Občianske vzdelávanie v cudzom jazyku: Priestor na rozhovory o rozmanitosti a jedinečnosti

 

© IPAO
 
Zodpovednosť nás rodičov, nás občanov a v neposlednom rade aj nás učiteľov a školy, kde sa deti vyvíjajú nielen fyzicky a kognitívne, ale aj emocionálne, sociálne a duchovne. Úlohou vzdelávania je okrem sprostredkovania vedomostí vytvárať učebné situácie, ktoré prispejú k rozvoju žiackych osobností - ich osobných, ako aj sociálnych a občianskych kompetencií a pripravia ich na život v (plurikultúrnej a mnohojazyčnej) spoločnosti.

 
Prostredníctvom cudzieho jazyka a poznania kultúry danej krajiny sa u učiacich sa rozvíja interkultúrna kompetencia a pochopenie inakosti. Našim cieľom je vytvoriť učebný materiál, ktorý prepojí spoločenskovedné obsahy s cudzojazyčnou edukáciou. Je určený pre žiakov a žiačky na druhom stupni základných škôl s jazykovou úrovňou A2 a vyššie (podľa SERR) a obsahuje tak personalizované úlohy, ktoré sú zamerané  na uvedomenie seba v spoločenstve, ako aj interaktívne úlohy vedúce k budovaniu medziľudských vzťahov, k rozvoju demokratického zmýšľania, občianskej zodpovednosti, či k poznaniu a oceneniu ľudskej rozmanitosti. Pridanou hodnotou tohto materiálu je, že sa žiaci a žiačky učia cudzí jazyk a zároveň rozvíjajú svoje občianske a životné kompetencie v dôvernom prostredí školskej triedy, a tým sa pripravujú na reálny občiansky a sociálny život v rôznych kultúrach.

 
Východiskovým materiálom je metodická príručka na občiansku náuku, mediálnu a etickú výchovu pre ZŠ a SŠ – Školy, ktoré menia svet, ktorú vydal Inštitút pre aktívne občianstvo (IPAO). V spolupráci s IPAO sme metodickú príručku preložili do nemeckého jazyka a je k dispozícii učiteľom, ktorí pracujú so žiakmi a žiačkami na druhom stupni ZŠ alebo na SŠ s jazykovou úrovňou B1-C1.

Metodickú príručku v nemeckom jazyku si môžete stiahnuť tu.

V roku 2022 plánujeme jednotlivé didaktické postupy z metodickej príručky prepracovať a vytvoriť nový učebný materiál s pracovnými listami pre žiakov a žiačky ZŠ s jazykovou úrovňou A2 a metodicko-didaktickými odporúčaniami pre učiteľov a učiteľky. Nebudú chýbať ani školenia pripravované v spolupráci s IPAO, na ktorých sa budú môcť učitelia a učiteľky zážitkovým a interaktívnym spôsobom oboznámiť s učebným materiálom. 
Zapojte sa!
Ak Vás táto téma zaujala a učíte nemčinu na druhom stupni ZŠ (7.-9. ročník), pozývame Vás na školenie, ktoré sa bude konať 25. a 26. augusta 2022. Viac informácií o podujatí nájdete tu.Účasť na seminári je bezplatná, ubytovanie a strava budú zabezpečené. Prihlášky adresujte na Anastazia.Soltysova@goethe.de do 31.7.2022.