การริเริ่ม "โรงเรียน: ความร่วมมือแห่งอนาคต"

 • “Schools: Partners for the Future” (PASCH) initiative © Kai Uwe Oesterhellweg

 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Kai Uwe Oesterhellweg

 • “Schools: Partners for the Future” initiative © PASCH-net

 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Kai Uwe Oesterhellweg

 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Keller

 • “Schools: Partners for the Future” initiative © PASCH-net

 • “Schools: Partners for the Future” initiative © Bernhard Ludewig

โครงการ “โรงเรียน ความร่วมมือแห่งอนาคต” หรือ PASCH เชื่อมสายสัมพันธ์เยอรมนีกับเครือข่ายโรงเรียนทั่วโลกมากกว่า 2,000 โรง ปัจจุบัน สถาบันเกอเธ่ดูแลและให้คำปรึกษาโรงเรียนในโครงการ PASCH ประมาณ 600 โรงในระบบการศึกษานานาชาติจากกว่า 100 ประเทศ

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปีพ.ศ. 2551 กระทรวงต่างประเทศได้ให้กำเนิดความคิดริเริ่ม “โรงเรียน ความร่วมมือแห่งอนาคต” หรือ PASCH ซึ่งมีกระทรวงการต่างประเทศเองทำหน้าที่ประสานงานและ
            

หลักการชี้นำและเป้าหมาย

หลักการชี้นำทั้งสี่นี้กำหนดทิศทางของโครงการ PASCH 
 • สร้างวิสัยทัศน์ด้วยการศึกษา
 • เปิดมุมมองใหม่ๆ จากการรู้หลายภาษา
 • ช่องทางสู่ภาษาและการศึกษา รวมถึง
 • การรับมือกับปัญหาในอนาคตด้วยกันในฐานะการเรียนรู้ร่วมกันระดับนานาชาติ