ข้อเสนอของพวกเรา

บริการยืม-คืน

ห้องสมุดยินดีต้อนรับให้บุคคลทั่วไปเข้าใช้บริการและใช้สื่อต่างๆภายในห้องสมุดโดยไม่เสียค่าเข้า (กรณีต้องการยืมสื่อออกจากห้องสมุด จำเป็นต้องสมัครสมาชิก)

ห้องสมุดออนไลน์

ห้องสมุดออนไลน์เป็นห้องสมุดดิจิทัลของสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ผู้ใช้บริการสามารถยืมสื่อต่างๆในรูปแบบดิจิทัลได้

ทุนสนับสนุนการแปล

โครงการสนับสนุนการแปลของสถาบันเกอเธ่ให้การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานแปลของนักเขียนเยอรมันเป็นภาษาอื่นๆ 

บริการสำหรับพันธมิตรห้องสมุด

กิจกรรม ข้อมูลทางวิชาการ และความร่วมมือกับพันธมิตรห้องสมุด