Rýchly prístup:

Preskočiť priamo na obsah (Alt 1) Preskočiť priamo na hlavnú navigáciu (Alt 2)
DLL 1-16

Pre učiteľov nemčiny - V regióne Stredná a Východná Európa (MOE)
Deutsch lehren lernen

Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika, Maďarsko

Goetheho inštitút v Strednej a Východnej Európe ponúka od roku 2020 regionálne úspešnú sériu doškoľovacieho a vzdelávacieho programu „Naučiť sa učiť nemčinu“ (DLL). Pedagógovia z vyššie uvedených krajín sa môžu uchádzať o účasť na programe. Tým Vám chceme umožniť väčšiu flexibilitu pri výbere relevantných tém a živý profesionálny kontakt s kolegyňami a kolegami zo susedných krajín.


Ocenenie

Cena za DistancE-Learning v kategórii „Študijný program roka 2020“ Programu DLL bola v kategórii „Študijný program roka 2020“ udelená „Cena DistancE-Learning“.


Čo je DLL?

Inovatívna koncepcia DLL (Naučiť sa učiť nemčinu) bola vyvinutá s ohľadom na každodenné činnosti a výzvy, ktoré sú kladené na učiteľa v triede. Témy, ako je výučba  gramatiky a slovnej zásoby, fonetika, literatúra, sociálne formy sú integrované do koncepcie ďalšieho vzdelávania zameraného na nadobudnutie zručností a praktických skúseností.
Informačná brožúra-kooperácia vo vzdelávaní
Informačná brožúra-kooperácia s vysokými školami


Dobré dôvody na účasť v programe DLL

Prístup

Dozviete sa viac o didaktickom prístupe vo vzdelávaní, o projektoch analýzy praxe (PEPs) a metodicko-didaktických usmerneniach, ktoré poskytuje program DLL. 

Štandardy kvality

Program Naučiť sa učiť nemčinu® vyvinuli poprední vedci. Spoznajte naše základné štandardy kvality. 

© Goethe-Institut; DLL


Obsah

 • 12 vzdelávacích modulov (Nemčina ako cudzí jazyk: DLL 1 - 10; Nemčina ako druhý jazyk: DLL 15 + 16)
 • Materiály k samoštúdiu sú k dispozícii v tlačenej forme a online
 • Videozáznamy autentickej výučby nemčiny ako cudzieho jazyka/nemčiny ako druhého jazykainteraktive
 • Interaktívne spracovanie úloh na e-learningovej platforme Goetheho inštitútu
 • Súčasťou je glosár, návrhy na riešenie úloh a odkazy na ďalšiu odbornú literatúru

 •  
  Na tomto mieste si môžete pozrieť našu ukážkovú kapitolu a ukážkovú hodinu k modulu DLL 1

Na tomto mieste nájdete bližšie informácie o obsahu jednotlivých modulov:

O tom, ako prebieha vyučovanie, rozhodujeme my, učitelia. Čo nás pri tom ovplyvňuje? Čo si predstavujeme pod pojmom dobré vyučovanie? Čo je osobitnou výzvou pre učiteľa? Akým spôsobom môžeme v triede navodiť motivujúcu atmosféru bez stresu, podporujúcu proces učenia? Ako riadime výučbové procesy a ako podporujeme žiakov/študentov pri učení? Ako sa my, učitelia môžeme ďalej profesionálne rozvíjať?

Autori:
Prof. Dr. Michael Legutke (Univerzita Justusa Liebiga Gießen)
Dr. Michael Schart (Univerzita Keio Tokyo) 
Vyučovacie procesy a procesy učenia ovplyvňujú samotní žiaci/študenti tým, čo do vyučovacieho procesu a procesu učenia vnášajú. Čím lepšie svojich žiakov/študentov spoznáme, tým viac im môžeme prispôsobiť vyučovanie, podporovať ich a pomáhať im pri učení.
 
Autorky:
Prof. Dr. Britta Hufeisen *
Dr. Johanna Klippel *
Dr. Lina Pilypaityte *
Sandra Ballweg *, M.A.
Sandra Drumm *, M.A.
 
* Odbor Výskum viacjazyčnosti, Nemčina ako cudzí a druhý jazyk, Inštitút jazykovedy a literárnej vedy na Technickej univerzite Darmstadt 
Tento modul sa venuje samotnému jazyku, ktorý vyučujeme. Čo je charakteristické pre nemčinu ako cudzí jazyk v oblasti lexiky, gramatiky, fonetiky a pragmatickosti? Čo musím vedieť, aby som mohol žiakom/študentom vysvetliť, ako funguje nemčina a ako úspešne komunikovať? Ako sa nemecký jazyk prezentuje v učebných materiáloch a akým spôsobom môže učiteľ najlepšie sprostredkovať slovnú zásobu, gramatiku a fonetiku?
 
Autori:
Prof. Dr. Hans Barkowski *
Dr. Patrick Grommes (Inštitút germanistiky I, Univerzita Hamburg)
Dr. Franziska Wallner *
Dr. Britta Winzer-Kiontke *
Beate Lex *
Sara Vicente (Odbor Výskum viacjazyčnosti a Nemčina ako cudzí a druhý jazyk, Technická univerzita Darmstadt)
 
* Inštitút zahraničnej germanistiky. Nemčina ako cudzí a druhý jazyk, Univerzita Jena 
Úlohy, cvičenia a interakcie v triede umožňujú učiť sa vystupovať v cudzom jazyku. Ako to prebieha v procese modernej jazykovej výučby, na to poukazuje tento modul na príklade zručností hovorenie a písanie.
 
Autori:
Prof. Dr. Hermann Funk *
Dr. Christina Kuhn *
Dr. Dirk Skiba *
Dorothea Spaniel-Weise *
Dr. Rainer Wicke (Centrála pre zahraničné školstvo (ZfA), Spolkový správny úrad v Kolíne nad Rýnom)
 
* Inštitút zahraničnej germanistiky. Nemčina ako cudzí a druhý jazyk, Univerzita Jena 
Učebné materiály a médiá zohrávajú kľúčovú úlohu vo vyučovaní. Tento modul poukazuje na príklade zručností počúvanie a čítanie, ako vyzerajú moderné učebné materiály, ako sa používajú a ako ich možno didaktizovať.
 
Autori:
Prof. Dr. Dietmar Rösler (Nemčina ako cudzí a druhý jazyk, Univerzita
Gießen)
Prof. Dr. Nicola Würffel (Didaktika médií, Vysoká škola pedagogická, Heidelberg) 
O čo sa opierame pri plánovaní vyučovania, z akých koncepcií učebných cieľov/zručností pritom vychádzame? Ako plánujeme hodinu, aké sú zmysluplné postupnosti jednotlivých fáz vyučovania? Spôsob, ako plánujeme vyučovaciu hodinu, ovplyvňujú rámcové smernice a didakticko-metodické princípy. V tomto module sa oboznámite s aktuálnymi trendami, ktoré ovplyvňujú každodennú prácu učiteľa, ako aj s novinkami v oblasti plánovania vyučovania.
 
Autori:
Prof. Dr. Rüdiger Grotjahn (Výskum výučby jazykov, Porúrska univerzita Bochum)
Prof. Dr. Karin Kleppin (Výskum výučby jazykov, Porúrska univerzita Bochum)
Dr. Imke Mohr (Goetheho inštitút Mníchov,  Spolupráca vo výučbe nemčiny)
Karin Ende (Goetheho inštitút Mníchov, Spolupráca vo výučbe nemčiny) 
Akú funkciu má skúšanie, testovanie a evaluácia a aké princípy a normy má spĺňať? Ako si vypracúvame skúšobné úlohy pre vlastné vyučovanie? Ako možno začleniť výsledky evaluácie do učebného procesu? Nový modul dáva odpoveď na tieto otázky.
 
Autori:
Prof. Dr. Rüdiger Grotjahn ( Výskum výučby jazykov, Porúrska univerzita Bochum)
Prof. Dr. Karin Kleppin ( Výskum výučby jazykov, Porúrska univerzita Bochum) 
V centre pozornosti sú napr. procesy osvojovania si jazyka u detí, vývojovo-psychologické aspekty raného učenia sa a predovšetkým metodicko-didaktické aspekty vyučovania detí.
 
Autori:
Angelika Lundquist-Mog
Beate Widlok 
Nemčina ako cudzí jazyk pre mládež je určená učiteľom nemčiny ako cudzieho jazyka, ktorí vyučujú mladých ľudí vo veku od 12 do 19 rokov.
 
Modul sa zaoberá najnovšími vedeckými poznatkami a vysvetľuje kognitívne, fyzické, sociálne a jazykové  vývojové procesy u mladých ľudí a ich význam pre učenie sa jazyka. Z výsledkov ankety medzi mladými ľuďmi vyplýva, že pri učení sa zohráva veľkú úlohu motivácia a ako si mladiství predstavujú dobrú učiteľku / dobrého učiteľa.
 
Autorky:
Dorothé Salomo
Dr. Imke Mohr (Goetheho inštitút) 
Tento modul sa zaoberá otázkou, ako môžeme podporovať jazykové zručnosti aj pri výučbe odborných predmetov. „Jazykové vzdelávanie vo všetkých predmetoch“ sa neobracia len na pedagógov, u ktorých je v triedach významný podiel detí s migračným pozadím, ale poukazuje na spôsoby všeobecnej podpory nemčiny ako vyučovacieho jazyka vo všetkých predmetoch. Tematizujú sa tu aj príbuzné čiastkové oblasti ako interkultúrne učenie a viacjazyčnosť. Pomocou videonahrávok a rozhovorov sa diskutuje o rôznych príkladoch zo školskej praxe.
 
Autori:
Melanie Beese, Dr. Claudia Benholz, Christoph Chlosta, Erkan Gürsoy, Dr. Beatrix Hinrichs, Dr. Constanze Niederhaus, Sven Oleschko, (Univerzita Duisburg-Essen, Nemčina ako druhý a cudzí jazyk (DaF/DaZ)) 

Študovať s DLL


Aj vo Vašej krajine:
 
 • Možnosť vytvorenia DLL kooperácií medzi vysokými školami a Goetheho inštitútom na podporu univerzitného štúdia Nemčiny ako cudzieho jazyka a ďalšieho vzdelávania
 • Na celom svete už vzniklo viac ako 40 kooperácií s vysokými školami
 • Bilaterálne alebo trilaterálne dohody (zahraničná vysoká škola / Goetheho inštitút alebo zahraničná vysoká škola /  Goetheho inštitút / Univerzita Friedricha Schillera Jena)
Kontaktujte nás alebo Váš Goetheho inštitút v mieste bydliska. Radi Vám poradíme.

 


Postup a predpoklady

1. Vyberiete si jeden z desiatich modulov:
 • DLL   1: Pedagogické zručnosti a spôsob výučby
 • DLL   2: Ako sa učí cudzí jazyk nemčinu?
 • DLL   3: Nemčina ako cudzí jazyk
 • DLL   4: Úlohy, cvičenia a interakcie
 • DLL   5: Učebné materiály a médiá
 • DLL   6: Učebné osnovy a plánovanie výučby
 • DLL   7: Skúšanie, testovanie, evaluácia
 • DLL   8: Nemčina ako cudzí jazyk pre deti
 • DLL 10: Nemčina ako cudzí jazyk pre mládež
 • DLL 16: Jazykové vzdelávanie vo všetkých predmetoch
2. Prihlásite sa online, pomocou formulára a včas Vám oznámime výsledky výberu. 

3. Po zaplatení a krátko pred začiatkom kurzu Vám sprístupníme Vaše študijné materiály na e-learningovej platforme. Osvojovanie si obsahu prebieha v skupinách (oboje online). Vďaka tomu môžete profitovať z flexibility samoštúdia a súčasne si môžete vymieňať názory s účastníkmi Vašej regionálnej skupiny a navzájom sa podporovať. Kvalifikovaná lektorka / kvalifikovaný lektor Vám pritom budú pomáhať.

Aktivity:
 • Týždenná pracovná záťaž je približne  10 hodín.
 • Úlohy môžete spracovávať individuálne na online platforme. 
 • Niektoré úlohy sa spracúvajú skupinovo, musíte pri nich spolupracovať s ostatnými účastníkmi. Skupinové úlohy sú povinné. 
 • Termín na odovzdanie spracovaných úloh je vždy v nedeľu.Nové úlohy na nasledujúci týždeň sa zverejňujú už v piatok.

4. Na záver každého modulu sa realizuje Projekt analýzy v praxi (PEP). S dvomi ďalšími účastníkmi vytvoríte otázky k určitému aspektu vyučovania, pomocou ktorých budete skúmať vlastné vyučovacie hodiny. Projekt aplikujete vo vyučovaní, v trojici ho vyhodnotíte  a spoločne ho online predstavíte ostatným účastníkom. Napokon ho ukončíte vo forme písomnej dokumentácie.

5. Každý kurz je doplnený jednodňovým prezenčným seminárom vo Vašej krajine. Toto podujatie sa koná buď v Goetheho inštitúte vo Vašej krajine alebo ako živý online-seminár (Adobe Connect). Pred zahájením kurzu Vás o tom budeme informovať.

6. Doba trvania jedného modulu: 12 týždňov

7. Týždenné pracovné zaťaženie: 10 hodín

8. Potvrdenie o účasti získate, ak ste:
 • vypracovali 80% online úloh. 
 • so svojou skupinou naplánovali PEP-projekt, zrealizovali ho vo svojom vyučovaní, spoločne ho vyhodnotili a predstavili ho ostatným účastníkom (Adobe Connect)
 • PEP-projekt zdokumentovali.
 • ukončené vysokoškolské vzdelanie v humanitných alebo spoločenských vedách 
 • jazykové znalosti nemčiny na úrovni B2 
 • bydlisko v jednej z týchto krajín: Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika, Maďarsko
 • Ideálne by bolo, ak by ste mohli určité úlohy implementovať vo vlastnom vyučovaní. Ak to nie je možné, radi Vám poskytneme tipy na spracovanie príslušných úloh.
Náklady na jeden modul sú 150,- € (platí sa v príslušnej národnej mene). Môžete požiadať o čiastočné štipendium (pozri formulár žiadosti). 
 Jar 2022

21. február - 15. máj 2022

Moduly DLL 1,2,3,7,10

Prihlášky posielajte do: 16. januára 2022

Jeseň 2022

12. september -  04. december 2022
Moduly DLL 4,5,6,8

Každý modul trvá 12 týždňov a týždenná pracovná záťaž predstavuje 10 hodín.
 

Kontakt