พอดแคสต์ภาษาเยอรมัน ภายใต้หัวข้อ “Diverses Thailand”

การประกวดพอดแคสต์ © Goethe-Institut Thailand

ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งความหลากหลาย  สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยได้ค้นหานิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่จะมาแชร์มุมมองของพวกเขาเกี่ยวกับความหลากหลายในประเทศไทย ผ่านผลงานพอดแคสต์ที่แสนสร้างสรรค์ ในการแข่งขันจัดพอดแคสต์ภายใต้หัวข้อ “Diverses Thailand”

ผู้คนจากหลายเชื้อชาติ ศาสนา คนพิการ คนหนุ่มสาว หรือ ผู้สูงอายุ ผู้ชาย ผู้หญิง หรือ บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีภาวะเพศกำกวมหรือบุคคลข้ามเพศ ผู้คนเหล่านี้ล้วนอาศัยอยู่ในประเทศไทย

ทั้งหมดนี้และอีกมากมายก็คือความหมายของคำว่า “ความหลากหลาย”

ฟังพอดแคสต์ของนิสิตนักศึกษาได้ที่นี่

พอดแคสต์ 1: ภูวิศ ตรีสุทรรศน์ และ จิรัชญา เกศสุระพันธ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ชื่อพอดแคสต์: Gleich Ander

Audio wird geladen

พอดแคสต์ 2: สุธินี จ่างพิพัฒนวกิจ และ อักษราภัค ดอกพรม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ชื่อพอดแคสต์: Geschlecht Gespräch
Audio wird geladen

พอดแคสต์ 3:สิรินภา ทวีพงศ์ภิญโญ และ สุชนา ชุณหะนันทน์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ชื่อพอดแคสต์: Gossip Thailand
Audio wird geladen

พอดแคสต์ 4: วรรณิดา สุสำเภา และ วริศรา ลิ้ม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ชื่อพอดแคสต์: Glauben Glaube
Audio wird geladen

พอดแคสต์ 5: กมลกร เบื้องสูง และ จิดาภา วัชรกาฬ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ชื่อพอดแคสต์: Generation Konflict in Thailand
Audio wird geladen

พอดแคสต์ 6: อธิษฐ์ อู๋ และ ธรรม ชัยพิพัฒน์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ชื่อพอดแคสต์: The Multiplex
Audio wird geladen

พอดแคสต์ 7: ธัญชนก สงวนเกียรติ และ กษิดิศ ธัญกิจจานุกิจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ชื่อพอดแคสต์: Glaubt ihr uns?
Audio wird geladen

พอดแคสต์ 8: ทรงพล สระบัวทอง และ  ปภัสรา แจ้งสุทิมล, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ชื่อพอดแคสต์: Schickimicki Podcast
Audio wird geladen

พอดแคสต์ 9: โชติมา มีมั่น และ กัญรวี สะอาดใส, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ชื่อพอดแคสต์: Gedankenfaden in Diversität
Audio wird geladen

พอดแคสต์ 10: จิรฐา หล่อบุญเรือง และ ปริญดา ศุภศิณเจริญ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ชื่อพอดแคสต์: Nur das Verständnis
Audio wird geladen

ผลงานพอดแคสต์ทั้ง 10 จะถูกเผยแพร่ และประกาศผู้ชนะในงานสัปดาห์ภาษาเยอรมัน-ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม พ.ศ. 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปรัศนีย์ ศิลปนาวิน อีเมล  prasanee.sinlapanawin@goethe.de