ข้อมูลเพิ่มเติม

ย้อนกลับสู่ Goethe-Test PRO Pflege

Goethe-Test PRO Pflege ประกอบไปด้วยการทดสอบด้านการอ่าน การฟัง การเขียนและการพูด ผู้สนใจสามารถทำการสอบดังกล่าวได้ในศูนย์สอบบางแห่ง จะมีการจัดสอบและประเมินผลสอบตรงตามมาตรฐานแบบเดียวกันทั่วโลก

การอ่าน

คุณจะได้อ่านข้อความที่แตกต่างกันออกไปทั้งที่เป็นอีเมล ความคิดเห็นและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับหัวข้อการทำงาน คุณสามารถสรุปเข้าใจเนื้อหาหลักและรายละเอียดสำคัญ เช่น แนวคิด ความคิดเห็นและกฎระเบียบต่างๆ ในการอ่านประโยคและข้อความที่ต้องเติมคำศัพท์ คุณจะได้แสดงความสามารถด้านคำศัพท์และโครงสร้างประโยค

การฟัง

คุณจะได้ฟังบทสัมภาษณ์ การบรรยาย การสนทนาและประโยคต่างๆ ของสายอาชีพดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มาจากการทำงานในแต่ละวัน คุณสามารถสรุปเข้าใจเนื้อหาหลักและรายละเอียดที่สำคัญได้
ในส่วนที่เป็นดิจิตอล การอ่านและการฟังจะถูกจัดอยู่ในส่วนเดียวกัน

ระยะเวลาการสอบรวม 60-90 นาที

การเขียน

คุณจะได้เขียนข้อความ เช่น รายงานการส่งตัวผู้ป่วย และเขียนข้อความในรูปแบบทางการตามบริบทของอาชีพ

ระยะเวลาการสอบ 75 นาที

การพูด

คุณจะได้สนทนากับผู้สนทนาอีกคนและได้พูดคุยโต้ตอบกัน โดยจะสลับบทบาทการเป็นผู้ดูแลและบทบาทการเป็นผู้ป่วย คุณจะได้แนะนำตัวผู้ป่วยให้แก่กลุ่มเพื่อนที่ทำงาน และจะได้ตั้งและตอบคำถามหลังจากนั้น

ระยะเวลาการสอบ 15 นาที

มีอะไรสำคัญอีกบ้าง