รูปแบบหลักสูตร

รูปแบบของชั้นเรียน ชั้นเรียนที่สถาบันฯ ชั้นเรียนออนไลน์ถ่ายทอดสด หลักสูตร Blended Learning
(แบบผสมหรือออนไลน์ตลอดหลักสูตร)
เรียนที่สถาบันเกอเธ่ 100% 60%
เรียนออนไลน์ 100% 40%
มีผู้สอนให้คำปรึกษา    
เตรียมพร้อมเพื่อการสอบ      
เลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวก  
บริการห้องเรียนออนไลน์      
ใช้สื่อมัลติมีเดียในการสอน      
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ-สอบถาม และลงทะเบียนเรียน ติดต่อ-สอบถาม และลงทะเบียนเรียน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Blended Learning
  ตารางเรียนและราคา ตารางเรียนและราคา ตารางเรียนและราคา