ข้อมูลเพิ่มเติม
2018

ย้อนกลับสู่ Goethe-Zertifikat B2

ข้อสอบ Goethe-Zertifikat B2 ได้มีการปรับปรุงใหม่ ข้อสอบ Goethe-Zertifikat B2 ฉบับเก่าจะใช้สอบจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2018 ทั่วโลก และจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2019 ที่ศูนย์สอบที่ได้รับเลือกบางแห่ง

โครงสร้างข้อสอบ

การสอบ Goethe-Zertifikat B2 ประกอบด้วยการสอบวัดทักษะความรู้ในด้านการอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด (สอบปากเปล่าแบบคู่และแบบเดี่ยว) โดยมีการจัดสอบและประเมินผลตามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก.
 

การอ่าน

ผู้เข้าสอบจะต้องอ่านจับใจความบทอ่านที่หลากหลาย อาทิ ประกาศรับสมัครงาน แค็ตตาล็อก ข้อความจากหนังสือเฉพาะทาง ข้อคิดเห็น จดหมายจากผู้อ่าน และรายงาน จากนั้นทำแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเติมข้อความที่ขาดหายไปในบทอ่าน

ระยะเวลา: 80 นาที

การเขียน

ผู้เข้าสอบจะต้องเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความในหนังสือพิมพ์หรือบทความสั้นๆ ในอินเทอร์เน็ต และแก้ไขเนื้อหาในจดหมาย

ระยะเวลา: 80 นาที

การฟัง

ผู้เข้าสอบจะต้องฟังบทสนทนาและบทสนทนาทางโทรศัพท์ จากนั้นแก้ไขหรือเติมข้อความที่ได้ฟังและเรียงลำดับข้อความดังกล่าว นอกจากนั้นจะต้องฟังจับใจความบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับหัวข้อสถานการณ์ปัจจุบันในสังคม จากนั้นทำแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

ระยะเวลา: 30 นาที

การพูด

ในข้อสอบส่วนแรก ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงจุดยืนเกี่ยวกับข้อความสั้นๆ ข้อความหนึ่ง จากนั้นพูดคุยกับคู่สนทนาเพื่อหาข้อสรุปหรือหาทางออกร่วมกัน

ระยะเวลา: 10-15 นาที

เงื่อนไข

Goethe-Zertifikat B2 เป็นการทดสอบทักษะภาษาเยอรมันสำหรับผู้ใหญ่
 
การสอบของสถาบันเกอเธ่จัดขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจทุกท่านโดยไม่จำกัดอายุขั้นต่ำและสัญชาติของผู้เข้าสอบ
  • การสอบ Goethe-Zertifikat B2 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
  • ผู้เข้าสอบ Goethe-Zertifikat B2 จะต้องมีทักษะภาษาเยอรมันระดับ B2 ตาม กรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป (GER)
  • ทักษะภาษาเยอรมันระดับ B2 ต้องใช้เวลาเรียน 600 – 800 คาบ คาบละ 45 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ภาษาเยอรมันที่มีมาแต่เดิมและลักษณะการเรียน