Goethe-Zertifikat A2

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 Foto: Getty Images/Daniel Laflor

คุณต้องการ

  • หลักฐานรับรองความรู้ทางภาษาเยอรมันอย่างง่าย
  • หลักฐานรับรองความสำเร็จในการเรียนระดับ A2
  • ใบประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการและได้รับการยอมรับทั่วโลก  

Goethe-Zertifikat A2 เป็นการสอบภาษาเยอรมันสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อรับรองความสามารถขั้นต้นระดับสองหรือ A2 จากทั้ง 6 ระดับความสามารถทางภาษาตามกรอบความตกลงร่วมกันของสหภาพยุโรป หรือ GER

หากสอบผ่าน แสดงว่าคุณสามารถ

  • เข้าใจและใช้ประโยค รวมถึงสำนวนที่ใช้เป็นประจำในสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้
  • ทำความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลในหัวข้อที่คุ้นชิน สถานการณ์ที่ไม่ซับซ้อนและเกิดขึ้นเป็นประจำได้
  • ใช้ศัพท์สำนวนง่ายๆ เพื่อบรรยายถึงที่มาและการศึกษาของตัวเอง สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยตรงและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับความต้องการได้

ตารางสอบและการสมัครสอบ

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ (ตารางสอบ การสมัคร วิธีการชำระเงินและอื่นๆ) ได้ที่นี่

การจัดเตรียม

เอกสารแบบฝึกหัด

ดูตัวอย่างข้อสอบ แบบฝึกหัดออนไลน์ แบบฝึกหัดสำหรับผู้พิการและแบบอินเตอร์แอคทีฟ ได้ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดูเงื่อนไข เนื้อหาข้อสอบและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ Goethe-Zertifikat A2 ได้ที่นี่