KUAY TIEW LORD - Goethe-Institut ประเทศไทย

ปุ่มลัด:

ไปที่เนื้อหาโดยตรง(Alt 1) ข้ามไปยังเนวิเกชั่นหลัก (Alt 2)

KUAY TIEW LORD

นันท์นภัส คมโนภาส
Kuay Tiew Lord (ก๋วยเตี๋ยวหลอด) คือชื่อของไคเนติก โมบายที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของเอวา รอทไชลด์ ผลงานส่วนใหญ่ของเธอจะมีการใช้ทัศนธาตุเรขาคณิต และเส้น เธอมักจะสร้างผลงานด้วยสีดำหรือสีเอกรงค์ รูปร่างของกระดาษที่ถูกม้วนเป็นหลอดสร้างจากแผ่นแป้งอบแห้ง ผู้ชมต้องใช้เวลาครุ่นคิดเพื่อจะมองเห็นความน่าสนใจของผลงาน

ถัดไป ย้อนกลับ กลับไปที่หน้ารวมผลงาน

KUAY TIEW LORD - นันท์นภัส คมโนภาส© Goethe-Institut Thailand/ Napat Pattarayanond