Ďalšie vzdelávanie na Slovensku

Ďalšie vzdelávanie na Slovensku © Miro Nôta

NAUČIŤ SA UČIŤ NEMČINU

Potreba ďalšieho vzdelávania učiteľov je v celosvetovom merítku stále heterogénnejšia. Didaktické znalosti a jazykové predpoklady vyučujúcich sú rôzne, rovnako ako miesta výučby a skupiny študentov. Rámcové podmienky kvalifikácie učiteľov sú taktiež dosť odlišné. K cieľovej skupine osôb, pre ktoré je určená kvalifikácia Goetheho inštitútu, sa najnovšie pripájajú učitelia na partnerských školách v rámci iniciatívy „Školy – partneri budúcnosti“.

Goetheho inštitút zohľadňuje tento vývoj, a preto po obsahovej a vedeckej stránke modifikuje svoj doterajší program diaľkového vzdelávania Výučba nemčiny v teórii a praxi, ktorý vznikol v spolupráci s Univerzitou Kassel a Nemeckým inštitútom dištančného vzdelávania DIFF. Jeho nová podoba bola vypracovaná skupinou zloženou zo spolupracovníkov oddelení Goetheho inštitútu Didaktika ďalšieho vzdelávania (Karin Ende, Dr. Imke Mohr) a členov Jazykovej rady Goetheho inštitútu (Prof. Dr. Hans Barkowski, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Prof. Dr. Rüdiger Grotjahn, Ruhr-Universität Bochum, Prof. Dr. Britta Hufeisen, Technische Universität Darmstadt a Prof. Dr. Michael Legutke, Justus-Liebig-Universität Gießen).

Nový cyklus ďalšieho vzdelávania Naučiť sa učiť nemčinu (DLL) sa vyznačuje inovačným didaktickým prístupom k ďalšiemu vzdelávaniu. Zohľadňuje aktuálny stav predmetu nemčina ako cudzí jazyk, nový vývoj v didaktike predmetu, resp. didaktike ďalšieho vzdelávania, aktuálne európske vzdelavacie štandardy a celosvetovo pozmenené požiadavky na kvalifikáciu vyučujúcich.
 
Program DLL je určený vyučujúcim na základných a stredných školách vo vzdelávaní dospelých, s ukončeným vysokoškolským vzdelaním a (aspoň minimálnymi) skúsenosťami s výučbou.  
Učitelia môžu rozšíriť svoje vedomosti o výučbe a učení sa jazykov nadobudnuté pri vysokoškolskom štúdiu a zlepšiť svoje vyučovacie kompetencie.
DLL je kombinované dalšie vzdelávanie, ktoré prebieha buď úplne individuálne pomocou učebných materiálov, alebo kooperatívne na platforme Moodle. V prípade druhého modelu je povinnosťou prihlásiť sa na kurz na niektorom z Goetheho inštitútov či na vysokej škole s príslušnou ponukou. Prezenčné fázy sa striedajú so samoštúdiom a vedú k projektom, v ktorých je výučba analyzovaná na základe individuálnych otázok. 
DLL prináša úlohy vedúce k systematickému skúmaniu a reflexiu výučby prostredníctvom záznamov výučby nemčiny z troch kontinentov. Tieto videá sú východiskom pre pochopenie výučby a prispievajú kritickým skúmaním pedagogických koncepcií a koncepcií didaktiky odborného predmetu k rozvoju vlastnej prefesionalizácie.  
DLL umožňuje účastníkom každého modulu systematicky pozorovať a reflektovať výučbu iných učiteľov i tú vlastnú. Projekty zamerané na analýzu praxe, vychádzajúce z učebnej dokumentácie, tvoria východisko pre pochopenie výučby a prehĺbenie vlastnej prefesionalizácie kritickým skúmaním pedagogických koncepcií a koncepcií didaktiky odborného predmetu. 
DLL pozostáva zo štandardizovaných programov a ponúka možnosť vytvárať nové zoskupenia modulov, programy či jednotlivé aktivity šité presne na mieru cieľovej skupine. Plánujú sa štandardizované programy BASIS, NADSTAVBA a ŠPECIÁL.

Program BASIS zahŕňa šesť modulov:
  • Modul 1: Kompetencie učiteľa a prispôsobenie výučby
  • Modul 2: Učenie sa cudzích jazykov
  • Modul 3: Nemčina ako cudzí jazyk
  • Modul 4: Úlohy, cvičenia a interakcie
  • Modul 5: Učebné materiály a médiá
  • Modul 6: Osnovy a plánovanie vyučovania
"Seminár DLL bol pre mňa veľmi inšpiratívny. Dostala som veľa nových podnetov, ktoré by som určite chcela vyskúšať na vyučovaní. Nebola to žiadna nudná teória, ako som sa najrpv obávala.“

„Tento seminár by som určite odporúčala aj ostatným učiteľom. Mám pocit, že je to neuveriteľné, ako veľa sme sa počas tohto semináru naučili. "

“Rozhodne sa chcem zúčastniť aj ďalších seminárov DLL. Mojou najväčšou motiváciou bolo, keď som videla, že sa v mojom vyučovaní niečo zmenilo- žiaci dostali viac povinností a ja sa im snažím byť oporou a nie vševedom. Vďaka tomu sú žiaci viac zúčastnení na procese učenia.“


 
V septembri 2018 sa začína v Bratislave ďalší modul základného programu Ako učiť nemčinu. Názov pripravovaného modulu je: Príprava školských vzdelávacích programov pre predmet nemecký jazyk a plánovanie vyučovacích hodín (upravený slovenský názov pre modul č.6). V tomto kurze sa budeme zaoberať najmä nasledovnými otázkami: Ktoré vonkajšie faktory ovplyvňujú plánovanie vyučovania? (kapitola 1) Ako naplánujem svoje vyučovanie so zreteľom na koncepty uvedené v kapitole 1 a so zohľadnením aktuálnych metodicko-didaktických princípov? (kapitola 2)

Kombinované vzdelávanie pozostávajúce z prezenčnej a online fázy je vhodné pre učiteľov všetkých stupňov (základná, stredná škola, vzdelávanie dospelých), ako aj pre študentov posledných ročníkov magisterského štúdia, ktorí praxujú na školách, v jazykových centrách atď. Vítaní sú aj učitelia, ktorí chcú po dlhšej prestávke opäť vstúpiť do učiteľského povolania a hľadajú nové impulzy a nápady.

Program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je 15.

Termíny
Modul : Príprava školských vzdelávacích programov a plánovanie vyučovacích hodín
1. Onlinefáza
(3 týždne)
18. september 2018 - 9. október 2018
2. Prezenčná fáza (8 hodín, Bratislava) piatok 28. septembra 2018
3. Onlinefáza – Samostatná fáza (5 týždňov) 9. októbra – 13. novembra 2018
4. Prezenčná fáza 2 (8 hodín, Bratislava) piatok 9. novembra 2018
5. Onlinefáza – Spracovanie projektov (2 týždne) 9. novembra – 30. novembra 2018
Vyhodnotenie semináru, prezentácie projektov
(4 hodiny, Bratislava)
piatok 30. novembra 2018

 
Cena za kurz je 15 € a zahŕňa nasledovné náklady:  knihu (v hodnote 17 €), cestovné náklady, pobyt a občerstvenie v Bratislave počas prezenčných fáz, ktoré hradí Goetheho inštitút.

Počet účastníkov je obmedzený.

Dátum prihlásenia: do 12.9.2018

Vo Vašej prihláške nám pošlite, prosím, bližšie informácie k Vášmu štúdiu, praxi a krátku informáciu, o tom, prečo ste si vybrali tento seminár.

Prihlášky zasielajte na: 
Simona.Jonnerova@.goethe.de

Kontakt a informácie k  DLL:

Karin Rózsová Wolfová, tútorka, koordinátorka projektu
Alexandra Hučeková, tútorka
Monika Rybáriková, tútorka