Digitálna kompetencia Aké digitálne kompetencie potrebujú učitelia dnes?

Digitálna kompetencia pedagóga
© adobe.stock

Isté je, že všetci žijeme vo svete, v ktorom médiá zohrávajú významnú úlohu. Komunikujeme, vyhľadávame informácie, konzumujeme a bavíme sa na internete a na sociálnych sieťach. V pracovnom svete sú digitálne média nevyhnutnosťou, ale ich využitie na školách je kontroverzne diskutované.
 

Nemecká vláda sa rozhodla pre investície v oblasti digitálnych médií. Otázka, ako sa majú učitelia naučiť v budúcnosti s touto témou narábať, je veľmi naliehavá.

Digitálny dohovor o škole
 

Vďaka Digitálnemu dohovoru o škole a rozpočtu vo výške 5 miliárd eur budú školy v Nemecku čoskoro technicky lepšie vybavené. Do školských tried by mala pribudnúť wifi, nové notebooky a interaktívne tabule. Prostredníctvom online platforiem má byť podporované „spolupracujúce učenie“.
 
Podľa Ministerstva školstva a vzdelávania SRN: „Žiadne médium samostatne nezabezpečí dobré vzdelanie.“ Učitelia sú v tomto prípade veľmi dôležití, „musia mať dobrú kvalifikáciu, aby dokázali využívať digitálne média a boli schopní sprostredkovať digitálne kompetencie.“

Ak zadáte do internetového vyhľadávača ako je napr. Google termín „Digitálna kompetencia učiteľov“, vyhľadá od 750.000 až 2.8 milióna navrhovaných stránok. Ako sa teda orientovať?
 

Európsky rámec digitálnych kompetencií pre pedagógov

Európska komisia zverejnila v roku 2017 Európsky rámec digitálnych kompetencií pre pedagógov (DigCompEdu). Je k dispozícii v angličtine a Goetheho inštitút ho preložil do nemčiny. Digitalkompetenz © European Union 2017 Krajinské mediálne centrum Bádenska-Württembergska (LMZ) popisuje ciele DigCompEdu nasledovne:
 
„Európsky rámec digitálnych kompetencií pre pedagógov má slúžiť na to, aby si dokázali určiť úroveň svojich digitálnych kompetencií. Okrem toho ponúka výklad digitálnych kompetencií, ktoré budú potrebné pre občanov v budúcnosti. (…) To, že aj učitelia sa musia prispôsobiť svetu, ktorý sa stále viac a viac stáva digitálnym by malo byť samozrejmosťou.  Ale u väčšiny ide o získané kompetencie nie o novú metodiku, zároveň však musia čeliť spochybňovaniu tradičného obrazu učiteľa. Toto nie je pre mnohých učiteľov jediná prekážka, ktorú musia prekonať. Až keď ju prekonajú a začnú byť zvedaví na nové poznatky a otvorení zmenám, môžu začať s učebným procesom. Aby dosiahli tento cieľ je nevyhnutne potrebné, aby si boli vedomí skutočnosti, že ide o moderné vzdelanie budúcej generácie a budúcnosť spoločnosti a že táto zmena k digitálnej spoločnosti je potrebná.“

LMZ

Pedagógov taktiež vyzvali k ohodnoteniu a vylepšeniu svojich kompetencií.


 
 

Kompetenčné oblasti DIGCOMPEDU
 

DigCompEdu rozlišuje tri kompetenčné oblasti pre učiteľov v digitálnom svete:
  • odborná kompetencia pedagógov
  • pedagogická kompetencia pedagógov
  • kompetencie žiakov.

DigCompEdu Kompetenzrahmen © European Union 2017 Schéma sebahodnotenia DigCompEdu Matrix má pedagógom pomôcť zistiť aktuálnu úroveň, zorientovať sa a zistiť v akých oblastiach majú ďalej rozvíjať svoje kompetencie.

 Digitalkompetenz im Überblick
Digitale Kompetenzen im Überblick/Ausschnitt © European Union 2017


Pre uľahčenie sebahodnotenia boli navrhnuté motivujúce popisy úloh pre šesť rôznych úrovní kompetencií (A1/A2/B1/B2/C1/C2), ktoré sa orientujú podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyka (CEF):
 
Začiatočníci (A1) boli doposiaľ s digitálnymi médiami veľmi málo v kontakte a potrebujú pomoc s vybudovaním repertoáru digitálnych stratégií.

Objavitelia (A2) objavili digitálne média pre seba a začínajú ich používať aj v pracovnom prostredí, avšak bez rozsiahlejšieho alebo konzistentnejšieho nasadenia.

Zasvätenci (B1) používajú digitálne média v rôznych súvislostiach a na rôzne účely. Sústavne rozvíjajú svoje digitálne stratégie, aby boli lepšie pripravení na rôzne situácie.

Experti (B2) používajú množstvo digitálnych médií kompetentne, kreatívne a kriticky. Kontinuálne rozširujú repertoár digitálnych zručností.

Lídri (C1) majú široký repertoár flexibilných, komplexných a efektívnych digitálnych stratégií. Sú zdrojom inšpirácie pre ostatných.

Trendseteri (C2) ako experti v tejto oblasti sa zaoberajú otázkou vhodnosti bežných digitálnych a didaktických praktík. Vyvíjajú nové a inovatívne digitálne stratégie vo vyučovaní a sú príkladom pre iných ľudí.

Nástroje na sebahodnotenie
 

K rýchlemu sebahodnoteniu je k dispozícii test DigCompEdu Quick Check, ktorý je doteraz dostupný v staršej verzii po nemecky. Aktuálnejšia verzia je momentálne v dokončovacej fáze.


SELFIE - Tool für Schulen © European Union 2017 Pre školy a ďalšie inštitúcie je najnovšie k dispozícii nástroj, ktorý dokáže analyzovať používanie digitálnych technológií na vyučovaní a pre vzdelávacie účely. SELFIE = Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies / Sebahodnotenie efektívneho učenia prostredníctvom použitia inovatívnych vzdelávacích technológií.


SELFIE je bezplatný, užívateľsky priateľský a prispôsobivý nástroj na pomoc školám pri hodnotení aktuálneho stavu výučby v digitálnom veku. SELFIE zbiera anonymne názory žiakov, pedagógov a vedenia škôl o spôsobe použitia technológií na príslušných školách.

 

Ponuka pre DAF učiteľov na školách v zahraničí
 

Ako podporuje Goetheho inštitút digitálne kompetencie učiteľov nemčiny v zahraničí? Dva príklady:
 
DIP IN SOE

DIP in SOE © Goethe-Institut
Tento projekt podporoval v období od 2015 do 2017 učenie a vyučovanie na báze médií na školách v juhovýchodnej Európe (SOE). Pod mottom „digitálne-interkultúrne-projektovo orientované (DIP)“ vznikli v priebehu týchto troch rokov v Bulharsku, Bosne a Hercegovine, Grécku, Chorvátsku, Rumunsku a Srbsku Centrá kompetencie a ďalšieho vzdelávania na ktorých podporujú a vzdelávajú vyškolení učitelia (DaF a multiplikátori médií) svojich kolegov v oblasti multimediálneho vyučovania. Cieľom projektu je zavedenie vyučovacieho modelu na digitálnej báze na celkovo 12 pilotných školách. Bližšie informácie o výsledkoch tohto projektu nájdete tu.

 
EDDU

Projekt EDDU Thailand © Goethe-Institut „Vyučovať nemčinu úspešne a digitálne“ – projekt EDDU regiónu juhovýchodná Ázia (SAN) predstavuje nápady na vyučovanie ako učitelia môžu jednoducho a úspešne používať digitálne média vo vyučovaní a to síce primerane k technickým predpokladom na školách a so všetkými materiálmi, ktoré potrebujú. Pri EDDU sú učiteľom k dispozícii konkrétne nápady na vyučovanie od chatových aplikácií, sociálnych médií, videí, fotiek a iných digitálnych nástrojov k témam, ktoré sa nachádzajú v učebných materiáloch a ktoré žiakov zaujímajú.
Projekt EDDU © Goethe-Institut
Bližšie informácie k EDDU nájdete tu.