ศิษย์เก่าโรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต

Alumni © Goethe-Institut / Timo Kozlowski
มีนักเรียนจำนวนมากในประเทศไทยที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “โรงเรียน ความร่วมมือแห่งอนาคต” ซึ่งได้เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2551 จากนั้นพวกเขาได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย, ฝึกงาน และมีจำนวนมากที่ปัจจุบันกำลังเข้าสู่วัยทำงาน แม้จะจบการศึกษาไปแล้วก็ตาม นักเรียนเหล่านี้ก็ยังต้องการที่จะอยู่ในเครือข่ายของโครงการ “โรงเรียน ความร่วมมือแห่งอนาคต” ต่อไป โดยการเข้าร่วมงานกิจกรรมพบปะศิษย์เก่าโรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคต ที่จัดโดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย หรืองานอื่นๆ ที่พวกเขาจัดขึ้นกันด้วยตนเอง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ในแต่ละประเทศที่ได้ดำเนินโครงการนี้ ยังคงมีศิษย์เก่าในโรงเรียนเครือข่ายที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนผู้เชื่อมโยงระหว่างสถาบันเกอเธ่และศิษย์เก่าเข้าหากัน สำหรับประเทศไทยนั้น ตัวแทนศิษย์เก่าคือ นายศุภชัย ทรายงาม ศิษย์เก่าจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 

เครือข่ายศิษย์เก่าโรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคตในประเทศไทย
หากคุณเคยเรียนที่โรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคตในประเทศไทย ติดต่อเราได้