ข้อมูลเพิ่มเติม

ย้อนกลับสู่ Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch

ข้อมูลเบื้องต้น: โครงสร้างข้อสอบ

การสอบ Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch ประกอบด้วยการสอบวัดทักษะความรู้ในด้านการอ่าน การฟัง การเขียน และการพูด(สอบปากเปล่าเป็นคู่) โดยมีการจัดสอบและประเมินผลตามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
 

การอ่าน

ผู้เข้าสอบจะต้องอ่านจับใจความบทความในหนังสือพิมพ์สั้นๆ อีเมล หรือประกาศแจ้งข้อมูลทั่วไป จากนั้นทำแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

ระยะเวลา: 30 นาที

การเขียน

ผู้เข้าสอบจะต้องเขียนข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปในชีวิตได้

ระยะเวลา: 30 นาที

การฟัง

ผู้เข้าสอบจะต้องฟังบทสนทนาในชีวิตประจำวัน เสียงประกาศ บทสัมภาษณ์ทางวิทยุ ข้อความทางโทรศัพท์ และเสียงประกาศในที่สาธารณะ จากนั้นทำแบบทดสอบเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง

ระยะเวลา: 30 นาที

การพูด

ผู้เข้าสอบจะต้องตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับตนเอง อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง พร้อมพูดสนทนาในหัวข้อการนัดหมายหรือวางแผนร่วมกับคู่สนทนาได้

ระยะเวลา: 15 นาที

เงื่อนไข

Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch เป็นการทดสอบทักษะภาษาเยอรมันสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ถึง 16 ปี
 
การสอบของสถาบันเกอเธ่จัดขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจทุกท่านโดยไม่จำกัดอายุขั้นต่ำและสัญชาติของผู้เข้าสอบ
  • การสอบ Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป
  • สำหรับการสอบ Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch : จะต้องใช้ความรู้ภาษาเยอรมันในระดับสอง (A2) ตามมาตรฐานของหน่วยงาน กรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป (GER) จึงจะสอบผ่านได้
  • ในการสอบที่จะผ่านระดับดังกล่าว ผู้เข้าสอบจำเป็นต้องมีทักษะจากการเรียนภาษาเยอรมันมาแล้วตั้งแต่ 200 ถึง 350 คาบ คาบละ 45 นาที โดยไม่ขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐานและเงื่อนไขในการเรียน