นิทรรศการ Pure Gold

Pure Gold © ifa

18 พฤษภาคม -
22 กรกฎาคม 2561

ห้องแกลเลอรี่, TCDC (อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก)

UPCYCLED! UPGRADED!

ขยะกองโต สิ่งของเหลือใช้ วัสดุราคาถูก นี่ล่ะคือทองคำบริสุทธิ์! อย่างน้อยที่สุดก็ในสายตาของนักออกแบบมากมายที่กำลังทำงานด้านนี้อยู่

สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบัน ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) นำเสนอนิทรรศการ PURE GOLD - UPCYCLED! UPGRADED! สำรวจเรื่องขยะและนำเสนอแนวทางการใช้ขยะที่มีอยู่เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องแกลเลอรี่ ชั้น 1 TCDC กรุงเทพ

อุตสาหกรรมการผลิตที่ขยายตัวทั่วโลกและความต้องการในการบริโภคที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้การสร้างมูลค่าให้เศษวัสดุ (upcycling) กลายเป็นเรื่องเร่งด่วน สถาบัน ifa (Institut für Auslandsbeziehungen) จึงหยิบเอาประเด็นนี้มาเป็นหัวข้อในการจัดนิทรรศการงานออกแบบ การสร้าง พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมร่วมของผู้แทนองค์กรต่างๆ แนวคิดหลักในโครงการนี้คือความสำนึกด้านจริยธรรม ความรับผิดชอบ ความเป็นสากลและการร่วมสร้างสรรค์ นิทรรศการ PURE GOLD ประกอบด้วยสองส่วนคือ ส่วนนิทรรศการแสดงชิ้นงานและวัสดุสร้างสรรค์ และส่วนของการสร้างเวทีเสมือนที่เป็นพื้นที่สำหรับการสนทนา อภิปราย และการสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน

นิทรรศการนี้สร้างสรรค์โดยภัณฑารักษ์ 7 คนจากภูมิภาคยุโรป ลาตินอเมริกา แอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออก แอฟริกาใต้สะฮารา เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์จำนวน 76 ชิ้นและแนะนำนักออกแบบทั้งสิ้น 53 คน โดยได้มีผลงานของนักออกแบบชาวไทยรวมอยู่ด้วย นิทรรศการเป็นเสมือนเวทีให้นักออกแบบได้นำเสนอชิ้นงานที่มีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับความงามและความสุนทรีย์ในบริบทอันหลากหลาย นอกจากการจัดนิทรรศการแล้วยังมีการจัดเวิร์กชอปร่วมกับ FabCafé Bangkok ให้กับนักศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบในประเทศไทย อันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ในรูปแบบของการเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยยกระดับการอภิปรายและถ่ายทอดความรู้ขึ้นไปอีกขั้น

ไม่ว่านิทรรศการสัญจรนี้จะหมุนเวียนไปจัดขึ้น ณ ที่ใดบนโลก สถาบัน ifa จะถือโอกาสเชื้อเชิญนักออกแบบท้องถิ่นในประเทศนั้นๆ ให้มาร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ร่วมกับโครงการ PURE GOLD นี้ด้วย และสำหรับในประเทศไทย โครงการได้รับเกียรติจากนักออกแบบชาวไทยระดับแนวหน้า 3 ท่านที่จะมาร่วมจัดแสดงผลงานของตนเองซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการสร้างสรรค์ขยะให้กลายเป็น “ทองคำ” ในรูปแบบต่างๆ ด้วย

ย้อนกลับ