คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการสะพานการศึกษา

Studentin, die sich meldet © colourbox

เงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการมีดังต่อไปนี้
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3 - ม.5
  • มีทักษะภาษาเยอรมันอยู่ในระดับที่กำหนด (ดูที่ คำถามข้อ 5)
  • มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะไปศึกษาต่อในเยอรมนี วัดผลจากจดหมายแนะนำตัว (motivation letter), การเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ, การเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ และโครงการทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติในกลุ่มวิชา STEM
  • มีผลการศึกษาในกลุ่มวิชา STEM ในระดับดีมาก
  • มีเอกสารยินยอมเป็นรายลักษณ์อักษรจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง
ทีโม่ คอสลอฟสกี้ 
ผู้ดูแลโครงการในประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 2108 8221
แฟกซ์: +66 2108 8299
Timo.Kozlowski@goethe.de
 
ปัจจุบันผู้ที่ผ่านหลักสูตรนี้สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ได้ในมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ได้แก่ คณิตศาสตร์, คณิตศาสตร์ธุรกิจ, สถิติ, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ประยุกต์), ความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูล, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, ไบโอเคมี, เคมี, ธรณีวิทยา, วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมสารสนเทศ, วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, จิตวิทยาการรู้คิดและสื่อ, วิศกรการขาย และการบริการผลิตภัณฑ์
 
ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ ซึ่งทุนจะครอบคลุมค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนร่วมโครงการ สำหรับค่าใช้จ่ายสำหรับหนังสือและสื่อการเรียน รวมไปถึงค่าที่พักสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง
 
สำหรับปีการศึกษา 2561 ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและมีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ A2 หรือสูงกว่า

ความรู้ภาษาเยอรมันทุกระดับจะต้องได้รับการรับรองด้วยประกาศนียบัตรทางภาษา, ใบรับรองการเข้าเรียน หรือการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อ
 
ในหลักสูตรจะมีการการสอบ TestDaF หลังจากขั้นตอนการเตรียมความพร้อมทางภาษาด้วยคอร์สเรียนภาษาและคอร์สเตรียมสอบ TestDaF เสร็จสิ้นไปแล้ว

สำหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในเยอรมนี ผู้สมัครเรียนจะต้องมีใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองความรู้ทางภาษาเยอรมันที่ระดับ B2 ถึง C1 ซึ่งจะวัดผลด้วยการสอบ TestDaF การสอบจะทดสอบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การอ่านจับใจความ, การฟัง, การเขียน และการพูดสนทนา ซึ่งสามารถสอบได้ที่สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TestDaF
การสอบ TestAS เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสะพานการศึกษา

การสอบ TestAS เป็นการทดสอบความสามารถทางการศึกษาซึ่งเป็นข้อสอบกลางที่ได้มาตรฐานสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเข้าเรียนในเยอรมนี โดยผู้สอบจะต้องได้คะแนนสอบอย่างน้อย 100 คะแนนจึงจะผ่านการทดสอบและสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในโครงการสะพานการศึกษาได้ การสอบประกอบไปด้วยข้อสอบหลักที่จะทดสอบด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์และข้อสอบเฉพาะทางในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์, สารสนเทศ และวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TestAS
ตัวอย่างข้อสอบ TestAS