นิทรรศการ »Invisible Things«

Invisible Things ©TCDC

24 พฤศจิกายน 2561 –
28 กุมภาพันธ์ 2562

TCDC เชียงใหม่ ห้องแสดงนิทรรศการ

ตั้งอยู่หลังกาดเมืองใหม่
เลขที่ 1/1 ถนนเมืองสมุทร
ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง
50300 จังหวัดเชียงใหม่

ความเจริญทําให้โลกหลอมรวมเข้าด้วยกัน สิ่งของในชีวิตประจําวันจากวัฒนธรรมต่างๆได้เปลี่ยนความคิดของเราต่อโลกใบนี้ความหลงไหลของชาวต่างชาติชวนให้เราขบคิดถึงรากเหง้าของเรา

“สิ่งที่มองไม่เห็น” เป็นเรื่องราวของ ความเชื่อมโยงระหว่างสองวัฒนธรรม การรับรู้ตัวตนของเราและการตระหนักรู้ถึงผู้อื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้คุณค่าต่อสิ่งต่างๆ และคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้น

นิทรรศการนี้ได้เลือกสิ่งของจากประเทศไทย 25 ชิ้น และจากประเทศเยอรมนี 25 ชิ้น สิ่งของธรรมดาสามัญเหล่านี้ที่ดูเหมือนจะไม่มีความสําคัญกับเราแต่ในความเป็นจริงมันบ่งบอกเรื่องราวหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นธรรมเนียมประเพณีหรือประวัติศาสตร์รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดภายในของเรา

นอกจากนั้น ภายในนิทรรศการยังมี ภาพยนตร์สั้นสองเรื่อง ได้แก่ อะไรคือความเป็นไทย จัดทำโดยนักศึกษาจากประเทศเยอรมัน และ อะไรคือความเป็นเยอรมัน จัดทำโดยนักศึกษาจากประเทศไทย รวมทั้งภาพถ่ายบุคคลจากสองประเทศ ที่สะท้อนวิถีชีวิตของพวกเขา

อะไรคือความเป็นไทย และความเป็นเยอรมัน เรามองเห็นตัวตนของเราเป็นอย่างไร หรือเรามองเห็นผู้อื่นต่างจากเราหรือไม่ นี่คือสิ่งที่นิทรรศการนี้พยายามตั้งคำถามในหลากหลายแง่มุม “สิ่งที่มองไม่เห็น” จึงไม่ใช่เพียงแค่นิทรรศการแต่มันเป็นบทสนทนาระหว่างสองวัฒธรรม ที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม

ย้อนกลับ