Ďalšie vzdelávanie na Slovensku

Ďalšie vzdelávanie na Slovensku © Miro Nôta

NAUČIŤ SA UČIŤ NEMČINU

Potreba ďalšieho vzdelávania učiteľov je v celosvetovom merítku stále heterogénnejšia. Didaktické znalosti a jazykové predpoklady vyučujúcich sú rôzne, rovnako ako miesta výučby a skupiny študentov. Rámcové podmienky kvalifikácie učiteľov sú taktiež dosť odlišné. K cieľovej skupine osôb, pre ktoré je určená kvalifikácia Goetheho inštitútu, sa najnovšie pripájajú učitelia na partnerských školách v rámci iniciatívy „Školy – partneri budúcnosti“.

Goetheho inštitút zohľadňuje tento vývoj, a preto po obsahovej a vedeckej stránke modifikuje svoj doterajší program diaľkového vzdelávania Výučba nemčiny v teórii a praxi, ktorý vznikol v spolupráci s Univerzitou Kassel a Nemeckým inštitútom dištančného vzdelávania DIFF. Jeho nová podoba bola vypracovaná skupinou zloženou zo spolupracovníkov oddelení Goetheho inštitútu Didaktika ďalšieho vzdelávania (Karin Ende, Dr. Imke Mohr) a členov Jazykovej rady Goetheho inštitútu (Prof. Dr. Hans Barkowski, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Prof. Dr. Rüdiger Grotjahn, Ruhr-Universität Bochum, Prof. Dr. Britta Hufeisen, Technische Universität Darmstadt a Prof. Dr. Michael Legutke, Justus-Liebig-Universität Gießen).

Cyklus ďalšieho vzdelávania Naučiť sa učiť nemčinu (DLL) sa vyznačuje inovačným didaktickým prístupom k ďalšiemu vzdelávaniu. Zohľadňuje aktuálny stav predmetu nemčina ako cudzí jazyk, nový vývoj v didaktike predmetu, resp. didaktike ďalšieho vzdelávania, aktuálne európske vzdelavacie štandardy a celosvetovo pozmenené požiadavky na kvalifikáciu vyučujúcich.
 
Program DLL je určený vyučujúcim na základných a stredných školách vo vzdelávaní dospelých, s ukončeným vysokoškolským vzdelaním a (aspoň minimálnymi) skúsenosťami s výučbou.  
Učitelia môžu rozšíriť svoje vedomosti o výučbe a učení sa jazykov nadobudnuté pri vysokoškolskom štúdiu a zlepšiť svoje vyučovacie kompetencie.
DLL je kombinované dalšie vzdelávanie, ktoré prebieha buď úplne individuálne pomocou učebných materiálov, alebo kooperatívne na platforme Moodle. V prípade druhého modelu je povinnosťou prihlásiť sa na kurz na niektorom z Goetheho inštitútov či na vysokej škole s príslušnou ponukou. Prezenčné fázy sa striedajú so samoštúdiom a vedú k projektom, v ktorých je výučba analyzovaná na základe individuálnych otázok. 
DLL prináša úlohy vedúce k systematickému skúmaniu a reflexiu výučby prostredníctvom záznamov výučby nemčiny z troch kontinentov. Tieto videá sú východiskom pre pochopenie výučby a prispievajú kritickým skúmaním pedagogických koncepcií a koncepcií didaktiky odborného predmetu k rozvoju vlastnej prefesionalizácie.  
DLL umožňuje účastníkom každého modulu systematicky pozorovať a reflektovať výučbu iných učiteľov i tú vlastnú. Projekty zamerané na analýzu praxe, vychádzajúce z učebnej dokumentácie, tvoria východisko pre pochopenie výučby a prehĺbenie vlastnej prefesionalizácie kritickým skúmaním pedagogických koncepcií a koncepcií didaktiky odborného predmetu. 
DLL pozostáva zo štandardizovaných programov a ponúka možnosť vytvárať nové zoskupenia modulov, programy či jednotlivé aktivity šité presne na mieru cieľovej skupine. Plánujú sa štandardizované programy BASIS, NADSTAVBA a ŠPECIÁL.

Program BASIS zahŕňa šesť modulov:
  • Modul 1: Kompetencie učiteľa a prispôsobenie výučby
  • Modul 2: Učenie sa cudzích jazykov
  • Modul 3: Nemčina ako cudzí jazyk
  • Modul 4: Úlohy, cvičenia a interakcie
  • Modul 5: Učebné materiály a médiá
  • Modul 6: Osnovy a plánovanie vyučovania
"Veľmi oceňujem pomoc  pri výbere učebnice Aufgaben, Übungen, Interaktion z radu Deutsch Lehren Lernen, ktorá mi výrazne pomohla pri príprave na povolanie učiteľa. Učebnica obsahuje mnoho konkrétnych cvičení, či úloh pre študentov. Poukazuje na ich výhody a nevýhody, upozorňuje čoho  sa musí učiteľ pri vyučovaní vystríhať. Je písaná v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky. Na záver každej kapitoly je uvedená sekvencia z reálneho vyučovania, s poznámkami vyučujúceho, čo môže vynikajúco slúžiť ako inšpirácia  a pomoc pri realizovaní vyučovania." Mgr. Ľubica Polnerová

"Seminár DLL bol pre mňa veľmi inšpiratívny. Dostala som veľa nových podnetov, ktoré by som určite chcela vyskúšať na vyučovaní. Nebola to žiadna nudná teória, ako som sa najrpv obávala.“

„Tento seminár by som určite odporúčala aj ostatným učiteľom. Mám pocit, že je to neuveriteľné, ako veľa sme sa počas tohto semináru naučili. "

“Rozhodne sa chcem zúčastniť aj ďalších seminárov DLL. Mojou najväčšou motiváciou bolo, keď som videla, že sa v mojom vyučovaní niečo zmenilo- žiaci dostali viac povinností a ja sa im snažím byť oporou a nie vševedom. Vďaka tomu sú žiaci viac zúčastnení na procese učenia.“


 
Termíny budú zverejnené dodatočne.