Nürnberg Tavsiyeleri
Erken Yabancı Dil Programı İçin Uygun İçerik

Tematik ve dilsel öğrenim materyalinin seçimi, çocuğun ilgileri ve öğrenme psikolojisi bakımından gösterdiği gelişimle uyumlu olmalıdır. İçerikler çocuğun ilgilerini karşılamalı ve onları geliştirmeli, çocuğun duygularına hitap etmeli; bağlılıklarını, hayal gücünü ve yaratıcılığını teşvik etmeli ve onu eğlendirmelidir.

Erken yabancı dil öğreniminde kullanılan içerikler, çocukların anadillerinde oluşturdukları ve oluşturmaya devam ettikleri dünya imgesini zenginleştirir ve çeşitlendirir. Anlambilimsel ve pragmatik bir ilerlemeyi takip eder ve gramer açısından ilerlemeyi büyük ölçüde dışarıda tutar. İçerikler, mümkün olduğunca orijinal öğrenme materyali kullanılarak aktarılmalıdır. Tekerlemeler, şarkılar, özdeyişler, masallar ve öyküler gibi basit metin türlerinin kullanılması önerilir. Eğitim amaçlı olarak yazılan orijinal olmayan metinler, orijinal dile ve orijinal metin türlerine dayalı olmalı ve hem diyalog biçimlerini hem de anlatı biçimlerini dikkate almalıdır.

Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerindeki dil yeterliklerini geliştirebilmeleri ve gündelik dünyalarında bağımsız iletişim becerisi edinebilmeleri için, çocukların kendi hayatlarına ve yaşam koşullarına uygun söz dağarcığı ve dil yapılarına ihtiyaçları vardır. Öğretim planları, yalnızca konuların seçiminden ibaret olmamalı, resimli kitaplarda ve ders kitaplarında da içerilen ve işlenen konu bağlamında öğrenilebilecek olan yapılar da bu planlarla önceden belirlenmiş olmalıdır.

Telaffuz eğitimi, öğrenim programının ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Anadilinde konuşanların kayıtlarını içeren sesli ve görüntülü-sesli medya araçları bu bakımdan yararlıdır. Jestler ve mimikler gibi dil-ötesi (paralinguistik) araçlar ve hedef dildeki dil kullanımının toplumsal ve kültürel boyutlarıyla yakından ilintili diğer dil araçları (selamlama biçimleri, hitap sözleri, nezakat kalıpları vb.)da erken yabancı dil öğretiminin içerikle ilgili temel bileşenleridir.
 

Tavsiye:

Erken yabancı dil programının içerikleri, aşağıda listelenenler gibi genel konulara değinmeli ve bu konulara uygun olan söz dağarcığı içeriklere bilinçli bir şekilde yerleştirilmelidir. Belirlenen içerik ögeleri, iletişim bağlamları içine yerleştirilmelidir.

Konular ve durumlar

 • Gündelik yaşam ve çocuk kültürü:
  Çeşitli bağlamlarda çocuk; örneğin ben ve ailem/arkadaşlarım, anaokulu/ilkokul, oyunlar, hobiler, spor, hayvanlar, seyahat, mevsimler/hava durumu, yeme-içme, beden/sağlık, giyim, yortular ve gelenekler, çevre koruma/sürdürülebilir çevre vb.
 • Genel kültür ögeleri:
  Yukarıda anılan konular çerçevesinde, insanlar ve çevre hakkında yeni bilgi ve anlayışlar aktarılır.
 • Kültürler-arası etnografik ögeler:
  Çocuğun, hedef dilin konuşulduğu ülkedeki gündelik yaşam, görenek ve gelenekleri örneklerle öğrenmesi ve bunları kendi yaşam çevresiyle ilişkilendirmesi.

Söz dağarcığı
 • Mümkün olan tüm sözcük türleri arasından çocuğa uygun söz dağarcığının, yukarıda anılan konu ve durumlar çerçevesinde edinilmesi.
Telaffuzla ilgili içerik ve dilsel yapıların seçiminde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:


Telaffuz
 • Doğru telaffuz ve tonlamaya erken dönemden itibaren önem verilmelidir.
 • Çocuğun, anadili ile yabancı dil arasındaki ayrımların farkında olması sağlanmalıdır.
 • Telaffuz eğitimi, dinleme alıştırmalarının yanı sıra konuşma alıştırmalarını da içermelidir.

Dilsel yapılar ve dil kullanımı
 • Özellikle de doğrudan sözlü iletişimde üretken performanslar için, iletişimsel amaçlar basit sözdizimsel yapıların (ağırlıklı olarak ana cümlelerin) içinde ifade edilmelidir. Daha karmaşık yapılar, okunanı ve dinleneni anlama çalışmalarında kullanılan metinlere, erişilebilir bir ilerlemeyi sağlamak üzere aşamalı olarak dahil edilebilir.
 • Dilbilgisi kuralları ve altında yatan mantıksal ilkelere yönelik belli ölçüdeki bir farkındalık, erken dil öğretiminde şeffaflığın gelişimine katkıda bulunabilir ve gelecekte dil hakkında eleştirel düşünmeye temel oluşturabilir. Bu, gramer öğretimiyle karıştırılmamalı; bu bilgiler iletişim veya içerikle ilgili konuların içinden doğmalıdır. Şematik olarak tasarlanmış alıştırmalar, gramer kurallarının tümdengelimci bir biçimde aktarılması ve üstdilbilim terimlerinin kullanımı, 4-10 yaş grubu çocukların ulaştığı bilişsel gelişim aşamasına hiçbir şekilde uygun değildir ve dilin iletişimsel kullanımında arzulanan sonuçları vermez.

Dil-dışı ve dil-ötesi (paralinguistik) ifade tarzları, erken yabancı dil öğretimine uygun içeriğin ayrılmaz bir parçasıdır:

Sözel-olmayan iletişim araçları
 • İletişim durumları, hem doğrulayıcı pratik eylemlerle (bir şeyi işaret etmek, bir eylemi taklit etmek vb.) hem de beden dilinin uygun, dil-ötesi araçlarıyla (jestler, mimikler, vücut duruşu ve göz teması vb.) desteklenmelidir. Dil-ötesi iletişim araçları, kültürel özgüllüğü dolayısıyla, iletişimin başarısına ya da başarısızlığına belirleyici bir etkide bulunur.

Ayrıntılı Bilgi