov z hovorového a znakového jazyka: „spoznajte jazyk“- hry, slovné spojenia, palindrómy, jazykolamy a veľa ďalších príkladov z jazykového bohatstva Európy;
 • súťaže ako napr.:“Navrhnite tričko EDJ“ alebo vyhodnotenie najinovatívnejšieho podujatia pri príležitosti EDJ.
18. ročník Európskeho dňa jazykov z Vás pravdepodobne neurobí ihneď polyglota, ale účasť na ňom bude určite zábavným a obohacujúcim zážitkom!

ETS Banner © EFSZ Graz