ข้อมูลเพิ่มเติม

ย้อนกลับสู่ Goethe-Zertifikat C2: GDS

โครงสร้างข้อสอบ

การสอบ Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom ประกอบด้วยการสอบวัดทักษะความรู้ในด้านการอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด (สอบปากเปล่าแบบเดี่ยว) โดยมีการจัดสอบและประเมินผลตามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
 
เอกสารที่ใช้กับแบบทดสอบในทักษะการเขียนจัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Ludwig-Maximilians-Universität แห่งเมืองมิวนิค
 
ผู้เข้าสอบสามารถเลือกสอบแยกทีละทักษะหรือสอบแบบรวมทุกทักษะได้ ผลการสอบแยกจากทั้ง 4 ทักษะจะรวมอยู่ในประกาศนียบัตรรวมฉบับเดียว
ข้อสอบทักษะการอ่าน การฟัง และการพูดจะถูกประเมินผล ณ ศูนย์สอบที่ทำการสอบ สำหรับข้อสอบทักษะการเขียนจะทำการประเมินร่วมกับศูนย์กลางการสอบของสถาบันเกอเธ่
 

เมื่อคุณสมัครสอบวัดระดับภาษาในปี 2022 ในส่วนทักษะการเขียน ส่วนที่ 2 และไม่ต้องการทำแบบทดสอบจากหัวข้อทั่วไปทั้งสองหัวข้อที่มีให้เลือก แต่ต้องการเลือกหัวข้อที่เกี่ยวกับหนังสือสรรณกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังที่ระบุต่อไปนี้ คุณจะต้องเลือกหนังสือที่มหาวิทยาลัย Ludwig-Maximilians-Universität มิวนิค ได้ระบุให้ใช้สอบในปี 2022 (อย่างน้อย) 1 เล่มเพื่อใช้ทำแบบทดสอบ โดยให้เลือกหัวข้อหนึ่งหัวข้อจากทั้งหมดสี่หัวข้อที่มีให้ในข้อสอบ

รายชื่อหนังสือวรรณกรรมที่ใช้ในการสอบ Goethe-Zertifikat C2: GDS ประจำปี 2022

Irmgard Keun
Gilgi – eine von uns
Roman
Ullstein Verlag
ISBN 978-3-548-29149-9
€ 11,00 (D) | eBook € 6,99 (D)
 
Sten Nadolny

Weitlings Sommerfrische
Roman
Piper Verlag
ISBN 978-3-492-30307-1
€ 11,00 (D) | eBook € 10,99 (D)
เมื่อคุณสมัครสอบวัดระดับภาษาในปี 2023 ในส่วนทักษะการเขียน ส่วนที่ 2 และไม่ต้องการทำแบบทดสอบจากหัวข้อทั่วไปทั้งสองหัวข้อที่มีให้เลือก แต่ต้องการเลือกหัวข้อที่เกี่ยวกับหนังสือสรรณกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังที่ระบุต่อไปนี้ คุณจะต้องเลือกหนังสือที่มหาวิทยาลัย Ludwig-Maximilians-Universität มิวนิค ได้ระบุให้ใช้สอบในปี 2023 (อย่างน้อย) 1 เล่มเพื่อใช้ทำแบบทดสอบ โดยให้เลือกหัวข้อหนึ่งหัวข้อจากทั้งหมดสี่หัวข้อที่มีให้ในข้อสอบ

รายชื่อหนังสือวรรณกรรมที่ใช้ในการสอบ Goethe-Zertifikat C2: GDS ประจำปี 2023

Thomas Hettche
Herzfaden
Roman der Augsburger Puppenkiste
ISBN 978-3-442-77157-8
€ 12,00 (D)
KiWi Verlag
​​​​​​​ab 08. März 2022: btb Verlag
ISBN 978-3-462-05256-5
€ 24,00 (D) | eBook € 14,99 (D)
 
Dana von Suffrin
Otto
Roman
KiWi Verlag
ISBN 978-3-462-00143-3
€ 11,00 (D) | eBook € 9,99 (D)
 

การอ่าน

ผู้เข้าสอบจะต้องอ่านจับใจความข้อความจากหนังสือเฉพาะทาง ข้อคิดเห็น รายงาน และประกาศรับสมัครงาน จากนั้นทำแบบทดสอบในรูปแบบต่างๆ โดยจะต้องเข้าใจเนื้อหาของบทอ่านได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมาก ทั้งบทอ่านที่มีเนื้อหานามธรรม หรือมีความซับซ้อนทั้งในตัวเนื้อหาและรูปแบบภาษา และเข้าใจความหมายแฝงด้วย

ระยะเวลา: 80 นาที

การเขียน

ผู้เข้าสอบจะต้องใช้งานนำเสนอขนาดสั้นมาเขียนใหม่ และเขียนเรียงความในหัวข้อทั่วไปหรือเกี่ยวกับหัวข้อทางวรรณกรรมให้อยู่ในรูปแบบของจดหมายของผู้อ่านหรือบทความแนะนำหนังสือที่มีโครงสร้างที่ชัดเจนและมีรูปแบบการใช้ภาษาที่เหมาะสม โดยมีหัวข้อทั่วไปให้เลือก 2 หัวข้อ และอีก 1 หัวข้อเกี่ยวกับหนังสือวรรณกรรมสองเล่มที่มีให้เลือก จากนั้นทำแบบทดสอบโดยให้เลือกหัวข้อหนึ่งหัวข้อจากทั้งหมดสี่หัวข้อที่มีให้ในข้อสอบ

ระยะเวลา: 80 นาที

การฟัง

ผู้เข้าสอบจะต้องฟังรายงานข่าวหรือรายงานจากสื่อต่างๆ บทสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ และบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในระดับความเร็วตามปกติ จากนั้นทำแบบทดสอบในรูปแบบต่างๆ

ระยะเวลา: ประมาณ 35 นาที

ผู้เข้าสอบจะต้องพูดบรรยายในหัวข้อที่ซับซ้อน อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยให้มีการเสริมการอภิปรายเพิ่มเติมในประเด็นที่แตกต่างหลากหลาย จากนั้นอภิปรายข้อดีข้อเสียในหัวข้ออื่นๆ โดยให้มีการแสดงความคิดเห็นของตนเอง โต้ตอบความคิดเห็นที่ตรงกันข้าม และพยายามโน้มน้าวให้คู่สนทนาคล้อยตามแนวความคิดของตนเอง

ระยะเวลา: 10-15 นาที

เงื่อนไข

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom เป็นการทดสอบทักษะภาษาเยอรมันสำหรับผู้ใหญ่
 
การสอบของสถาบันเกอเธ่จัดขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจทุกท่านโดยไม่จำกัดอายุขั้นต่ำและสัญชาติของผู้เข้าสอบ
  • การสอบ Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom เหมาะสำหรับผู้เข้าสอบมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
  • ผู้เข้าสอบ Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom จะต้องมีทักษะภาษาเยอรมันระดับ C2 ซึ่งเป็นระดับที่หก ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตาม กรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป (GER)
  • ทักษะภาษาเยอรมันระดับ C1 ต้องใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 1000 คาบ คาบละ 45 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ภาษาเยอรมันที่มีมาแต่เดิมและลักษณะการเรียน