ให้บริการทางด้านการแปลเอกสาร

การให้บริการ

  • ให้คำปรึกษาการจัดเตรียมเอกสาร (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
  • แปลเอกสารโดยล่ามที่ได้รับการรับรอง
  • ยื่นรับรองเอกสารที่สถานทูต
  • ทำนัดการยื่นขอวีซ่า
  • กรอกหนังสือหนังสือมอบอำนาจ (ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการกรอกใบมอบอำนาจสำหรับลูกค้าที่แปลกับทางสถาบัน) 
 
ในส่วนของเอกสารแปลอื่นๆ สามารถสอบถามค่าธรรมเนียมในการแปลได้โดยตรงกับทางสถาบันหรือผ่านทางอีเมล์
 
• หมายเหตุ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายแปลของสถาบันเกอเธ่โดยตรง ฝ่ายแปลของสถาบันเกอเธ่ไม่มีตัวแทนยืนรับงานหน้าสถานทูตเยอรมัน หรือที่ทะเบียนกลางนางเลิ้ง! โปรดหลีกเลี่ยงการใช้บริการดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องความผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องในการแปล  
  
การแปลเอกสาร


เอกสารทั้งหมดที่เป็นภาษาไทยจะต้องได้รับการแปลเป็นภาษาเยอรมัน จากล่ามที่ผ่านการสาบานตนในประเทศเยอรมนีและได้รับการรับรองจากทางสถานทูต นอกจากนั้นแล้วเอกสารจะต้องผ่านการประทับตรารับรองความถูกต้องและรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงจากสถานทูตเยอรมนีก่อนที่จะนำไปยื่นให้กับหน่วยงานราชการในประเทศเยอรมนี

ฝ่ายแปลเอกสาร/สถาบันเกอเธ่ ให้บริการทางด้านการแปลเอกสารไทย-เยอรมัน และเยอรมัน-ไทย ให้คำปรึกษา และการจัดเตรียมเอกสาร การกรอกหนังสือมอบอำนาจ  ยื่นรับรองเอกสารที่สถานทูต การทำนัดยื่นขอวีซ่า ฯลฯ ไปจนถึงการแปลนอกสถานที่ในศาล หรือการเจรจาทางด้านธุรกิจ โดยล่ามที่ผ่านการสาบานตนต่อหน้าศาลในเยอรมนีและได้รับการยอมรับจากสถานทูต

การจดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมนี/ประเทศไทย

เอกสารที่ใช้ยื่นในการขอจดทะเบียนสมรสทั้งในเยอรมนีและในประเทศไทยจะใช้เอกสารประเภทเดียวกัน โดยเอกสารที่ใช้ควรเป็นเอกสารตัวจริงหรือสำเนาที่ได้รับการรับรองความถูกต้องจากอำเภอ เอกสารจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ชำรุดหรือฉีกขาด สามารถอ่านข้อความในเอกสารได้ชัดเจน เอกสารทั้งหมดจะต้องยื่นให้ทางสถานทูตเยอรมนีเพื่อรับรองว่าเป็นเอกสารที่ไม่ปลอมแปลงโดยทางสถานทูตจะใช้เวลาในการรับรองเอกสาร 6- 8 สัปดาห์โดยประมาณ และจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสารระหว่าง 25 - 45 ยูโร ขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสาร

การจดทะเบียนสมรสในเยอรมัน จะต้องมีการออกหนังสือมอบอำนาจหรือ Vollmacht zur Anmeldung der Eheschließung /Begründung der Lebenspartnerschaft โดยทางล่ามจะเป็นผู้สัมภาษณ์และรับรองเอกสารและหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวนี้จะต้องได้รับการประทับตรารับรองจากสถานทูตอีกครั้ง
 
การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย คู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันจะต้องนำ “หนังสือสำคัญที่แสดงว่าสามารถจดทะเบียนสมรสได้(Ehefähigkeitszeugnis)” ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นำมาแสดงต่อสถานทูตเยอรมนี โดยสถานทูตจะออก “หนังสือรับรอง (Konsularbescheinigung)” ซึ่งนำไปยื่นประกอบในการจดทะเบียนสมรส ณ สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอในประเทศไทย
 
การจดทะเบียนสมรสจะแบ่งเป็น 3 สถานะคือ

1.กรณีที่ไม่เคยจดทะเบียนสมรส
2.กรณีที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน
3.กรณีที่มีสถานภาพหม้าย

สำหรับเอกสารที่ใช้ยื่นประกอบท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายแปลได้โดยตรง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะแนะนำในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารและขั้นตอนในการยื่นเอกสารกับสถานทูต