Tip do praxe
Koláž o Nemecku – Ponuka s rozšírenou realitou na použitie vo vyučovaní a samoštúdium

© Goethe-Institut e.V./ KIDS interactive

Koláž o Nemecku je aktualizovanou verziou a modernizáciou známeho posteru. Nová mapa Nemecka má prepracovaný vzhľad s rozšírenou realitou a zároveň svoju samostatnú aplikáciu s bohatou ponukou na učenie nemčiny a spoznávanie Nemecka ako krajiny s pestrou a dynamickou spoločnosťou a kultúrou.
 

Pôvod a vznik

Novým vydaním obľúbeného posteru o Nemecku, ktorý môžu učitelia celosvetovo využívať okrem iného aj pri vyučovaní reálií, je k dispozícií bezplatná, interaktívna digitálna ponuka pre celkovo cca. 13,45 miliónov študentov a študentiek učiacich sa nemčinu. Nový plagát ukazuje nielen obrázky dnešnej nemeckej spoločnosti, ale obsahuje tiež interaktívne prvky, ktoré odzrkadľujú spôsob využívania médií tínedžermi v Nemecku. Z tohto dôvodu pozostáva koláž  z dvoch navzájom interagujúcich dielov: z mapy Nemecka v modernom dizajne s interaktívnou rozšírenou realitou  a aplikáciou „Spoznaj Nemecko“ s pestrým obsahom a interaktívnymi cvičeniami. Na webstránke je možné zdarma si stiahnuť plagát spolu s aplikáciou.

Bild vom Poster © Goethe-Institut e.V./ KIDS interactive D-koláž je vytvorená pre študentov nemčiny vo veku 14-18 rokov, ale môže podnetne pôsobiť aj na dospelých študentov, ktorí chcú spoznať Nemecko digitálnou formou a popritom si vylepšiť svoje jazykové schopnosti. K dispozícii je šesť oblastí, ktoré sú vhodné na bádanie a (samo) štúdium. Témy pre jazykovú úroveň A2 sú: život v Nemecku, voľný čas a spoločenské angažovanie, ekológia a trvalá udržateľnosť, štúdium v Nemecku, múdre a kreatívne hlavy (osobnosti z vedy, kultúry a umenia) a práca v Nemecku. Interaktívne cvičenia a popisné média, ako krátke filmy, zabezpečujú pestrosť a umožňujú používateľom a používateľkám zlepšiť si obzvlášť slovnú zásobu ako aj porozumenie čítaného textu a počúvanie a zároveň sa dozvedieť viac o Nemecku z pohľadu mladých ľudí.


Aj keď je Nemecko koláž (teda plagát a aplikácia) primárne určená na samoštúdium, je vhodná aj na použitie pre učiteľov pri vyučovaní nemčiny ako cudzieho jazyka (DaF) a nemčiny ako druhého jazyka.
Beispiel Themen © Goethe-Institut e.V./ KIDS interactive

Ako použiť aplikáciu koláž o Nemecku na vyučovaní

Možnosti  použitia v DaF-/DaZ vyučovaní sú veľmi rôznorodé. Plagát samostatne, teda bez aplikácie je taktiež možné využiť. Pestrý výber obrázkov je možné využiť napr. ako podnet na diskusiu, aby študentky a študenti vo všeobecnosti hovorili o Nemecku a príslušných obrázkoch. Ak plagát visí v učebniach vo formáte  (A4 – A0) môžu cvičenia slúžiť na podporu motivácie študentov, aby boli počas vyučovania obzvlášť usilovní. Jednotlivé cvičenia možno urobiť v priebehu 5 minút s cieľom zlepšenia nielen komunikácie, ale aj znalostí nemeckých reálií.

Aplikáciu koláž o Nemecku je možné využiť počas vyučovania oveľa intenzívnejšie. Na našej webovej stránke nájdete bohatú ponuku bezplatných vyučovacích materiálov, ktoré pozostávajú z pracovných listov a metodických pokynov pre učiteľov.
Cloud-Bild © Goethe-Institut e.V./ Colourbox Použitie koláže pre skupiny študentov (úroveň A2) môže vyzerať napríklad takto: Študenti 8 triedy sa chcú viac dozvedieť o tom, ako nemecká mládež trávi voľný čas (Vyučovacia téma – voľnočasové aktivity). Cieľom učiteľa je sprostredkovať poznatky, slovnú zásobu a precvičiť počúvanie a hovorenie o (mladom) Nemecku.

Pedagóg a ôsmaci si zdarma nainštalovali aplikáciu "Spoznaj Nemecko" na svoje mobilné telefóny, iPhony alebo tablety/iPad. (Po inštalácii môžu byť cvičenia strímované alebo použité v offline režime). V triede okrem toho visí bezplatný plagát vo vhodnom veľkom formáte na stene (napr. A0), v menšom formáte (napr. A5-A4) je k dispozícii vo viacerých výtlačkoch, taktiež je k dispozícii na školských tabletoch alebo počítačoch vo formáte PDF alebo sa premieta na stenu. K tomu dostanú študentky a študenti pracovné listy na tému „Voľný čas a spoločenská zodpovednosť“ (PDF alebo výtlačky).
Beispiel Übungsformate © Goethe-Institut e.V./ KIDS interactive Študenti si skenujú pri otvorenej aplikácii plagát a robia cvičenia z aplikácie, učiteľ poskytne študentom inštrukcie ako s cvičeniami pracovať. K tomu je vhodná téma „Voľný čas a spoločenská zodpovednosť“ s podtémami „šport“, sociálna zodpovednosť“, „hudba a festivaly“ a „spolky“. Aplikácia ponúka rôzne formáty cvičení: krátke filmy, osemsmerovky, dva druhy slovno-obrázkových cvičení, vedomostné hádanky, 3D objekty a dva druhy obrázkových prezentácií (buď „iba“ texty na princípe „vedel si, že“ alebo so zvukom a textom).

Pracovné listy (a metodické pokyny pre učiteľov) dopĺňajú obsahy aplikácie metodicky a ponúkajú ďalšie možnosti precvičovania ako priraďovanie, konverzačné pomôcky na témy (šport, hudba, čestný úrad, atď.) a/alebo určitá gramatika v praxi, vedomostné hádanky a aplikácie, témy z oblasti pop-music, doplňovačky a oveľa viac.