พันธมิตรห้องสมุด

Servicio para bibliotecarios Foto: © Goethe-Institut

ห้องสมุดมีการจัดนิทรรศการ ให้ข้อมูลวิชาการ และร่วมมือกับพันธมิตรห้องสมุด

เรายินดีให้ความร่วมมือกับห้องสมุด สมาคมห้องสมุด หรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 

ในประเทศไทย ห้องสมุดร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ จัดสัมมนาด้านสารสนเทศ