Support form
ห้องสมุด

If you are having difficulties using BibToGo, please contact us via the form below. We would be happy to help you. 

* ต้องระบุ
เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้วมาที่เรา ถือว่าเป็นการยินยอมให้เราใช้ข้อมูลสำหรับการตอบคำถามและติดต่อกลับ ทั้งนี้คุณสามารถยกเลิกการยินยอมได้โดยส่งอีเมลมาแจ้งเราที่ library-bangkok@goethe.de. แล้วเราจะทำการลบข้อมูลของคุณ โดยปกติข้อมูลของคุณจะถูกลบไปหลังการตอบคำถามหรือในกรณีที่ไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้

นโยบายความเป็นส่วนตัว