ผลการประกวด

ผลการประกวดมีดังต่อไปนี้

แบบบุคคลเดี่ยว

รางวัลชนะเลิศ : Norihiro Sugimoto


รางวัลรองชนะเลิศ: Chutipa Tumanusorn

รางวัลที่สาม: Harinthip Asawasumrit