ข้อมูลเพิ่มเติม

ย้อนกลับสู่ Goethe-Zertifikat C1

โครงสร้างข้อสอบ

การสอบ Goethe-Zertifikat C1 ประกอบด้วยการสอบวัดทักษะความรู้ในด้านการอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด (สอบปากเปล่าแบบคู่และแบบเดี่ยว) โดยมีการจัดสอบและประเมินผลตามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
 

การอ่าน

ผู้เข้าสอบจะต้องอ่านจับใจความข้อความจากหนังสือเฉพาะทาง ข้อคิดเห็น จดหมายจากผู้อ่าน และ/หรือรายงาน จากนั้นทำแบบทดสอบ โดยจะต้องแสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการทำความเข้าใจข้อเขียนขนาดยาวได้ เช่น การสรุปความเนื้อหาบางส่วน

ระยะเวลา: 70 นาที

การเขียน

ผู้เข้าสอบจะต้องเขียนแสดงความคิดเห็นเป็นข้อเขียนที่มีโครงสร้างชัดเจนเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง โดยจะได้รับข้อมูลสำหรับเขียนในรูปแบบแผนภาพ

ระยะเวลา: 80 นาที

การฟัง

ผู้เข้าสอบจะต้องฟังบทสนทนา การสนทนาทางโทรศัพท์ บทสัมภาษณ์ หรือรายงานทางวิทยุ จากนั้นเขียนสรุปสั้นๆ และเรียงลำดับข้อความ

ระยะเวลา: ประมาณ 40 นาที

การพูด

ในข้อสอบส่วนแรก ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทอ่านสั้นๆ ที่ได้รับ จากนั้นพูดคุยกับคู่สนทนาเพื่อหาข้อสรุปหรือหาทางออกร่วมกัน

ระยะเวลา: 10-15 นาที

เงื่อนไข

Goethe-Zertifikat C1 เป็นการทดสอบทักษะภาษาเยอรมันสำหรับผู้ใหญ่
 
การสอบของสถาบันเกอเธ่จัดขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจทุกท่านโดยไม่จำกัดอายุขั้นต่ำและสัญชาติของผู้เข้าสอบ
  • การสอบ Goethe-Zertifikat C1 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป
  • ผู้เข้าสอบ Goethe-Zertifikat C1 จะต้องมีทักษะภาษาเยอรมันระดับ C1 ซึ่งเป็นระดับที่ห้าตา กรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป (GER)
  • ทักษะภาษาเยอรมันระดับ C1 ต้องใช้เวลาเรียน 800 – 1000 คาบ คาบละ 45 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ภาษาเยอรมันที่มีมาแต่เดิมและลักษณะการเรียน