การแข่งขัน การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิก

การแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิก © Groupe Dejour

12 - 20 สิงหาคม 2560

โรงแรมภูริมาส จังหวัดระยอง

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมครูภาษาเยอรมันแห่งประเทศไทย และศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเยอรมันจัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิก (APDO) ขึ้นในระหว่างวันที่ 12 ถึง 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงต่างประเทศ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย

การแข่งขันจะจัดขึ้นสำหรับนักเรียนภาษาเยอรมันระดับ A1 และ A2  นักเรียนจากประเทศดังต่อไปนี้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้
  • ออสเตรเลีย
  • จีน
  • อินเดีย
  • อินโดนีเซีย
  • ญี่ปุ่น
  • มาเลเซีย
  • นิวซีแลนด์
  • ฟิลิปปินส์
  • ไทย
  • เวียดนาม 
เหตุใดจึงควรจัดแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิก

จากการที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันจากประเทศในทวีปเอเชียประสบความสำเร็จในการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศในระดับ A2 เมื่อปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาทำให้เกิดความคิดที่จะจัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิก
 
จุดมุ่งหมายในการจัดการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการเอเชียแปซิฟิกก็เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนที่เรียนภาษาเยอรมันในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับเพื่อนนักเรียนที่เรียนภาษาเยอรมันจากประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่ในภูมิภาคเรียนภาษาเยอรมันในระดับ A1 และ A2 APDO จึงจัดขึ้นสำหรับในสองระดับนี้เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการเรียนภาษาเยอรมันสำหรับนักเรียนในระดับนี้ให้มากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ APDO สามารถรองรับจำนวนผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันต่อประเทศได้มากกว่าการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ถือว่า APDO เป็นตัวเสริมการแข่งขันภาษาเยอรมันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
 
เงื่อนไขการเข้าแข่งขัน

นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 15 และ 18 ปี และเรียนภาษาเยอรมันในโรงเรียนมัธยมศึกษามีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันได้ โดยนักเรียนต้องมีความรู้ภาษาเยอรมันระดับ A1 และ A2  ทั้งนี้นักเรียนที่ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบประกาศนียบัตร “Fit in Deutsch 1” หรือ “Goethe-Zertifikat A2 – Fit in Deutsch“ ที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี

การคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันเกอเธ่ ในแต่ละประเทศ โดยมีสมาคมครูสอนภาษาเยอรมันเป็นที่ปรึกษา (หากว่าในประเทศนั้นมีสมาคมครูสอนภาษาเยอรมัน)
 
นักเรียนที่ต้องการเข้าแข่งขันต้องส่งรายชื่อและแจ้งระดับภาษาเยอรมันที่ต้องการเข้าแข่งขัน มายังสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
 

ย้อนกลับ